הלכה ליום רביעי כ"ג סיון תשע"ח 6 ביוני 2018

ההלכה מוקדשת לזכות ולרפואה שלמה עבור

יעקב-רבי בן פלורה הי״ו

בתוך שאר חולי עמו ישראל הי״ו
ולהצלחת כלל ישראל ברוחניות ובגשמיות .

הוקדש על ידי

המשפחה

מדה כנגד מדה לא בטלה – צער בעלי חיים

בגמרא במסכת סוטה (דף ח.) תניא, היה רבי אומר, במדה שאדם מודד בה מודדין לו. כלומר, באותו אופן שאדם מתנהג, כך נוהגים עמו מן השמים. וכמו שאמרו בגמרא (שבת קנא:) "כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמים". וכן מצאנו במקומות רבים בדברי רבותינו, שהרשעים נענשים על מעשיהם במידה דומה למה שחטאו, והצדיקים מקבלים שכר טוב גם כן באותו ענין שפעלו בו לטובה.

ומטעם זה מצאנו במסכת סנהדרין (דף צ.), ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, הכופר בתחית המתים מן התורה. כלומר, מי שאומר שעל פי התורה אין הדבר ברור שתתקיים לעתיד לבוא תחית המתים, הוא עצמו לא יקום בתחית המתים. ואמרו בגמרא, וכל כך למה? לפי שכל מדותיו של הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, הוא כפר בתחית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחית המתים.

וכן להיפך מזה, בשכר הטוב שהנתון לצדיקים, מצאנו בגמרא במסכת שבת (דף קיח.), אמר רבי יוחנן בשם רבי יוסי, כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלי מצרים, שנאמר "אָז תִּתְעַנַּג עַל ה' וְהִרְכַּבְתִּיךָ עַל בָּמותֵי אָרֶץ וְהַאֲכַלְתִּיךָ נַחֲלַת יַעֲקֹב אָבִיךָ". וכן מבואר עוד בגמרא, שהמענג את השבת והנזהר לשומרה, ניצול משעבוד המלכות. ונותנים לו משאלות לבו. וכתב מרן הבית יוסף (סימן רמב) בשם מהר"י אבוהב, שמה שנותנין לו נחלה בלא מצרים, הוא מדה כנגד מדה, שכשם שהוא מפזר מעות בלא שיעור לצורך שבת, כן יתנו לו נחלה בלא שיעור. וכן מה שאמרו ניצול משעבוד מלכיות, לפי שמקבל עליו עול שבת מעבירין ממנו עול מלכיות. וכן נותנים לו משאלות לבו כדי שיוכל למלאת חפצו מכל עונג שירצה.

והנה לפני כמה חודשים נסתלק מאתנו הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, ובספר "מתוק האור" הובא מעשה נורא בענין "מידה כנגד מידה", שפעם הגיע לפני הגאון אברך אחד, ואמר שנולד לו תינוק אשר סובל מחסרון גדול, שיש לו רק חצי לשון בפיו (ה' ירחם). ולאחר מכן נולד לו ילד נוסף, וגם הוא סובל ממום דומה בלשון. וכעת אשתו מעוברת, והרופאים יעצו להם לפנות בדחיפות ליעוץ גנטי כדי לדעת כיצד לנהוג. האברך פנה אל הרב בשאלה מה עליו לעשות.

כששמע רבי אהרן לייב את השאלה, מיד השיב לאברך. יש לך בעיה בלשון! יש חטא גדול שחטאת בלשון! השיב לו האברך, מן הסתם דיברתי לשון הרע. ענה לו הרב, לא, לשון הרע הרבה מדברים, על עון זה לא נענשים בצורה כזו. אם כן, אמר האברך, באיזה עוון מדובר? אמר לו הרב, איני יודע, תחשוב בעצמך. הלך האברך לביתו בצער.

למחרת חזר האברך, ואמר לרב, כי נזכר שבבחרותו, תפס יונים בגג הבית (שכידוע היונים עלולות לגרום למטרד גדול), ותלש להן את מקורן. כששמע זאת הרב, מיד השיב, זהו העון שבעבורו נענשת כל כך! חזור בתשובה! שמע האברך והתוודה על עוונו בדמעות שליש, וקיבל על עצמו תשובה שלימה, ואכן נולד לו בן בריא ושלם. (המעשה כל כך מיוחד, עד שהגראי"ל שטינמן עצמו מצא לנכון לספרו).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה


דין המסופק אם שאל טל ומטר בתפילתו

בהלכות הקודמות, ביארנו את דין שאלת (בקשת) טל ומטר בברכת השנים, (שהתחלנו בהזכרתה בתפלת ערבית האחרונה, אתמול בערב), והזכרנו שמי שסיים את תפילתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, עליו לחזור ולהתפלל שנית, שהרי זה כמי שהחסיר ברכה אחת מתפילתו, שדינו הוא כמי שלא התפלל כלל. ועתה נבאר מהו דין מי שסיים את תפילתו, וכעת ע......

לקריאת ההלכה

מי ששכח להזכיר ותן טל ומטר בברכת השנים

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקר הדין שתיקנו רבותינו שהחל מליל שבעה במרחשוון מבקשים בתפילה בברכת השנים "ותן טל ומטר לברכה". ועתה עלינו לבאר ולשנן את הדין לגבי מי ששכח לבקש בתפילתו על הגשם. ומכיון שיש בדבר שמונה חילוקי דינים, בסיום ההלכה סיכמנו אותם למעשה. דין נשים בברכת השנים יש ......

לקריאת ההלכה

ברכת השנים – ה"גשם" כולל את כל הענינים הגשמיים

אתמול בלילה (מליל יום שלישי), התחלנו לבקש על הגשמים בתפלת העמידה, ולכן נחזור על הדינים השייכים לזה, בתוספת נופך. תקנת חכמים לשאול גשמים תקנו חכמים לשאול  (לבקש) מה' יתברך טל ומטר בימות הגשמים ב"ברכת השנים". ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל שבעה במרחשון, ובשנה זו (התשע"ט) ל......

לקריאת ההלכה

חג הסוכות

התורה צותה אותנו לשבת בשבעת ימי החג בסוכה, ולשמוח בחג הסוכות יותר מבשאר החגים. והדבר צריך ביאור, במה נתיחד חג הסוכות שכל כך הגדילה התורה במצוות מיוחדות אלו שנצטוינו בו. שהרי בחג הפסח, מובן מאד מדוע עלינו לשמוח, שהרי יום זה יצאנו ממצרים ונעשינו לעם. וכן בחג השבועות, השמחה מובנת מאד, שהרי הוא יום מתן ......

לקריאת ההלכה