הלכה ליום שישי י"ז חשון תשע"ט 26 באוקטובר 2018

שו"ת הלכה יומית: גלגלי אופניים – איפור לשבת – כינוי שמות – לקרוא לנכד על שם סבו

לקט תשובות שנמסרו בזמן האחרון

גלגלי אופניים – איפור לשבת – כינוי שמות – לקרוא לנכד על שם סבו

שאלה: האם מותר להסיע בשבת עגלה (במקום שמותר לטלטל) כאשר הגלגלים שלה מנופחים כמו גלגלי אופניים?

תשובה: עיקר הטעם שאסור ליסוע באופניים בשבת, הוא משום שהדבר נראה כזלזול בשבת, וגם שאין זו צורך ההליכה הנכונה בשבת, שהרי אפילו לפסוע פסיעה גסה אסור בשבת. ולכן הסכימו כל הפוסקים לאסור נסיעה באופניים בשבת. אולם טעם זה אינו שייך לגבי עגלת תינוק, שאפילו אם הגלגלים שלה מנופחים באויר, מותר להשתמש בה בשבת.

 

שאלה: שמעתי שיש דבר כזה איפור שמותר לשימוש בשבת, האם זה נכון?

תשובה: באיפור רגיל, יש איסור להשתמש בשבת, משום "צובע". ובאיפור שעשוי מאבקה בלבד, ללא משחה, מותר להשתמש בשבת, כיון שאינו דבר המתקיים. וכן אפשר להשתמש באיפור עמיד לפני כניסת השבת.

 

שאלה: האם יש בעיה במה שיש אנשים ששמם הנפוץ הוא כינויים, כמו למשל "יוסף" שקוראים לו "יוסי" וכדומה? ומה לגבי כל התנאים והאמוראים שנשמע ששמם לא היה עברי, כגון עולא, רבא או רב פפא?

תשובה:  על ידי שמו של האדם, נמשך שפע לטובת האדם. ולכן טוב לקרוא לכל אדם מידי פעם בשמו האמיתי. ובימי חז"ל היו יודעים את שורשי השמות, וכל אות ואות והצירוף שלה לאותיות אחרות ולכן יכלו לקרוא בשמות חדשים, כי היו יודעים שהם טובים ומתאימים לילד. וכן השמות שנקראו בזמן הנביאים, שהיו רובם חדשים, הוא מפני שידעו את שורשי השמות. אבל אנו צריכים לקרוא בשמות שידועים כשמות טובים. וכמו שיש במדרש תנחומא בפרשת האזינו, "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור", לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו בשם הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע .כמו שמצאנו במרגלים, ששמותיהם רמזו על כך שהם עלולים להכשל בחטא הגדול שחטאו בו.

 

שאלה: האם נכון שאסור לקרוא לנכד ששמו כשם סבו, ליד הסבא שלו. למשל, אם הסבא שמו יעקב, האם מותר לקרוא בנוכחותו לנכד שלו "יעקב"?

תשובה: אין חשש בזה, אלא אם כן הסבא בעצמו מקפיד על הדבר שלא יעשו כן. משום שקריאת השם על שמו של הסבא, נעשית לכבודו של הסבא, וממילא אין פגיעה בכבודו כשמזכירים את שמו בפניו. וכן הורה מרן זצ"ל, שהיו לו נכדים ששמם "עובדיה", ואמר מרן זצ"ל שיקראו להם עובדיה גם בנוכחותו. ורצונו של אדם – הוא כבודו. 

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה