הלכה ליום חמישי י"ט אלול תשע"ח 30 באוגוסט 2018

אין לך כלי מחזיק ברכה יותר מן השלום

הזכרנו, שיש להזהר מאד שלא לפגוע בשום אדם, ובפרט בבני ביתו של כל אדם, קרוביו ובני משפחתו. ואומרים בשם הגאון החזון איש, כי עיקר הצלחת האדם בעולם, היא שיעברו עליו כל שנותיו, ולא יפגע בשום אדם שלא כדין.

ויש לדעת, כי אדם שמתנהג בחכמה ותבונה ובנימוס, בדרך כלל זוכה שגם אחרים נוהגים עמו בצורה יפה. כמאמר רבותינו, איזהו מכובד? המכבד את הבריות.

ובמסכת דרך ארץ רבה (פרק ו) מובא מעשה, שהלל הזקן הזמין אורח לבית, והיה יושב עם האורח שעה ארוכה, ואשתו של הלל, לא הגישה דבר. רק לאחר זמן הגישה לפניהם ארוחת צהרים. לאחר מכן, שאל אותה הלל, מדוע לא הגשת לפני האורח את הסעודה מיד? השיבה לו אשתו, עני אחד דפק בדלת ואמר, "היום אני נושא אשה, ואין לי סעודה בכלל"! מיד נטלתי את כל הסעודה שהכנתי לבני הבית, ונתתי אותה לו. ושוב לשתי ואפיתי עיסה אחרת, ובישלתי קדירה אחרת והנחתי לפניכם! אמר לה הלל: בתי, אף אני לא דנתי אותך אלא לכף זכות, שכל המעשים שאת עושה אינם אלא לשם שמים!

ומספרים, שהיה אדם אחד, רע מעללים, ואשתו היתה טובה וצדקת, אך הוא היה מוצא בה רק חסרונות כל העת, והיה מתקוטט עמה בכל יום, עד שמאס בה לגמרי, והיה משתוקק שתמות אשתו, ואחריה ישא אשה אחרת. פנה אל הרב שבעיר, ואמר לו, רבינו! אשתי אשה רעה מאין כמותה, אולי כבוד הרב יודע איזו סגולה שתעזור לי לסלקה מחיי? השיב לו הרב בחכמה, הרי אמרו רבותינו, שעוון נדרים עלול לגרום למיתת בני ביתו של האדם, לכן אני מייעץ לך, לך לבית הכנסת ביום הכפורים הקרוב, ותקנה את פתיחת ההיכל של "כל נדרי" בכל סכום שיבוקש, ולאחר מכן, אל תשלם את מה שהבטחת לבית הכנסת, ועל ידי זה תזכה שאשתך תצא מחייך!

אותו רשע, שמע בקול הרב, ואמנם הגיע לבית הכנסת, ולמרות שהיו רבים שחפצו בעלייה של "כל נדרי" הוא בחר להעלות עוד ועוד את סכום הקנייה, עד שקנה את פתיחת ההיכל בסכום של עשרים אלף דולר!

לאחר מכן, כמובן שאותו אדם לא שילם לבית הכנסת, והוא ממתין יום ועוד יום, שתסתלק אשתו מן העולם, כהבטחת הרב. לאחר שלושה שבועות, בא אל הרב, וטען בפניו, עשיתי כעצת הרב, והסגולה לא הועילה כלל! אשתי חיה וקיימת בבריאות טובה. אמר לו הרב, אל תדאג, ימיה של אשתך ספורים ממש, ובעוד שבועיים ימים היא תסתלק מן העולם. רק שמע לעצתי, תזהר מכאן ולהבא, באלו הימים, תתנהג עם אשתך בצורה יפה מאד, כדי שלא יהיו לך יסורי מצפון אחר פטירתה. אותו אדם שמע את הדברים, ובאמת החל מתנהג עם אשתו בצורה יפה.

לאחר עשרה ימים, הגיע אל הרב כשהוא מודאג מאד ואמר: תראה כבוד הרב, מיום שהתחלתי לנהוג עם אשתי בצורה יפה, הנני רואה כי באמת היא אשה טובה מאד, וצדקת בכל מעשיה, וכעת הנני מפחד מאד להפסידה, היא פנינה יקרה בחיי! מה אעשה? השיב לו הרב, כעת לך מהר ושלם לבית הכנסת את מה שהבטחת, ותמשיך לחיות עם רעייתך הצדקנית לאורך ימים ושנים! תן לחכם ויחכם עוד.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה


דין המסופק אם שאל טל ומטר בתפילתו

בהלכות הקודמות, ביארנו את דין שאלת (בקשת) טל ומטר בברכת השנים, (שהתחלנו בהזכרתה בתפלת ערבית האחרונה, אתמול בערב), והזכרנו שמי שסיים את תפילתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, עליו לחזור ולהתפלל שנית, שהרי זה כמי שהחסיר ברכה אחת מתפילתו, שדינו הוא כמי שלא התפלל כלל. ועתה נבאר מהו דין מי שסיים את תפילתו, וכעת ע......

לקריאת ההלכה

מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקר הדין שתיקנו רבותינו שהחל מליל שבעה במרחשוון מבקשים בתפילה בברכת השנים "ותן טל ומטר לברכה". ועתה עלינו לבאר ולשנן את הדין לגבי מי ששכח לבקש בתפילתו על הגשם. ומכיון שיש בדבר שמונה חילוקי דינים, בסיום ההלכה סיכמנו אותם למעשה. דין נשים בברכת השנים יש ......

לקריאת ההלכה

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים

אתמול בלילה (מליל יום שלישי), התחלנו לבקש על הגשמים בתפלת העמידה, ולכן נחזור על הדינים השייכים לזה, בתוספת נופך. תקנת חכמים לשאול גשמים תקנו חכמים לשאול  (לבקש) מה' יתברך טל ומטר בימות הגשמים ב"ברכת השנים". ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל שבעה במרחשון, ובשנה זו (התשע"ט) ל......

לקריאת ההלכה

הוכח תוכיח את עמיתיך – מה אמר מרן כאשר בנו שלח את הנהג לגיהנם?

אדם מישראל הרואה את חבירו חוטא באיזה דבר, חייב מן הדין להוכיחו ולהעיר לו על מעשיו. אולם צריך שיזהר לומר דבריו בצורה שיש תקוה שיתקבלו על דעתו של חבירו, שאם לא כן, הרי הוא מפסיד את עיקר התועלת שבהוכחת חבירו. שכן ציותה אותנו התורה, "הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא". כלומר, שיוכיח אדם את......

לקריאת ההלכה