הלכה ל יום חמישי 15 Iyar 5777 11 מאי 2017

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור האשה

הדסה בת מרים בתושח"י

שה' יתברך ישלח דברו הטוב וירפאה רפואה שלימה במהרה.

הוקדש על ידי

הלכה יומית

התנא האלהי רבי שמעון בר יוחאי

במוצאי שבת הבא עלינו לטובה, יחול ליל ל"ג לעומר, שהוא יום שמחה וחדוה לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי. ועל כן נזכיר כמה דברים שדרשם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בליל ל"ג לעומר.

שנינו במסכת אבות (פרק ד), רבי שמעון בר יוחאי אומר, שלשה כתרים הם, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. ובגמרא במסכת יומא (דף עב:) מצאנו הַקְבָּלָה לדברי רבי שמעון הללו. ששם אמרו רבותינו, שלושה זירים הם, זר של מזבח, זר של שלחן וזר של ארון. זר של מזבח, שמסמל את הכהונה, זכו בו אהרן הכהן ובניו הכהנים, כמו שנאמר "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם". זר של שולחן, שהוא כתר מלכות, זכה בו דוד המלך, שנאמר "זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי, כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה". זר של ארון, הוא כתר תורה, לא נטל אותו אף אחד לעצמו, אלא עדיין הוא מונח ועומד לכל ישראל, כל הרוצה ליטול – יבוא ויטול!

ואולי תאמר, שכתר תורה הוא פחוּת בחשיבותו יחסית לשני הכתרים שזכו בהם אהרן ודוד, תלמוד לומר: "בי מלכים ימלוכו.. בי שרים ישורו". כלומר, אין מעלה גדולה יותר ממעלת התורה. וכבר אמרו רבותינו (הוריות יג.), שאפילו ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. ורמז לדבר, שלגבי זר של שלחן ושל מזבח נאמר, "ועשית לו זר זהב", ואילו בזר של הארון, שהוא מסמל את התורה שהיתה בו, נאמר, ועשית "עליו" זר זהב סביב, ללמדינו שכתר תורה עולה על כולם.

ובגמרא במסכת יומא (עא:) שנו רבותינו, מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש ביום הכפורים, ונזדמנו שם שמעיה ואבטליון, שהיו מגדולי התנאים, אך היו גרי צדק, מבני בניו של סנחריב מלך אשור, כיון שראו כל קהל עדת ישראל את שמעיה ואבטליון, התחילו מצטופפים סביבם, והלכו לקבל את פניהם, ואילו הכהן הגדול נותר לבדו, כשכל הקהל עזבוהו...

לבסוף, באו שמעיה ואבטליון לבקש רשות מהכהן הגדול ללכת לבתיהם. הכהן שנפגע מאד מהופעתם של שמעיה ואבטליון, השיב להם בבוז, "יבואו בני עממים לשלום", כלומר, יבואו בני אומות העולם ויחזרו לבתיהם לשלום. השיבו לו, מוטב שיבואו בני עממים לשלום, שהם עושים מעשה אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, ולא יבוא בנו של אהרן לשלום, שאינו עושה מעשה של אהרן! כלומר, עדיפים שמעיה ואבטליון, שאינם מיוחסים, והם גרי צדק, אבל עושים מעשה אהרן, על פני מי שהוא מזרע אהרן, ומתנהג בניגוד למנהגיו של אהרן.

והנה באמת יפה עשו עם ישראל, שחלקו כבוד לתורה, לשמעיה ואבטליון, והעדיפו אותם על פני הכהן הגדול. ודבר זה נלמד ממאמריו והנהגתו של רבי שמעון בר יוחאי, שכתר תורה עולה על כתר מלכות וכהונה. וכפי שלמדנו בגמרא במסכת הוריות (יג.), שעל התורה הקדושה נאמר "יקרה היא מפנינים", ובפסוק נכתב "מפניים", לרמוז שהתורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס "לפני ולפנים". כי אין למעלה מן התורה, וכל חפצים לא ישוו בה!

אהבת רבי שמעון בר יוחאי לתורה הקדושה, הביאה אותו גם לאהבת עם ישראל. כמו שאמרו במדרש רבה, מעשה באשה אחת בצידון, ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. באו לפני רבי שמעון בר יוחאי, והיו רוצים להפרד זה מזו. אמר להם רבי שמעון, בחייכם, כשם שהתחתנתם זה עם זו מתוך מאכל ומשקה, כך אין אתם נפרדים אלא מתוך מאכל ומשקה! שמעו לקולו ועשו לעצמם יום טוב, ועשו סעודה גדולה. ונתנה האשה לבעלה לשתות הרבה יין. אמר לה בעלה, אשתי היקרה, כל חפץ טוב שיש לי בבית תקחי איתך ולכי לבית אביך! מה עשתה היא? לאחר שישן, רמזה לעבדיה ולשפחותיה, ואמרה להם, שאו את בעלי במטתו, והוליכוהו לבית אבא. בחצי הלילה, כיון שפגה השפעת היין, התעורר הבעל, ומיד אמר לאשתו, היכן אני נתון? אמרה לו, בבית אבא! אמר לה, מה לי ולבית אביך? אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב, "כל חפץ טוב שיש לי בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך"? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך! הלכו להם אצל רבי שמעון בר יוחאי, ועמד והתפלל עליהם, וזכו לבנים. (ראה עוד במאור ישראל דרושים עמוד קסא).

זכותו של רבי שמעון תעמוד לנו, ונזכה לראותו במהרה בימינו בתחיית המתים ובגאולה השלימה. אמן כן יהי רצון.

לשמיעת שיעוריו של מרן זצ"ל (מלפני שנים רבות) בנושא:

רבי שמעון בר יוחאי

אורך השיעור: 01:09:54         הורד     (64.00 MB)

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

SI LAVA SUS MANOS Y DECIDE NO COMER

Pregunta: si realizó el lavado ritual de manos –netilat yadaim- y ya en medio de la comida decide no continuar comiendo pan ¿qué debe hacer? Respuesta: Como vimos anteriormente, la persona que se dispone a comer sólo un trozo de pan menor a “cabet......

לקריאת ההלכה

TZITZIOT HACIA AFUERA

Está escrito en la Torá: Y dijo el Señor a Moshe, haréis para ustedes tzitziot en las cuatro esquinas de vuestras prendas por todas las generaciones…Y serán para ustedes tzitziot y los veréis y recordaréis todos los preceptos del Eterno. De......

לקריאת ההלכה

COMIDAS CARNICAS DESPUES DE COMIDAS LACTEAS

Anteriormente hemos visto que si se comió una comida cocinada con carne aún cuando no se comió carne se deben esperar seis horas para consumir lácteos. A continuación veremos la halajá inversa, es decir si se ha consumido comidas lácteas como aplica l......

לקריאת ההלכה

QUESO DESPUES DE CARNE

Como hemos visto anteriormente, es prohibido el consumo de alimento lácteos tras haber consumido alimentos cárnicos hasta transcurridas 6 horas. Con respecto a las parturientas dentro de los 30 dias de haber dado a luz, pueden consumir lácteos tras haber consumido carne y s&......

לקריאת ההלכה


ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCA LA VISPERA DE SHABBAT

Es adecuado recitar la plegaria de “minja” la víspera de Shabbat previo al encendido de las velas de Janucá, pues la plegaria de minja ocupa el lugar del sacrificio vespertino que se ofrecía en el sagrado templo de Jerusalén, en tanto que el encendido de las v......

לקריאת ההלכה

ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCÁ EN LA SALIDA DE SHABBAT . ENCENDIDO DE DICHAS LUMINARIAS CON ILUMINACIÓN ELÉCCTRICA

La salida del Shabbat se enciende en la sinagoga las luces de Janucá y posteriormente se pronuncia la “habdalá” –santificación de la salida del Shabbat- para retrasar la salida del Shabbat. Y aún cuando el encendido de las velas de Janucá impl&iac......

לקריאת ההלכה

JANUCÁ, FESTIVIDAD ETERNA

Citan varias obras sagradas, entre ellas el Maguid Mesharim, libro que relata la experiencia de Rabí Yosef Caro z”l (Maran) con su ángel instructor, que según nuestros sabios todas las festividades quedarán nulas en el futuro, a excepción de Janucá y P......

לקריאת ההלכה

LAS MUJERES Y EL ENCENDIDO DE LAS LUMINARIAS DE JANUCÁ

Las mujeres están incluidas en la obligación del encendido de las luminarias de Janucá pues ellas fueron parte de aquel milagro. Por ello, incluso las mujeres casadas cuyos esposos por alguna eventualidad no pueden encender las velas, deben realizar el encendido para lo que ser&......

לקריאת ההלכה