הלכה ליום שישי י' חשון תשע"ט 19 באוקטובר 2018

חדש: שו"ת הלכה יומית במייל - זמן רבינו תם – בגדים לבנים בשבת – לומר לגוי להדליק תנור – מדותיו של מרן זצ"ל – הדיבור כלפי הרב

לקט מתוך שאלות שהושבו בזמן האחרון

שאלה: האם זמן רבינו תם שייך גם ביום טוב?

תשובה: אין טעם לחלק בין יום טוב לשבת לגבי זמן רבינו תם, שהרי רבינו תם סובר בכל יום ויום, שזמן "צאת הכוכבים" שהוא הזמן הקובע את תחילתו של היום הבא, הוא מאוחר יותר מזמן צאת הכוכבים על פי שיטת הגאונים. לכן, גם ביום טוב נכון מאד להזהר ולשמור זמן רבינו תם, שלא לעשות מלאכות וכיוצא בזה.

 

שאלה: האם כדאי ללבוש בגדים לבנים בשבת?

תשובה: יש ענין ללבוש בגדים לבנים בשבת. וכן נהגו קצת מקובלים על פי דברי רבינו האר"י. אבל בספר באר היטב כתב, שבמקום שלא נהגו ללבוש בגדים לבנים, אסור ללבוש לבנים משום יוהרא. שהיא כמו גאווה, שהוא נוהג במנהג שראוי לחסידים מופלגים. וכן כתבו עוד פוסקים, וכן כתב מרן זצ"ל בחזון עובדיה ח"א עמוד כו. ובפרט אם הרב במקום לא לובש לבנים, שאז לא נכון כלל לעשות כן. וכן ראינו כמה צדיקים וחסידים מופלגים, ובכללם הרה"ג המקובל החסיד רבי מנשה שוע שליט"א, שלא לבשו בגדי לבן, משום שלא נהגו כן, והדבר נראה כיוהרא, ושייך רק לצדיקים המתחסדים עם קונם ואינו שייך לנו, כי לנו עוד ארכה הדרך בהרבה מצוות ומעשים טובים עד שנחזר אחר דקדוקים כאלה.

 

שאלה: האם מותר לבקש מגוי להדליק תנור חשמלי בשבת כדי לחמם את המאכלים?

תשובה: אסור לומר לגוי להדליק אש או תנור חשמלי בשבת, מפני שהדלקת התנור או האש, אסורה ליהודי מן התורה, וכל דבר שאסור מן התורה, אסור לבקש מגוי לעשותו בשבת, אפילו אם מדובר בצורך מצוה.

 

שאלה: האם נכון הדבר שמרן זצ"ל אמר שאם יש בו מידה טובה, זה בזכות הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל?

תשובה: לא נכון. מה שנכון, שמרן זצ"ל אמר, אם יש בי מידה אחת מתוקנת לגמרי, הרי זה בזכות מורי רבי אליהו לופס זצ"ל, שהיה מחכמי ישיבת פורת יוסף. ועוד אמר מרן זצ"ל, שלרב עוזיאל היו מידות טובות מאד, והיה מרן אוהבו ומכבדו מאד. ופעם כאשר רב אחד חלק על הרב עוזיאל, רצה מרן להזכיר את דבריו בספרו, אולם כשראה שאותו רב כתב על הרב עוזיאל "הרב הזה", לא רצה מרן להזכיר את דבריו, כי לא נהג כבוד כראוי כלפי הרב עוזיאל.

 

שאלה: עד כמה יש להזהר בצורה שמדברים על רבנים בענינים שנוגעים להלכה?

תשובה: כבר פסק מרן זצ"ל, שמותר באופן כללי לתלמיד לחלוק על רבו, כאשר הוא מוצא ראיות נכונות לדבריו, ולאחר שהגיע בעצמו להוראה ודקדק הרבה בדברי רבו. ויש להזהר מאד בסגנון שכותבים. וכמו שמובא בגמרא במסכת נזיר, שרבי עקיבא פסק באיזה ענין להחמיר, ולאחר מכן יש אומרים שרבי עקיבא חזר בו והיקל, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, "כל ימיו לא חזר בו רבי עקיבא, ואולי אחרי שמת חזר בו". כלומר, אולי אחרי שנפטר רבי עקיבא, ראה שהצדק עם החולקים עליו, ואז חזר בו. אולם מאחר והסגנון הזה לא היה מתאים כלפי רבי עקיבא, אמרו בגמרא, "הושחרו שיניו של רבי שמעון" מרוב תעניות שהתענה כדי לכפר על אותו דיבור שדיבר כלפי רבי עקיבא.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה