הלכה ליום רביעי י"ח אלול תשע"ח 29 באוגוסט 2018

שלום בבית

מכלל העוונות שעליהם עלינו לשוב בתשובה, היא פגיעה בכל אדם ואדם. ובפרט על האדם לשים לב, שלא יפגע בבני ביתו, אלו שתמיד סמוכים לשולחנו, וגם בני הבית, כל אחד ואחד צריכים להזהר שלא לפגוע איש ברעהו. וידועים דברי הריטב"א, כי עיקר אזהרת התורה "לא תונו איש את עמיתו", מכוונת כלפי האיש, שלא יפגע באשתו, כי היא חברתו ואשת בריתו.

ומעשה בהרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב, שירש מאביו (המגיד רבי יצחק מדרהוביץ) זוג תפילין יקרות ביותר. חסידים עשירים רצו לקנות את התפילין בכסף רב, והוא, למרות מצבו הכלכלי הקשה והדחוק, לא אבה לשמוע על עסקה כזו. אשתו הרבנית הפצירה בו שימכור את התפילין לצורך פרנסתם, שהרי היו לו תפילין אחרות להתפלל בהן, אך הוא עמד על דעתו וסירב למוכרן.

שנה אחת, לא היו אתרוגים בנמצא, והגיע ערב חג הסוכות. והנה איש אחד בא ואתרוג יפה ומהודר מאד בידו, ודרש בעדו סכום גדול. אז נאלץ רבי יחיאל למכור את התפילין של אביו, בסכום נכבד, וקנה את האתרוג בשמחה רבה.

כאשר נודע הדבר לאשתו, כעסה עליו עד מאד, לאמור, בני ביתך רעבים ללחם, ואת התפילין לא מכרת, וכעת בשביל אתרוג מכרת את התפילין?! ברוב כעסה עמדה ובחמת זעם נשכה את האתרוג במקום הפיטם ופסלה אותו.

רבי יחיאל לא הוציא הגה מפיו, ואפילו סימן של כעס וקפידה לא הראה, רק אמר לפני ה' יתברך, רבונו של עולם, תפילין מהודרות כבר אין לי, אתרוג כשר גם כבר אין לי, הריני מקבל עלי את גזירתך באהבה! לידי כעס לא אבוא! את שלום הבית לא אפר!

בליל חג הסוכות, נראה אליו אביו הצדיק בחלום, וגילה לו, שהמעשה האחרון שכבש את יצרו ולא הקפיד, עשה רושם כביר בשמים, ומכאן ולהבא יושפע עליו שפע רב בפרנסה טובה, ולא יחסר לו כל טוב. (ענף עץ אבות עמוד סב).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

שיעור אכילה כדי להתחייב בברכה אחרונה

על כל דבר שאדם אוכל, עליו לברך עליו "ברכה ראשונה", כגון ברכת "שהכל" או "העץ". ואפילו אם אינו אוכל אלא מעט מאותו מאכל, חייב לברך עליו, כל שבא לאכלו לשם אכילה. (אבל אם לא בא אלא לטעום מאותו מאכל בכדי לתקנו בהוספת תבלין וכדומה, אינו מברך על אכילה זו כלל). ולכן מי שלועס גומ......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה


ברכה אחרונה על "וופלים", "בקלאווה", "עוגת נפוליאון", "בורקס"

בהלכה הקודמת ביארנו, שעוגה שיש בה מעט קמח, ואכל ממנה כזית, יש לברך לאחר מכן ברכת "על המחיה", אך זאת בתנאי, שהקמח מהווה לא פחות משישית ממרכיבי העוגה, וכן בתנאי שיהיה טעם הקמח ניכר בעוגה (כפי שקורה בדרך כלל). ולפיכך למדנו שעוגת גבינה, שיש בה למשל שתי כוסות קמח, יש לברך לאחר אכילת כזית מהע......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

ברכה אחרונה על עוגות שיש בהן גם קמח

בהלכות הקודמות, ביארנו, שכל מין מאכל או תבשיל, שעשוי מכמה חומרים שונים, ובכללם "מין דגן", (בדרך כלל – קמח חיטה), והדגן מעורב במאכל על מנת לתת לו טעם טוב, הרי שהברכה שיש לברך על אותו מאכל היא "בורא מיני מזונות". ואף על פי שרוב המאכל מורכב ממרכיבים אחרים, שאינם מין דגן, בכל ז......

לקריאת ההלכה