הלכה ליום רביעי י"ח אלול תשע"ח 29 באוגוסט 2018

שלום בבית

מכלל העוונות שעליהם עלינו לשוב בתשובה, היא פגיעה בכל אדם ואדם. ובפרט על האדם לשים לב, שלא יפגע בבני ביתו, אלו שתמיד סמוכים לשולחנו, וגם בני הבית, כל אחד ואחד צריכים להזהר שלא לפגוע איש ברעהו. וידועים דברי הריטב"א, כי עיקר אזהרת התורה "לא תונו איש את עמיתו", מכוונת כלפי האיש, שלא יפגע באשתו, כי היא חברתו ואשת בריתו.

ומעשה בהרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב, שירש מאביו (המגיד רבי יצחק מדרהוביץ) זוג תפילין יקרות ביותר. חסידים עשירים רצו לקנות את התפילין בכסף רב, והוא, למרות מצבו הכלכלי הקשה והדחוק, לא אבה לשמוע על עסקה כזו. אשתו הרבנית הפצירה בו שימכור את התפילין לצורך פרנסתם, שהרי היו לו תפילין אחרות להתפלל בהן, אך הוא עמד על דעתו וסירב למוכרן.

שנה אחת, לא היו אתרוגים בנמצא, והגיע ערב חג הסוכות. והנה איש אחד בא ואתרוג יפה ומהודר מאד בידו, ודרש בעדו סכום גדול. אז נאלץ רבי יחיאל למכור את התפילין של אביו, בסכום נכבד, וקנה את האתרוג בשמחה רבה.

כאשר נודע הדבר לאשתו, כעסה עליו עד מאד, לאמור, בני ביתך רעבים ללחם, ואת התפילין לא מכרת, וכעת בשביל אתרוג מכרת את התפילין?! ברוב כעסה עמדה ובחמת זעם נשכה את האתרוג במקום הפיטם ופסלה אותו.

רבי יחיאל לא הוציא הגה מפיו, ואפילו סימן של כעס וקפידה לא הראה, רק אמר לפני ה' יתברך, רבונו של עולם, תפילין מהודרות כבר אין לי, אתרוג כשר גם כבר אין לי, הריני מקבל עלי את גזירתך באהבה! לידי כעס לא אבוא! את שלום הבית לא אפר!

בליל חג הסוכות, נראה אליו אביו הצדיק בחלום, וגילה לו, שהמעשה האחרון שכבש את יצרו ולא הקפיד, עשה רושם כביר בשמים, ומכאן ולהבא יושפע עליו שפע רב בפרנסה טובה, ולא יחסר לו כל טוב. (ענף עץ אבות עמוד סב).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה