הלכה ליום שישי י' חשון תשע"ט 19 באוקטובר 2018

חדש: שו"ת הלכה יומית במייל - זמן רבינו תם – בגדים לבנים בשבת – לומר לגוי להדליק תנור – מדותיו של מרן זצ"ל – הדיבור כלפי הרב

לקט מתוך שאלות שהושבו בזמן האחרון

שאלה: האם זמן רבינו תם שייך גם ביום טוב?

תשובה: אין טעם לחלק בין יום טוב לשבת לגבי זמן רבינו תם, שהרי רבינו תם סובר בכל יום ויום, שזמן "צאת הכוכבים" שהוא הזמן הקובע את תחילתו של היום הבא, הוא מאוחר יותר מזמן צאת הכוכבים על פי שיטת הגאונים. לכן, גם ביום טוב נכון מאד להזהר ולשמור זמן רבינו תם, שלא לעשות מלאכות וכיוצא בזה.

 

שאלה: האם כדאי ללבוש בגדים לבנים בשבת?

תשובה: יש ענין ללבוש בגדים לבנים בשבת. וכן נהגו קצת מקובלים על פי דברי רבינו האר"י. אבל בספר באר היטב כתב, שבמקום שלא נהגו ללבוש בגדים לבנים, אסור ללבוש לבנים משום יוהרא. שהיא כמו גאווה, שהוא נוהג במנהג שראוי לחסידים מופלגים. וכן כתבו עוד פוסקים, וכן כתב מרן זצ"ל בחזון עובדיה ח"א עמוד כו. ובפרט אם הרב במקום לא לובש לבנים, שאז לא נכון כלל לעשות כן. וכן ראינו כמה צדיקים וחסידים מופלגים, ובכללם הרה"ג המקובל החסיד רבי מנשה שוע שליט"א, שלא לבשו בגדי לבן, משום שלא נהגו כן, והדבר נראה כיוהרא, ושייך רק לצדיקים המתחסדים עם קונם ואינו שייך לנו, כי לנו עוד ארכה הדרך בהרבה מצוות ומעשים טובים עד שנחזר אחר דקדוקים כאלה.

 

שאלה: האם מותר לבקש מגוי להדליק תנור חשמלי בשבת כדי לחמם את המאכלים?

תשובה: אסור לומר לגוי להדליק אש או תנור חשמלי בשבת, מפני שהדלקת התנור או האש, אסורה ליהודי מן התורה, וכל דבר שאסור מן התורה, אסור לבקש מגוי לעשותו בשבת, אפילו אם מדובר בצורך מצוה.

 

שאלה: האם נכון הדבר שמרן זצ"ל אמר שאם יש בו מידה טובה, זה בזכות הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל?

תשובה: לא נכון. מה שנכון, שמרן זצ"ל אמר, אם יש בי מידה אחת מתוקנת לגמרי, הרי זה בזכות מורי רבי אליהו לופס זצ"ל, שהיה מחכמי ישיבת פורת יוסף. ועוד אמר מרן זצ"ל, שלרב עוזיאל היו מידות טובות מאד, והיה מרן אוהבו ומכבדו מאד. ופעם כאשר רב אחד חלק על הרב עוזיאל, רצה מרן להזכיר את דבריו בספרו, אולם כשראה שאותו רב כתב על הרב עוזיאל "הרב הזה", לא רצה מרן להזכיר את דבריו, כי לא נהג כבוד כראוי כלפי הרב עוזיאל.

 

שאלה: עד כמה יש להזהר בצורה שמדברים על רבנים בענינים שנוגעים להלכה?

תשובה: כבר פסק מרן זצ"ל, שמותר באופן כללי לתלמיד לחלוק על רבו, כאשר הוא מוצא ראיות נכונות לדבריו, ולאחר שהגיע בעצמו להוראה ודקדק הרבה בדברי רבו. ויש להזהר מאד בסגנון שכותבים. וכמו שמובא בגמרא במסכת נזיר, שרבי עקיבא פסק באיזה ענין להחמיר, ולאחר מכן יש אומרים שרבי עקיבא חזר בו והיקל, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, "כל ימיו לא חזר בו רבי עקיבא, ואולי אחרי שמת חזר בו". כלומר, אולי אחרי שנפטר רבי עקיבא, ראה שהצדק עם החולקים עליו, ואז חזר בו. אולם מאחר והסגנון הזה לא היה מתאים כלפי רבי עקיבא, אמרו בגמרא, "הושחרו שיניו של רבי שמעון" מרוב תעניות שהתענה כדי לכפר על אותו דיבור שדיבר כלפי רבי עקיבא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה