הלכה ליום שני א' אייר תשע"ח 16 באפריל 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

דוד בן חיים ובתיה גברא

הוקדש על ידי

אוהד

"הקם תקים עמו"

בהלכה הקודמת הזכרנו שהתורה הקדושה מצוה על יהודי שרואה את חבירו במצוקה, לגשת ולסייע לו במדת האפשר. והזכרנו שמכאן נלמד כמה התורה מחייבת את האדם להיות רגיש לסביבה, ולא להשאר אדיש כאשר חבירו שרוי במצוקה.

ובספר "קנין התורה של מרן" (שחיבר הג"ר עובדיה יוסף טולדאנו שליט"א, עמוד קכח), הביא מעשה בענין זה, מה שסיפר אדם אחד מתלמידיו הותיקים של מרן זצ"ל (בשנת התש"כ – 1960), שהוא עצמו ירא שמים שעמל לפרנסתו בחנותו הקטנה, והיה רגיל להשתתף בשיעוריו של מרן זצ"ל.

ערב אחד, מספר התלמיד, מרן סיים את שיעורו הקבוע בבית הכנסת "שאול צדקה" בשכונת בית ישראל בירושלים. לבית הכנסת יש שני פתחים, ודרכו של מרן היתה לצאת לכיוון רחוב "רייכמן", אך הפעם שלא כדרכו יצא מהצד השני לכיוון ביתי. הוא שם את ידו על כתפי ושאל אותי, "מאיר, מה שלומך?", "ברוך ה', הכל בסדר", עניתי. "לא, אבל איך בבית?" שאל מרן. נאנחתי ואמרתי, "ברוך ה' ברוך ה', בסדר", מרן לא הרפה, ואמר לי: "אני שם לב בשבוע האחרון שאתה לא כל כך שמח. היום סיפרתי סיפור, כולם צחקו, ואתה אפילו לא חייכת"...

הייתי המום, איך הרב שם לב אלי, איך הוא קלט אותי מבין כל האנשים הרבים שבאו לשיעור וחש אותי באופן אישי. ואז פתחתי את סגור לבי ואמרתי בצער רב: "רבינו, מה אני אגיד לך, כבר חצי שנה אין לי חיים, מאז שאשתי ברוך ה' ילדה, לצערי היא לא חזרה לעצמה, אני לא יודע מה יש לה, כל הזמן עצובה ובוכה. כמה שאני מנסה לשמח אותה, זה לא עוזר. זהו. כבר נשברתי, אין לי כח יותר"...

מרן שמע והצטער מאד, לפתע שמתי לב שאני ממש מאריך את דרכו של הרב, שכן הרב היה צריך ללכת לכיוון השני. עצרתי ופניתי לרב, "הרב ימחל לי, אני מאריך לרב את הדרך, אולי נלך לכיוון השני". "לא לא, זה בסדר", אמר מרן, הוא המשיך להתקדם איתי עד שהגענו סמוך לביתי ברחוב "רבינו גרשום". כבר ראיתי את חלונות ביתי הנמוכים בגובה המדרכה. עצרנו, ואז הרב שאל אותי: "מאיר, אשתך בבית?", "כן" עניתי, מופתע מהשאלה. "אני יכול להכנס לברך אותה?", התרגשתי כל כולי, לא חשבתי על זכות כזו, שמרן בעצמו יגיע לביתי לברך את אשתי.

מיד נכנסתי וקראתי לאשתי שמרן הגיע ורוצה לברך אותה.

לעולם לא נשכח את הרגעים הללו, כמה התרגשנו, מרן שאל אותנו כמה שאלות בהלכה, שמי שלא נזהר בהם הן גורמות לו לפחדים וכדומה, הוא שאל אותה אם היא נזהרת לכסות את ראשה, אם מקפידה ליטול את ידיה כהלכה בבוקר כשהיא קמה, ועוד כמה דברים, וביקש ממנה להזהר בזה. הוא הניח את ידו באויר מעל ראשה, ובמשך דקה אחת אמר לה כל מיני פסוקים נגד פחד, בירך אותה, סיים ואמר: "בעזרת ה' תהיה לך רפואה שלימה". וכך יצא מביתינו.

מלבד מה שברכתו של הרב התקיימה ברוך ה', התרגשתי מאד מאהבת הבריות שהיתה לו, לחוש ברגשותי, הגם שהייתי אחד מיני אלף.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשנה זו (תשע"ח)

ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכל לפני תחילת הצום, אחר חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשע"ח) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא שערב תשעה באב חל ביום השבת, ולפיכך, מפני כבוד שבת, שאסור......

לקריאת ההלכה


דינים השייכים ליום תשעה באב

תשעה באב אסור בחמישה דברים. אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה (סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה), נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה. וכן אסרו חכמים ללמוד תורה ביום תשעה באב, לפי שדברי תורה משמחים את הלב. ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובה......

לקריאת ההלכה

שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים

שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה. וכל זה הוא אפילו בריקודים המתנהלים על פי ההלכה, ומנהגי הצניעות המקודשים לעם ישראל, אנשים לבד ונשים לבד, במחיצה מפסקת שאינם רואים אלו את אלו, אבל ריקודים מעורבים אנשים ונשים......

לקריאת ההלכה

החייבים בתענית תשעה באב, ודין תשעה באב בשנה זו

דין חולה שאין בו סכנה, זקן, יולדת חולה (ממש, שנפל למשכב וכיוצא בזה, אף על פי שאין בו סכנת חיים), פטור מלהתענות בתשעה באב. ובמקום ספק יש לעשות שאלת חכם. (ומפני מיחושים כגון כאבי ראש רגילים וכדומה, אין להתיר אכילה בתשעה באב). זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר, ואינו מתענה בתשעה באב, וא......

לקריאת ההלכה

כניסת התענית - תשעה באב שחל במוצאי שבת

בברייתא במסכת תענית, (דף ל.), מבואר שגזרו רבותינו על חמשה עינויים שחייב כל אדם לנהוג בהם ביום תשעה באב, ואלו הם: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה (שהיו סכין את הגוף בשמן וכדומה), נעילת הסנדל (כלומר, נעילת נעליים העשויים מעור), ותשמיש המטה. ואמרו רבותינו (תענית ל ע"ב), כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה......

לקריאת ההלכה