הלכה ליום שישי י"ז חשון תשע"ט 26 באוקטובר 2018

שו"ת הלכה יומית: גלגלי אופניים – איפור לשבת – כינוי שמות – לקרוא לנכד על שם סבו

לקט תשובות שנמסרו בזמן האחרון

גלגלי אופניים – איפור לשבת – כינוי שמות – לקרוא לנכד על שם סבו

שאלה: האם מותר להסיע בשבת עגלה (במקום שמותר לטלטל) כאשר הגלגלים שלה מנופחים כמו גלגלי אופניים?

תשובה: עיקר הטעם שאסור ליסוע באופניים בשבת, הוא משום שהדבר נראה כזלזול בשבת, וגם שאין זו צורך ההליכה הנכונה בשבת, שהרי אפילו לפסוע פסיעה גסה אסור בשבת. ולכן הסכימו כל הפוסקים לאסור נסיעה באופניים בשבת. אולם טעם זה אינו שייך לגבי עגלת תינוק, שאפילו אם הגלגלים שלה מנופחים באויר, מותר להשתמש בה בשבת.

 

שאלה: שמעתי שיש דבר כזה איפור שמותר לשימוש בשבת, האם זה נכון?

תשובה: באיפור רגיל, יש איסור להשתמש בשבת, משום "צובע". ובאיפור שעשוי מאבקה בלבד, ללא משחה, מותר להשתמש בשבת, כיון שאינו דבר המתקיים. וכן אפשר להשתמש באיפור עמיד לפני כניסת השבת.

 

שאלה: האם יש בעיה במה שיש אנשים ששמם הנפוץ הוא כינויים, כמו למשל "יוסף" שקוראים לו "יוסי" וכדומה? ומה לגבי כל התנאים והאמוראים שנשמע ששמם לא היה עברי, כגון עולא, רבא או רב פפא?

תשובה:  על ידי שמו של האדם, נמשך שפע לטובת האדם. ולכן טוב לקרוא לכל אדם מידי פעם בשמו האמיתי. ובימי חז"ל היו יודעים את שורשי השמות, וכל אות ואות והצירוף שלה לאותיות אחרות ולכן יכלו לקרוא בשמות חדשים, כי היו יודעים שהם טובים ומתאימים לילד. וכן השמות שנקראו בזמן הנביאים, שהיו רובם חדשים, הוא מפני שידעו את שורשי השמות. אבל אנו צריכים לקרוא בשמות שידועים כשמות טובים. וכמו שיש במדרש תנחומא בפרשת האזינו, "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור", לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו בשם הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע .כמו שמצאנו במרגלים, ששמותיהם רמזו על כך שהם עלולים להכשל בחטא הגדול שחטאו בו.

 

שאלה: האם נכון שאסור לקרוא לנכד ששמו כשם סבו, ליד הסבא שלו. למשל, אם הסבא שמו יעקב, האם מותר לקרוא בנוכחותו לנכד שלו "יעקב"?

תשובה: אין חשש בזה, אלא אם כן הסבא בעצמו מקפיד על הדבר שלא יעשו כן. משום שקריאת השם על שמו של הסבא, נעשית לכבודו של הסבא, וממילא אין פגיעה בכבודו כשמזכירים את שמו בפניו. וכן הורה מרן זצ"ל, שהיו לו נכדים ששמם "עובדיה", ואמר מרן זצ"ל שיקראו להם עובדיה גם בנוכחותו. ורצונו של אדם – הוא כבודו. 

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

שאלה: הנמצא בבית הכסא (חדר השירותים), האם מותר לו לדבר עם חבירו הנמצא בחוץ או להשיב לקריאה טלפונית, או שיש בזה איסור?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (סב.) אמרו, קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא (כלומר, מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו להתנהג בבית הכסא בצניעות ובשתיקה). וכן פסק הרמ"א בהגהת השלחן ערוך (ריש סימן ג'), שאין לדבר בבית הכסא, וכן יש לנהוג צניעות בבית הכסא, ובכלל זה שיקפיד לסגור את הדלת אחריו, (גם אם אין איש ב......

לקריאת ההלכה


השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

דין המסופק אם שאל טל ומטר בתפילתו

בהלכות הקודמות, ביארנו את דין שאלת (בקשת) טל ומטר בברכת השנים, (שהתחלנו בהזכרתה בתפלת ערבית האחרונה, אתמול בערב), והזכרנו שמי שסיים את תפילתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, עליו לחזור ולהתפלל שנית, שהרי זה כמי שהחסיר ברכה אחת מתפילתו, שדינו הוא כמי שלא התפלל כלל. ועתה נבאר מהו דין מי שסיים את תפילתו, וכעת ע......

לקריאת ההלכה