הלכה ליום רביעי י"ח אלול תשע"ח 29 באוגוסט 2018

שלום בבית

מכלל העוונות שעליהם עלינו לשוב בתשובה, היא פגיעה בכל אדם ואדם. ובפרט על האדם לשים לב, שלא יפגע בבני ביתו, אלו שתמיד סמוכים לשולחנו, וגם בני הבית, כל אחד ואחד צריכים להזהר שלא לפגוע איש ברעהו. וידועים דברי הריטב"א, כי עיקר אזהרת התורה "לא תונו איש את עמיתו", מכוונת כלפי האיש, שלא יפגע באשתו, כי היא חברתו ואשת בריתו.

ומעשה בהרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב, שירש מאביו (המגיד רבי יצחק מדרהוביץ) זוג תפילין יקרות ביותר. חסידים עשירים רצו לקנות את התפילין בכסף רב, והוא, למרות מצבו הכלכלי הקשה והדחוק, לא אבה לשמוע על עסקה כזו. אשתו הרבנית הפצירה בו שימכור את התפילין לצורך פרנסתם, שהרי היו לו תפילין אחרות להתפלל בהן, אך הוא עמד על דעתו וסירב למוכרן.

שנה אחת, לא היו אתרוגים בנמצא, והגיע ערב חג הסוכות. והנה איש אחד בא ואתרוג יפה ומהודר מאד בידו, ודרש בעדו סכום גדול. אז נאלץ רבי יחיאל למכור את התפילין של אביו, בסכום נכבד, וקנה את האתרוג בשמחה רבה.

כאשר נודע הדבר לאשתו, כעסה עליו עד מאד, לאמור, בני ביתך רעבים ללחם, ואת התפילין לא מכרת, וכעת בשביל אתרוג מכרת את התפילין?! ברוב כעסה עמדה ובחמת זעם נשכה את האתרוג במקום הפיטם ופסלה אותו.

רבי יחיאל לא הוציא הגה מפיו, ואפילו סימן של כעס וקפידה לא הראה, רק אמר לפני ה' יתברך, רבונו של עולם, תפילין מהודרות כבר אין לי, אתרוג כשר גם כבר אין לי, הריני מקבל עלי את גזירתך באהבה! לידי כעס לא אבוא! את שלום הבית לא אפר!

בליל חג הסוכות, נראה אליו אביו הצדיק בחלום, וגילה לו, שהמעשה האחרון שכבש את יצרו ולא הקפיד, עשה רושם כביר בשמים, ומכאן ולהבא יושפע עליו שפע רב בפרנסה טובה, ולא יחסר לו כל טוב. (ענף עץ אבות עמוד סב).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בימי ראש השנה

הדלקת הנרות בערב ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, נוהגים להדליק נרות יום טוב מבעוד יום, קודם שקיעת החמה (השמש) כמו בערב שבת, ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, כגון מהאש הדולקת בכיריים או בנר נשמה, ותדליק את הנרות......

לקריאת ההלכה

עשרת ימי תשובה

הערה נחוצה: אנשים הסובלים ממחלות כגון סוכרת וכדומה, עליהם לפנות כבר כעת לרופא ירא שמים, ולהתייעץ עם מורה הוראה מומחה, כדי שיראו איך להערך כבר מעתה לקראת יום הכפורים הבא עלינו לטובה, כי פעמים רבות בעזרת הערכות מוקדמת, ניתן יהיה לעבור את יום הכפורים בתענית לחיים טובים ולשלום. עשרת הימים כתב רבינו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

ראש השנה

לסדר ראש השנה, לחץ כאן. בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב. ופרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה. רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה (טז.) גילו לנו ידיעה יקרת ערך, כי ביום ראש השנה, שהוא היום בו נברא אדם הראשון, השם יתברך יושב ודן את כל יצורי העולם, וכל מאורע כמעט, אש......

לקריאת ההלכה