הלכה ליום רביעי כ"ג סיון תשע"ח 6 ביוני 2018

ההלכה מוקדשת לזכות ולרפואה שלמה עבור

יעקב-רבי בן פלורה הי״ו

בתוך שאר חולי עמו ישראל הי״ו
ולהצלחת כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות .

הוקדש על ידי

המשפחה

מדה כנגד מדה לא בטלה – צער בעלי חיים

בגמרא במסכת סוטה (דף ח.) תניא, היה רבי אומר, במדה שאדם מודד בה מודדין לו. כלומר, באותו אופן שאדם מתנהג, כך נוהגים עמו מן השמים. וכמו שאמרו בגמרא (שבת קנא:) "כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים". וכן מצאנו במקומות רבים בדברי רבותינו, שהרשעים נענשים על מעשיהם במידה דומה למה שחטאו, והצדיקים מקבלים שכר טוב גם כן באותו ענין שפעלו בו לטובה.

ומטעם זה מצאנו במסכת סנהדרין (דף צ.), ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הכופר בתחית המתים מן התורה. כלומר, מי שאומר שעל פי התורה אין הדבר ברור שתתקיים לעתיד לבוא תחית המתים, הוא עצמו לא יקום בתחית המתים. ואמרו בגמרא, וכל כך למה? לפי שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, הוא כפר בתחית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחית המתים.

וכן להיפך מזה, בשכר הטוב שהנתון לצדיקים, מצאנו בגמרא במסכת שבת (דף קיח.), אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר "אָז תִּתְעַנַּג עַל ה' וְהִרְכַּבְתִּיךָ עַל בָּמותֵי אָרֶץ וְהַאֲכַלְתִּיךָ נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ". וכן מבואר עוד בגמרא, שהמענג את השבת והנזהר לשומרה, ניצול משעבוד המלכות. ונותנים לו משאלות לבו. וכתב מרן הבית יוסף (סימן רמב) בשם מהר"י אבוהב, שמה שנותנין לו נחלה בלא מצרים, הוא מדה כנגד מדה, שכשם שהוא מפזר מעות בלא שיעור לצורך שבת, כן יתנו לו נחלה בלא שיעור. וכן מה שאמרו ניצול משעבוד מלכיות, לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירין ממנו עול מלכיות. וכן נותנים לו משאלות לבו כדי שיוכל למלאת חפצו מכל עונג שירצה.

והנה לפני כמה חודשים נסתלק מאתנו הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, ובספר "מתוק האור" הובא מעשה נורא בענין "מידה כנגד מידה", שפעם הגיע לפני הגאון אברך אחד, ואמר שנולד לו תינוק אשר סובל מחסרון גדול, שיש לו רק חצי לשון בפיו (ה' ירחם). ולאחר מכן נולד לו ילד נוסף, וגם הוא סובל ממום דומה בלשון. וכעת אשתו מעוברת, והרופאים יעצו להם לפנות בדחיפות ליעוץ גנטי כדי לדעת כיצד לנהוג. האברך פנה אל הרב בשאלה מה עליו לעשות.

כששמע רבי אהרן לייב את השאלה, מיד השיב לאברך. יש לך בעיה בלשון! יש חטא גדול שחטאת בלשון! השיב לו האברך, מן הסתם דיברתי לשון הרע. ענה לו הרב, לא, לשון הרע הרבה מדברים, על עון זה לא נענשים בצורה כזו. אם כן, אמר האברך, באיזה עוון מדובר? אמר לו הרב, איני יודע, תחשוב בעצמך. הלך האברך לביתו בצער.

למחרת חזר האברך, ואמר לרב, כי נזכר שבבחרותו, תפס יונים בגג הבית (שכידוע היונים עלולות לגרום למטרד גדול), ותלש להן את מקורן. כששמע זאת הרב, מיד השיב, זהו העון שבעבורו נענשת כל כך! חזור בתשובה! שמע האברך והתוודה על עוונו בדמעות שליש, וקיבל על עצמו תשובה שלימה, ואכן נולד לו בן בריא ושלם. (המעשה כל כך מיוחד, עד שהגראי"ל שטינמן עצמו מצא לנכון לספרו).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בענין חולה שיש בו סכנה בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו, שמי שנשקפת סכנה לחייו, חובה לחלל עליו את השבת, להסיעו לבית החולים, או להדליק אור חשמל בכדי לטפל בו, וכן כל כיוצא בזה. ועתה נבאר כמה פרטים בענין זה, כפי שכתבם מרן הרב זצ"ל בספריו. כל מחלה שאומרים שהרופאים שיש בה סכנה, מחללים עליה את השבת, וכפי שנתבאר כבר, אפילו אם ......

לקריאת ההלכה