הלכה ליום חמישי י"א אייר תשע"ח 26 באפריל 2018

אדם ששינה דעתו באמצע שאכל – דובב שפתי ישנים

בהלכה הקודמת ביארנו, שעל "פת כסנין", כמו: עוגות, עוגיות, בורקס וכיוצא בזה, יש לברך ברכת "בורא מיני מזונות", אבל אם בא לאכול מן המאכלים הללו כמות גדולה, עד שאוכל כמות של כמאתיים וששה עשר גרם, שהוא שיעור "קביעות סעודה", אז יש לברך תחילה ברכת "המוציא לחם מן הארץ", ולאחר האכילה יש לברך "ברכת המזון", משום שמי שאוכל כמות גדולה כזו של עוגות, נחשב הדבר שהוא "קובע סעודתו" על האכילה הזו, ומה שאוכל כעת, נחשב ממש כפת לחם לכל הדינים. ולכן חובה עליו גם ליטול את ידיו לפני שיאכל, ממש כדין מי שבא לאכול פת לחם.

מי שבאמצע שאכל עוגות, החליט לקבוע סעודה
ומעתה נדון, באדם שהחל לאכול פת כסנין, עוגות או עוגיות וכדומה, ובירך בתחילה "בורא מיני מזונות", מכיון שהיה בדעתו לאכול מהעוגות כמות רגילה, ולא היה בדעתו לאכול כמות גדולה של "קביעות סעודה". כיצד עליו לנהוג כעת? האם יטול ידיו ויברך המוציא? או שאינו צריך ליטול ידיים כלל? ואולי אינו מברך המוציא?

ספר יביע אומר חלק אחד עשר
והנה לאחרונה האיר וזרח, ספר שאלות ותשובות "יביע אומר" חלק אחד עשר, שאת רובו חיבר מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בעודו כבן עשרים שבע - שלושים שנה, ותשובותיו בספר זה מפליאות כל רואה, וממש כאילו מרן זצ"ל חי בתוכינו, מאירים חדושיו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. והפלא הוא, כי חדושים שכתב מרן זצ"ל לעצמו בגיל עשרים וחמש או שלושים שנה, אין בזמנינו שום תלמיד חכם אפילו זקן בשנים שהיה יכול לעורכם ולסדרם, בבקיאות מבהילה ובסברא ישרה וחשבון נכון. ואף שבאותם הימים שכתב מרן זצ"ל את התשובות הללו, היה שקוע בצרות צרורות, אם בימי רבנותו בקהיר, שם סבל מרורות מראשי ועד הקהלה ומהקצבים הערבים שרדפו אותו עד כדי כך שניסו לרצוח אותו, ופעם אחת ניסו להשחית את פניו, ופעם אחת ניסו להסגירו לשלטונות המצריים בחשד שמטיף לציונות, (כפי שסופר בהרחבה בספר אביר הרועים חלק ראשון), ורק ה' הצילו מידם. וגם לאחר מכן כשחזר לארץ הקודש, וכאן סבל מאד במשך כשש שנים מעניות גדולה, ומרדיפות בלתי פוסקות ממתנגדיו. ועם כל זה, שקד מרן זצ"ל על אהלי התורה, ועל בארם של גדולי חכמי ירושלים ישב וליקט מחכמתם ומאור תורתם כל חמודות שבעולם, ומי האמין באותם ימים, כי אחרי פטירתו של מרן זצ"ל לאחר כשבעים שנה, תהיה לו עדנה, שיצאו חדושיו לאור עולם במהדורא מפוארת, ויעסקו בהם רבים, אשר דבר זה מגלגל זכות גדולה לנשמת מרן זצ"ל, שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי (ביבמות צז.), כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו דובבות בקבר, כלומר, הדבר נוסף בו חיות מחודשת, ועל זה נאמר "יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם". (כמו שדרשו במדרש תהלים), וממילא יושפע שפע ברכה וטובה בזכות הצדיק לכל תלמידיו ושומעי לקחו, ולומדי ה"הלכה יומית" בכלל הברכה. אמן כן יהי רצון.

דין נטילת ידים וברכת המזון
ובספר זה, (בסימן יג), נשאל מרן זצ"ל ממש בשאלה זו שעומדת לפנינו. והשיב, שלגבי נטילת ידים, אין ספק שאדם כזה, שהתחיל לאכול עוגות, וכעת הוא מתכוין לאכול עוד ועוד עד שיגיע לשיעור "קביעות סעודה", חייב ליטול את ידיו. אולם נחלקו הפוסקים אם יברך על נטילה זו או לא. והרוצה לברך על נטילה זו, או שנהג תמיד לברך על נטילה כזו, רשאי להמשיך במנהגו. (אולם אם לא נהג כן, עדיף שלא יברך. ועיין הלכה ברורה סימן קנח עמוד יט).

גם לענין ברכת המזון, פשוט מאד שלאחר שאדם זה יאכל כמות גדולה של עוגות, יהיה עליו לברך ברכת המזון, כדין מי שאכל פת ממש.

דין ברכת "המוציא"
אבל לגבי ברכת "המוציא", לכאורה יש לדון בזה. משום שאותו אדם שעומד לפנינו, הרי בירך כבר "בורא מיני מזונות" כשהתחיל לאכול. ויש מקום לומר שברכה זו תפטור גם את מה שממשיך לאכול כעת.

אולם מרן רבינו זצ"ל בספרו דחה את הדעה הזו, והסיק למעשה שיש לחזור ולברך ברכת "המוציא לחם מן הארץ" על מה שממשיך לאכול, משום שבשעה שאדם זה בירך "בורא מיני מזונות", חשב בפירוש שלא יאכל מאתיים וששה עשר גרם, אלא פחות משיעור זה. ואם כן, כעת כשהחליט לאכול יותר, האכילה שהוא מוסיף לאכול אינה נפטרת בברכה הראשונה שבירך.

ולכן למסקנה, מי שבירך בורא מיני מזונות ואכל עוגות, ובאמצע האכילה החליט לאכול שיעור גדול של מאתיים וששה עשר גרם, עליו ליטול את ידיו, ולברך "המוציא לחם מן הארץ", ולאחר שיסיים לאכול יברך ברכת המזון.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מה שכתבתם בדברי מרן עטרת ראשינו, שעליו לברך המוציא זה רק שדעתו לאכול עוד216 גרם, או שאפילו אם אוכל כמות שתשלים ל216 גרם, אפילו שבשעת הברכה לא יאכל עוד 216 שלמים? כ"ז אייר תשע"ח / 12 במאי 2018

יש בזה מחלוקת הפוסקים. ומרן זצ"ל לא נגע בזה, ומשמע לכאורה לדעתו שלעולם יש לברך המוציא. אבל בספר הלכה ברורה סימן קסח הביא הרבה פוסקים גדולי עולם שכתבו בפירוש שרק אם אוכל שיעור נוסף של קביעת סעודה מברך המוציא.

אם חשבתי שאוכל הרבה לדוגמא פיצות אז נטלתי ידיים וכו... ואז חזרתי בי תוך כדי ולא אכלתי בסוף 216 גרם? לברך ברכת המזון? כ"ג אייר תשע"ח / 8 במאי 2018

במקרה כזה יברך רק על המחיה.

האם הדברים נכונים אף אם הכמות הכוללת שיאכל תהא כשיעור קביעת סעודה אך הכמות שיאכל רק מרגע שנמלך אינה בכדי שיעור קביעת סעודה? י"ד אייר תשע"ח / 29 באפריל 2018

אינו צריך לאכול מכאן ולהבא שיעור כזה, אלא די בכך שכעת מחליט להמשיך עד שיעור זה ומעבר לו. אמנם לגבי ברכת המוציא יש בזה מחלוקת הפוסקים, ומפשט דברי מרן זצ"ל משמע לכאורה שדעתו שלעולם יש לברך המוציא, אבל הרבה פוסקים כתבו שרק אם בדעתו לאכול עוד שיעור שלם של קביעת סעודה, מברך המוציא, וכן פסק בהלכה ברורה סימן קסח.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה


הלכות תשובה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבוא לדין לפני ה' יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו, ויחדש עלינו שנה טובה. ולא ראוי לאדם בן דעת, לאחר את התשובה ולדחותה, וכמו שכתב בספר מסילת י......

לקריאת ההלכה

בין אדם לחבירו

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקרי מצות התשובה. "בין אדם לחבירו" במשנה במסכת יומא (דף פה:), דרש רבי אלעזר בן עזריה: נאמר בתורה (ויקרא טז) על יום הכפורים, כי ביום  הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם "לפני ה'" תטהרו. עבירות שבין אדם למקום (לה') יום הכפורים מ......

לקריאת ההלכה

אמירת סליחות ביחיד ללא ציבור

שאלה: אדם שאינו יכול לומר סליחות בציבור, או אשה הרוצה לומר סליחות ואינה יכולה לאמרם בציבור, האם רשאים לומר נוסח הסליחות ביחיד, או שאין לנהוג כן? תשובה: הנה, אם באים לומר הסליחות ביחידות, בלי צבור של עשרה מישראל, (ועושים זאת בשעה הראויה לאמירת סליחות, אחר חצות היום או אחר חצות הלילה, כמו שביארנו ......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשנה זו (תשע"ח)

ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכל לפני תחילת הצום, אחר חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשע"ח) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא שערב תשעה באב חל ביום השבת, ולפיכך, מפני כבוד שבת, שאסור......

לקריאת ההלכה