הלכה ליום רביעי כ"ג סיון תשע"ח 6 ביוני 2018

ההלכה מוקדשת לזכות ולרפואה שלמה עבור

יעקב-רבי בן פלורה הי״ו

בתוך שאר חולי עמו ישראל הי״ו
ולהצלחת כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות .

הוקדש על ידי

המשפחה

מדה כנגד מדה לא בטלה – צער בעלי חיים

בגמרא במסכת סוטה (דף ח.) תניא, היה רבי אומר, במדה שאדם מודד בה מודדין לו. כלומר, באותו אופן שאדם מתנהג, כך נוהגים עמו מן השמים. וכמו שאמרו בגמרא (שבת קנא:) "כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים". וכן מצאנו במקומות רבים בדברי רבותינו, שהרשעים נענשים על מעשיהם במידה דומה למה שחטאו, והצדיקים מקבלים שכר טוב גם כן באותו ענין שפעלו בו לטובה.

ומטעם זה מצאנו במסכת סנהדרין (דף צ.), ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הכופר בתחית המתים מן התורה. כלומר, מי שאומר שעל פי התורה אין הדבר ברור שתתקיים לעתיד לבוא תחית המתים, הוא עצמו לא יקום בתחית המתים. ואמרו בגמרא, וכל כך למה? לפי שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, הוא כפר בתחית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחית המתים.

וכן להיפך מזה, בשכר הטוב שהנתון לצדיקים, מצאנו בגמרא במסכת שבת (דף קיח.), אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר "אָז תִּתְעַנַּג עַל ה' וְהִרְכַּבְתִּיךָ עַל בָּמותֵי אָרֶץ וְהַאֲכַלְתִּיךָ נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ". וכן מבואר עוד בגמרא, שהמענג את השבת והנזהר לשומרה, ניצול משעבוד המלכות. ונותנים לו משאלות לבו. וכתב מרן הבית יוסף (סימן רמב) בשם מהר"י אבוהב, שמה שנותנין לו נחלה בלא מצרים, הוא מדה כנגד מדה, שכשם שהוא מפזר מעות בלא שיעור לצורך שבת, כן יתנו לו נחלה בלא שיעור. וכן מה שאמרו ניצול משעבוד מלכיות, לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירין ממנו עול מלכיות. וכן נותנים לו משאלות לבו כדי שיוכל למלאת חפצו מכל עונג שירצה.

והנה לפני כמה חודשים נסתלק מאתנו הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, ובספר "מתוק האור" הובא מעשה נורא בענין "מידה כנגד מידה", שפעם הגיע לפני הגאון אברך אחד, ואמר שנולד לו תינוק אשר סובל מחסרון גדול, שיש לו רק חצי לשון בפיו (ה' ירחם). ולאחר מכן נולד לו ילד נוסף, וגם הוא סובל ממום דומה בלשון. וכעת אשתו מעוברת, והרופאים יעצו להם לפנות בדחיפות ליעוץ גנטי כדי לדעת כיצד לנהוג. האברך פנה אל הרב בשאלה מה עליו לעשות.

כששמע רבי אהרן לייב את השאלה, מיד השיב לאברך. יש לך בעיה בלשון! יש חטא גדול שחטאת בלשון! השיב לו האברך, מן הסתם דיברתי לשון הרע. ענה לו הרב, לא, לשון הרע הרבה מדברים, על עון זה לא נענשים בצורה כזו. אם כן, אמר האברך, באיזה עוון מדובר? אמר לו הרב, איני יודע, תחשוב בעצמך. הלך האברך לביתו בצער.

למחרת חזר האברך, ואמר לרב, כי נזכר שבבחרותו, תפס יונים בגג הבית (שכידוע היונים עלולות לגרום למטרד גדול), ותלש להן את מקורן. כששמע זאת הרב, מיד השיב, זהו העון שבעבורו נענשת כל כך! חזור בתשובה! שמע האברך והתוודה על עוונו בדמעות שליש, וקיבל על עצמו תשובה שלימה, ואכן נולד לו בן בריא ושלם. (המעשה כל כך מיוחד, עד שהגראי"ל שטינמן עצמו מצא לנכון לספרו).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה