הלכה ליום ראשון י' כסלו תשפ"ב 14 בנובמבר 2021

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הרב יוסף בן אהרן נזרי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

משפחתו

הפשרת חלה קפואה בשבת

שאלה: האם מותר להוציא מהמקפיא בשבת אחר הצהרים חלה קפואה, כדי שהיא תהיה מוכנה לאכילה בסעודת "מלוה מלכה" שבצאת השבת?

תשובה: שורש השאלה, משום שבדרך כלל, אסור להכין שום דבר משבת ליום חול. ולמשל, אסור לסדר את השלחן בשבת, כדי שהוא יהיה מסודר לקראת מוצאי שבת. וכן אין לשטוף את הכלים של סעודת שבת אחר הצהרים, עד לאחר השבת. ולפיכך לכאורה, יהיה עלינו לאסור להפשיר בשבת חלה קפואה, שהרי הוצאתה מן המקפיא נעשית כדי שהיא תהיה מוכנה למוצאי שבת.

וכן פסק להלכה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל (בספר שלחן שלמה סימן רצ), שאין לעשות שום פעולה בשבת שהיא מיועדת להכנת דבר למוצאי שבת. ולכן אין להתיר להוציא בשבת חלה מהמקפיא, כאשר הכוונה היא שתהיה החלה מופשרת לסעודה שלאחר השבת.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה (ח"ב עמ' תמז) הביא את דברי ה"חיי אדם", שכתב, שכל שיש צורך מצוה בדבר, אין זה נקרא "הכנה" האסורה בשבת, אלא אם הדבר יתאפשר בקלות גם לאחר השבת. אבל באופן שאין אפשרות להכין את הדבר לאחר השבת, אין איסור בזה. גם בשו"ת מהרש"ג כתב, שאין איסור בהכנה צורך יום חול, אלא כשכוונת המכין היא לחסוך לעצמו זמן לאחר השבת. אבל בדבר שלא תהיה אפשרות לעשותו לאחר השבת, אין איסור לעשותו ביום שבת.

ולאור דבריהם כתב מרן זצ"ל, שנראה לו להתיר להפשיר בשבת חלה קפואה לצורך מוצאי שבת, שהרי הדבר נעשה לצורך מצוה, לצורך סעודת מלוה מלכה של מוצאי שבת. ועוד, שלא ניתן לעשות כן לאחר השבת, ולכן אין זה בגדר ההכנה שנאסרה בשבת לצורך יום חול.

ועוד הביא מרן זצ"ל סימוכין לדבריו, ולכן להלכה, מותר להפשיר בשבת חלה קפואה, כדי שניתן יהיה לאכול ממנה לאחר השבת בסעודת מלוה מלכה.

לשמיעת שיעוריו של מרן זצ"ל (מלפני שנים רבות) בנושא:

דיני הבדלה וסעודה רביעית

אורך השיעור: 00:52:29         הורד     (24.03 MB)

שאלות ותשובות על ההלכה

שלום.
רשום: "אין זה נקרא "הכנה" האסורה בשבת, אלא אם הדבר יתאפשר בקלות גם לאחר השבת." וגם "רשום אבל בדבר שלא תהיה אפשרות לעשותו לאחר השבת, אין איסור לעשותו ביום שבת."

לא הבנתי למה מותר להפשיר חלה בשבת לצורך סעודת מלווה מלכה. אי אפשר להפשירה לאחר השבת בתנור או מיקרוגל? י' כסלו תשפ"ב / 14 בנובמבר 2021

במחשבה שנייה, אף על פי שיש אופן שיוכל לחמם בתנור וכדומה, מכל מקום מאחר וכעת הוא רוצה להפשיר כך, מעיקר הדין אפשר להקל בזה, שזו צורת ההפשרה הרגילה. 

שלום.
רשום: "אין זה נקרא "הכנה" האסורה בשבת, אלא אם הדבר יתאפשר בקלות גם לאחר השבת." וגם "רשום אבל בדבר שלא תהיה אפשרות לעשותו לאחר השבת, אין איסור לעשותו ביום שבת."

לא הבנתי למה מותר להפשיר חלה בשבת לצורך סעודת מלווה מלכה. אי אפשר להפשירה לאחר השבת בתנור או מיקרוגל? י' כסלו תשפ"ב / 14 בנובמבר 2021

כמובן שמדובר באופן שאין אפשרות לחמם על ידי מיקרוגל כמו שכתבת. תבורך,

בהמשך לדבריכם לגבי הפרשת חלה: לעתים אני מכין לפני שבת ומקפיא בצק לצורך אפייה במוצ"ש לסעודה רביעית. האם ניתן להוציאו בשבת כדי שיפשיר, או שמשום שזה בצק שאינו מתוכנן להיאכל כבצק, יש כאן סיבה צדדית לאסור? כ"ב חשון תשע"ז / 23 בנובמבר 2016

אסור בהחלט להפשיר את הבצק בשבת, משום שהוא מוקצה לגמרי מחמת גופו, שאינו ראוי למאכל, ואסר להזיזו בשבת.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום ראשון (ליל יום שני) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ל......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

סידור הכלים בשעת ברכת המזון

שאלה: האם מותר לי לסדר את הכלים שנותרו על השלחן בשעה שאני מברך ברכת המזון? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טז.), אמרו, שפועלים, שהם עסוקים כל הזמן במלאכתם, אינם יכולים לברך בשעת העבודה את ברכת המזון. ומכאן למד מרן הבית יוסף (בסוף סימן קצא), שאסור לעשות מלאכה בשעה שמברכים ברכת המזון. (וכן מפורש בירוש......

לקריאת ההלכה

משמעות יום ט"ו בשבט - ודברים לליל ט"ו בשבט

הלילה (ליל יום שני), יחול ליל ט"ו בשבט. יום ט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילנות" (ראש השנה דף ב.), ומקובל לחשוב, שכשם שביום א' בתשרי שהוא יום ראש השנה, דנים את כל באי עולם, לחיים או למוות, לעושר או לעוני וכדומה, כמו כן ביום ט"ו בשבט, דנים בשמים על האילנות וקובעים מה יהיה ג......

לקריאת ההלכה


אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אדם המתארח במוצאי שבת של חנוכה

שאלה: בן נשוי המתארח אצל אביו לשבת. היכן ידליק נרות במוצאי שבת? תשובה: בן נשוי המתארח אצל אביו, למנהג הספרדים, שרק בעל הבית מדליק נרות, הרי הבן יוצא ידי חובה בהדלקת הנר של אביו, שהוא מתארח אצלו ואוכל משולחנו. (ולמנהג האשכנזים, בלאו הכי כל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו). והשאלה הנשאלת היא לגבי ......

לקריאת ההלכה

דיני אכסנאי ואורח והחיילים בצבא

שאלה: מי שיוצא מביתו להתארח או לשרת בצבא בימי החנוכה, כיצד עליו לנהוג? תשובה: היוצא לדרך בימי חג החנוכה ומתארח בבית חברו, יש לדון אם עליו להדליק במקום שנמצא שם או לא. ויש בזה חילוק, אם יש מי שמדליק נרות בביתו, אם לא. מי שמדליקים נרות בביתו הנוסע מביתו, אבל אשתו או אחרים מבני ביתו נמצאים בבית......

לקריאת ההלכה

תענית עשירי בטבת

היום הוא יום תענית "עשרה בטבת". ולכן נדבר מענינו של יום עשירי בטבת ביום עשירי לחודש טבת, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) "וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי (הוא חודש טבת) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר, בֶּן אָד......

לקריאת ההלכה