הלכה ליום רביעי כ"ב שבט תשע"ח 7 בפברואר 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה וכל הישועות עבור

אסתר ג'ורג' בת אליס ונורית קפויה בת אליס

הוקדש על ידי

פלוני

תפלה

כתב הרמב"ם בפירוש המשניות (אבות פ"א מ"ח) שגם בשעה שהאדם נמצא בעיצומה של צרה צרורה, עליו להתחזק, ואסור לו להתייאש מלהתפלל לפני ה' יתברך שיושיע אותו. כי רבים רחמי ה' יתברך, ותשועת ה' כהרף עין.

ויש לדעת, כי לפעמים מן השמים רוצים להיטיב עם האדם, אך הדבר תלוי בתפלתו, שאם יתפלל, יזכה לישועה או להצלחה וכדומה, ואם אינו מתפלל, הטובה כביכול נשארת "בשמים" ולא באה אליו.

מדוע משה נותר "כבד פה"?
וכן מצאנו לגבי אדון הנביאים משה רבנו עליו השלום, שלא היה גדול ממנו, וכאשר צוה עליו ה' יתברך ללכת ולגאול את עם ישראל ממצרים, אמר לה': "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל ה', בִּי אֲדֹנָי, לֹא אִישׁ דְּבָרִים אָנֹכִי גַּם מִתְּמוֹל גַּם מִשִּׁלְשֹׁם גַּם מֵאָז דַּבֶּרְךָ אֶל עַבְדֶּךָ, כִּי כְבַד פֶּה וּכְבַד לָשׁוֹן אָנֹכִי" (שמות, ד), כלומר, משה רבנו טוען לפני ה' יתברך, כי הוא אינו שליח מוצלח לבוא לפני פרעה ולדבר לפני בני ישראל, שהרי הוא "כבד פה וכבד לשון", ולא מתאים שאדם כזה יהיה גואלם של ישראל.

וה' יתברך משיב לו, שאף על פי כן, הוא יעזור לו בשליחותו שיצליח, והוא יגאל את ישראל ממצרים.

ולכאורה הדברים קשים מאד להבנה, שהרי נאמר "כִּי אֵין לַה' מַעְצוֹר לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אוֹ בִמְעָט" (שמואל א, יד), ואם כן יכול היה ה' יתברך פשוט לרפא את משה רבנו, ולגרום לכך שהוא לא ישאר "כבד פה וכבד לשון". ומדוע נותר משה עם חסרון כזה עד סוף ימיו?

והתשובה לכך, כתב הרמב"ן בפירוש התורה, שאמר ה' למשה, הלא אנכי עושה הכל, ובידי לרפאות אותך, וכעת, כיון שלא התפללת לפני על זה, לך ותצליח בשליחותך בלי שארפא אותך.

כלומר, אפילו דבר זה, שנראה מובן מאד, שאם עשה ה' יתברך כל כך הרבה נסים על ידי משה רבנו, בודאי שהיה מתבקש שירפא את משה ולא ישאר עם חסרון, בכל זאת, היתה חסרה תפלה אחת של משה רבנו כדי שיזכה לרפואה שלימה.

ובדומה לזה מצאנו, שלפני שגאל ה' יתברך את ישראל ממצרים, נאמר "וישמע אלוקים את נאקתם", ופירש האור החיים, שהכוונה היא שהתפלה שהיא מתוך צרה, היא מתקבלת, ולכן נאמר אחר כך "ותעל שועתם אל האלוקים".

ומן האמור נלמד כמה טובות מרובות יוכל כל אדם להשיג בזכות התפלה, שעל כל דבר יפנה לה' יתברך ויבקש בקשותיו, וענין זה יגרום לו גם לחיות חיים של אהבת תורה ויראת שמים, בהיותו כל הזמן קשור עם בוראו, שומע תפלת כל פה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה


הלכות תשובה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבוא לדין לפני ה' יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו, ויחדש עלינו שנה טובה. ולא ראוי לאדם בן דעת, לאחר את התשובה ולדחותה, וכמו שכתב בספר מסילת י......

לקריאת ההלכה

בין אדם לחבירו

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקרי מצות התשובה. "בין אדם לחבירו" במשנה במסכת יומא (דף פה:), דרש רבי אלעזר בן עזריה: נאמר בתורה (ויקרא טז) על יום הכפורים, כי ביום  הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם "לפני ה'" תטהרו. עבירות שבין אדם למקום (לה') יום הכפורים מ......

לקריאת ההלכה

אמירת סליחות ביחיד ללא ציבור

שאלה: אדם שאינו יכול לומר סליחות בציבור, או אשה הרוצה לומר סליחות ואינה יכולה לאמרם בציבור, האם רשאים לומר נוסח הסליחות ביחיד, או שאין לנהוג כן? תשובה: הנה, אם באים לומר הסליחות ביחידות, בלי צבור של עשרה מישראל, (ועושים זאת בשעה הראויה לאמירת סליחות, אחר חצות היום או אחר חצות הלילה, כמו שביארנו ......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשנה זו (תשע"ח)

ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכל לפני תחילת הצום, אחר חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשע"ח) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא שערב תשעה באב חל ביום השבת, ולפיכך, מפני כבוד שבת, שאסור......

לקריאת ההלכה