הלכה ליום ראשון י"ח אייר תשע"ז 14 במאי 2017

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

קארין בת יהודית

שה' יתברך ישלח דברו הטוב וירפאה רפואה שלימה במהרה.

הוקדש על ידי

פלוני

האם מותר לגדל בלורית?

שאלה: האם יש איסור משום "חוקות הגויים" בגידול בלורית?

תשובה: בתוספתא במסכת שבת (פ"ז ה"א) שנינו, שאסור לגדל בלורית, משום "דרכי האמורי". כלומר, משום שהוא מנהג הגויים, ונאמר בתורה "ובחוקותיהם לא תלכו".

ונחלקו רבותינו הפוסקים, מהי ה"בלורית" שאסור לגדלה. כי רש"י (סוטה מט:) פירש, שהכוונה בזה היא למי שמספר את שערות ראשו מלפניו, כלומר, מצד הפנים הוא מגולח לגמרי, ומניח שערות מאחוריו. (כמין "בלורית" מצד העורף). ודבר זה אסור משום "דרכי האמורי", כי הגויים היו נוהגים להסתפר באופן כזה לשם העבודה זרה שלהם. וכן כתב רבינו התשב"ץ (ח"ג סימן צג), בזו הלשון: "ובימי חכמי ישראל היו הגויים מגלחים פני ראשם, ומניחים מחלפות שערותיהם לאחור, ותספורת זו נקראת בלורית".

אולם רבינו הרמב"ם (בפי"א מהלכות עבודה זרה) כתב, "אין הולכים בחוקות הגויים, לפיכך לא יגדל ציצית ראשו כמו ציצית ראשם, ולא יגלח ראשו מן הצדדים ויניח שיער באמצע כמו שהם עושים, וזהו שנקרא בלורית. ופירש מרן הבית יוסף (יורה דעה סימן קעח), שלדעת הרמב"ם איסור גידול השער הוא באופן שמגלח מן הצדדים, ומניח שער ראשו באמצע, או שמניח שער ראשו לאחור כמו שפירש רש"י. אבל בגידול ציצית הראש לבדה מצד הפנים, אין איסור. ומשמע מדברי מרן הבית יוסף, שלמעשה יש לסמוך על דעת רש"י והרמב"ם, שאין איסור בגידול הבלורית באופן שמגדל קצת שיער לצד הפנים. (שנקרא בזמנינו "בלורית"). ואין איסור בגידול בלורית כפי שנוהגים בזמנינו, משום שאין זה בגדר חוקות הגויים.

אמנם רבים מרבותינו האחרונים, כתבו שאסור לגדל את שיער הראש מצד הפנים. ולדבריהם אסור לגדל בלורית. וכן מרן החיד"א בספר ברכי יוסף (סימן קעח) הביא את דברי הגאון רבי דוד קורינלדי שהסכים לאסור את גידול שיער הראש לנוי וליופי, וסיים, שהרבה בחורים נכשלים בזה, ויש להוכיחם, אולי ישמעו וישובו. וכן כתב הגאון בעל "שלחן גבוה", ועוד.

אמנם כנגדם באו כמה מגדולי האחרונים וכתבו להקל בדבר. והגאון רבי עובדיה סומך זצ"ל (בס"ס גדולות אלישע) כתב, "שלענין הלכה אנו הספרדים, שקבלנו את הוראות מרן הבית יוסף, אין לנו איסור בגידול שיער לצד הפנים, ומזה התפשט המנהג בזמנינו לגדל שיער הראש, ואין פוצה פה ומצפצף". וכן הכריע מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בכמה מקומות בספריו (יחוה דעת ח"ב סימן ב, הליכות עולם ח"ו עמוד רצ ועוד), שאין איסור בגידול בלורית בזמן הזה. ומכל מקום נכון שלא להאריך את השיער יותר מדאי. וכפי שסיים מרן זצ"ל, שנכון לחוש לדברי המחמירים בזה, ועל כגון זה יומלץ, "ויאמר לקוצרים ה' עמכם".

ולסיכום: מעיקר הדין, מותר לגדל בלורית לנוי וליופי. והמחמיר תבוא עליו ברכת טוב.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

דין שמיעת פרשת זכור

בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרבה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ח, נקרא בפרשת תצוה), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת זכור" (ומקומה של פרשת זכור הו......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

דילוג בקריאת המגילה

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה


ימי הפורים – משלוח מנות

ימי הפורים בשנה זו, יחולו בסוף שבוע הבא. יום תענית אסתר יחול ביום רביעי, ואחריו ביום חמישי יום פורים ברוב המקומות, ובירושלים יחול פורים ביום שישי. מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנ......

לקריאת ההלכה

שמחת יום הפורים – הנהגת מרן זצ"ל בפורים

מצוה להרבות בסעודת פורים, ולכתחילה צריך לאכול פת (לחם) בסעודה זו. כתב הרמב"ם (פרק ב מהלכות מגילה הט"ו) כיצד חובת סעודה זו? שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, וישתה יין עד שישתכר וירדם בשכרותו. ומצוה לאכול בסעודה זו בשר בהמה דוקא. וכתב המאירי (מגילה ז:) חייב אדם להרבות בשמחה בפ......

לקריאת ההלכה

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ח)

-------------------------- עם כל בית ישראל אנו אבלים על פטירתו של אחד מגדולי הדור, הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, אשר שקד כל ימיו על התורה ועל העבודה בדבקות, ונפטר מן העולם בלא להניח אחריו בנים, נטל כל חמודות שבעולם והלך לו. ת.נ.צ.ב.ה.  -------------------------- סעודת פורים בלילה שו......

לקריאת ההלכה

מגילת "אסתר"

כבר למדנו, שחייב כל אדם בקריאת מגילת אסתר ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולחזור ולקרותה ביום, שנאמר "אלהי, אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי", ופסוק זה הנאמר בספר תהילים (פרק כב), מתחיל במילים "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא במסכת יומא (כט.) שאסתר נמשלה לאילת השחר. מגיל......

לקריאת ההלכה