הלכה ליום חמישי ז' כסלו תשע"ט 15 בנובמבר 2018

"וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא"

נאמר בתורה: "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא". וכבר הזכרנו את דברי הרמב"ם בענין זה.

נאמר בספר משלי: " אֹזֶן שֹׁמַעַת תּוֹכַחַת חַיִּים בְּקֶרֶב חֲכָמִים תָּלִין". ופירש מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (ענף עץ אבות עמוד קצח), שגם בתוכחת על העוון, צריך להתחכם ולהוכיח במתק שפתיים, כדי שיהיו הדברים נשמעים, ואין להוכיח בדברים קשים.

צא ולמד ממה שאמרו רבותינו בפרקי דרבי אליעזר (סוף פרק מד), שבשעה שנפרד משה רבינו מעם ישראל, בסוף ארבעים שנות נדודיהם במדבר, ביקש משה להוכיח את ישראל, ורצה להזכיר להם מה שחטאו כשאמרו "היש ה' בקרבנו אם אין" (שבגלל העוון הזה נענשו כאשר בא עמלק להלחם איתם). אמר משה רבינו בלבו, אם אני אומר כן לישראל, אני מביישם ומלבין את פניהם, שדוקא בזמן הפרידה ממנהיגם האהוב ישמעו מפיו דברים קשים כל כך. אלא אמר משה רבינו, אני אומר להם מה שאירע במעשה עמלק, שבא להלחם עם ישראל, והם יבינו לבדם מה שהיה לפני כן. שנאמר, "זכור את אשר עשה לך עמלק".

משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס נאה, ובו פרחים ושושנים מיוחדים מרהיבי עין. ובפתח הפרדס ישב כלב גדול לשומרו.

פעם ישב המלך בעליית ביתו וראה את השר שהיה אהובו, שנכנס לפרדס וקוטף ממנו שושנים. מיד התנפל הכלב על השר, וקרע את בגדיו, עד שנמלט השר בעור שיניו מן המקום. אמר המלך, אם אני אומר לאהובי השר, למה נכנסת לפרדס בלי רשות? הרי אני מביישו. אלא כדי שידע שראיתי אותו בקלקלתו, אני אומר לו, אני מצטער על מה שעשה לך הכלב הרע הזה, שהתנפל עליך וקרע את בגדיך עד שנמלטת מפניו. ומיד הוא מבין שראיתי את כל מעשיו בפרדס. כך אמר משה לישראל, זכור את אשר עשה לך עמלק, ומיד ישראל יודעים מה שהיה לפני כן.

וכך גם לגבי חינוך הילדים בביתו של האדם, צריך שישים לב, שלא תמיד נכון להטיף לילד בצורה ישירה על מעשיו הרעים, ולפעמים אדרבה, בדיבור עקיף בחכמה ובשפה נעימה, ניתן לקיים מצוות חינוך באופן הראוי יותר. ישמע חכם ויוסף לקח.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה