הלכה ליום שישי 10 Cheshvan 5779 אוקטובר 19 2018

חדש: שו"ת הלכה יומית במייל - זמן רבינו תם – בגדים לבנים בשבת – לומר לגוי להדליק תנור – מדותיו של מרן זצ"ל – הדיבור כלפי הרב

לקט מתוך שאלות שהושבו בזמן האחרון

שאלה: האם זמן רבינו תם שייך גם ביום טוב?

תשובה: אין טעם לחלק בין יום טוב לשבת לגבי זמן רבינו תם, שהרי רבינו תם סובר בכל יום ויום, שזמן "צאת הכוכבים" שהוא הזמן הקובע את תחילתו של היום הבא, הוא מאוחר יותר מזמן צאת הכוכבים על פי שיטת הגאונים. לכן, גם ביום טוב נכון מאד להזהר ולשמור זמן רבינו תם, שלא לעשות מלאכות וכיוצא בזה.

 

שאלה: האם כדאי ללבוש בגדים לבנים בשבת?

תשובה: יש ענין ללבוש בגדים לבנים בשבת. וכן נהגו קצת מקובלים על פי דברי רבינו האר"י. אבל בספר באר היטב כתב, שבמקום שלא נהגו ללבוש בגדים לבנים, אסור ללבוש לבנים משום יוהרא. שהיא כמו גאווה, שהוא נוהג במנהג שראוי לחסידים מופלגים. וכן כתבו עוד פוסקים, וכן כתב מרן זצ"ל בחזון עובדיה ח"א עמוד כו. ובפרט אם הרב במקום לא לובש לבנים, שאז לא נכון כלל לעשות כן. וכן ראינו כמה צדיקים וחסידים מופלגים, ובכללם הרה"ג המקובל החסיד רבי מנשה שוע שליט"א, שלא לבשו בגדי לבן, משום שלא נהגו כן, והדבר נראה כיוהרא, ושייך רק לצדיקים המתחסדים עם קונם ואינו שייך לנו, כי לנו עוד ארכה הדרך בהרבה מצוות ומעשים טובים עד שנחזר אחר דקדוקים כאלה.

 

שאלה: האם מותר לבקש מגוי להדליק תנור חשמלי בשבת כדי לחמם את המאכלים?

תשובה: אסור לומר לגוי להדליק אש או תנור חשמלי בשבת, מפני שהדלקת התנור או האש, אסורה ליהודי מן התורה, וכל דבר שאסור מן התורה, אסור לבקש מגוי לעשותו בשבת, אפילו אם מדובר בצורך מצוה.

 

שאלה: האם נכון הדבר שמרן זצ"ל אמר שאם יש בו מידה טובה, זה בזכות הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל?

תשובה: לא נכון. מה שנכון, שמרן זצ"ל אמר, אם יש בי מידה אחת מתוקנת לגמרי, הרי זה בזכות מורי רבי אליהו לופס זצ"ל, שהיה מחכמי ישיבת פורת יוסף. ועוד אמר מרן זצ"ל, שלרב עוזיאל היו מידות טובות מאד, והיה מרן אוהבו ומכבדו מאד. ופעם כאשר רב אחד חלק על הרב עוזיאל, רצה מרן להזכיר את דבריו בספרו, אולם כשראה שאותו רב כתב על הרב עוזיאל "הרב הזה", לא רצה מרן להזכיר את דבריו, כי לא נהג כבוד כראוי כלפי הרב עוזיאל.

 

שאלה: עד כמה יש להזהר בצורה שמדברים על רבנים בענינים שנוגעים להלכה?

תשובה: כבר פסק מרן זצ"ל, שמותר באופן כללי לתלמיד לחלוק על רבו, כאשר הוא מוצא ראיות נכונות לדבריו, ולאחר שהגיע בעצמו להוראה ודקדק הרבה בדברי רבו. ויש להזהר מאד בסגנון שכותבים. וכמו שמובא בגמרא במסכת נזיר, שרבי עקיבא פסק באיזה ענין להחמיר, ולאחר מכן יש אומרים שרבי עקיבא חזר בו והיקל, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, "כל ימיו לא חזר בו רבי עקיבא, ואולי אחרי שמת חזר בו". כלומר, אולי אחרי שנפטר רבי עקיבא, ראה שהצדק עם החולקים עליו, ואז חזר בו. אולם מאחר והסגנון הזה לא היה מתאים כלפי רבי עקיבא, אמרו בגמרא, "הושחרו שיניו של רבי שמעון" מרוב תעניות שהתענה כדי לכפר על אותו דיבור שדיבר כלפי רבי עקיבא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Scheduling a Medical Procedure for the Days Preceding Shabbat

Question: Is one permitted to schedule an operation for a broken bone or a C-section for one of the days preceding Shabbat? Answer: In the previous Halachot we have discussed that one may not begin a sea voyage on the days immediately preceding Shabbat, for one will not be able to adequately enjo......

לקריאת ההלכה

Question: May one discard of a Tzitzit garment or Tzitzit strings in the trash after they have been worn out and there is no longer any use for them?

Answer: Our Sages taught us in the Baraita in Masechet Megillah (26b) that articles which have innate sanctity may not be thrown out in the trash; rather, they must be buried respectfully with other articles of holiness. However, an item which has no innate holiness (and was used for a Mitzvah) need......

לקריאת ההלכה

Beginning a Journey Before Shabbat

Question: Is one permitted to begin a journey before Shabbat when one knows that he will be forced to desecrate Shabbat due to a life-threatening circumstance? Answer: In the previous Halacha, we have discussed the prohibition of setting sail on a ship (for a non-Mitzvah purpose) within three day......

לקריאת ההלכה

The Danger Regarding Removing Mezuzot from One’s Home

Question: Is it correct that there is a danger involved in removing the Mezuzot from the doorposts of one’s home when moving to another home and if so, what can be done for one who invested a hefty sum in purchasing beautiful Mezuzot? Answer: The Gemara (Baba Metzia 102a) states: “Our......

לקריאת ההלכה


The Attribute of Trust in Hashem-The Marriage of the Maharal of Prague

Question: Does trust in Hashem help even an individual who is not worthy of Hashem’s kindness? Answer: The Gemara in Masechet Menachot (29b) inquires regarding the meaning of the verse in Yeshaya (Chapter 26), “Trust in Hashem forever, for in Hashem is an eternal rock.” The Gema......

לקריאת ההלכה

Refusal to Appear Before a Bet Din (Rabbinical Court)

In the previous Halachot we have discussed that it is forbidden to go before either non-Jewish or secular Jewish courts to be judged. A very common question is: Since nowadays the rabbinical courts have no authority to obligate litigants to bring their cases before them, it happens that one may summ......

לקריאת ההלכה

The Status of the Secular Court System in the State of Israel

In the previous Halacha we have explained that there is a very grave prohibition for one to have a dispute adjudicated before non-Jewish courts. This is true even when their judges rule based on the laws of the Torah. This is also true even when both litigants agree to go to civil court. One who doe......

לקריאת ההלכה

Civil Courts

The Baraita in Masechet Gittin (88b) states: “Rabbi Tarfon says: Wherever non-Jewish secular courts are found, although their laws may be similar to Jewish law, one may not go before them to be judged, for the Torah states, ‘These are the laws that you shall place before them’- bef......

לקריאת ההלכה