הלכה ליום רביעי 29 Av 5780 אוגוסט 19 2020

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הרב חיים ששון בן מרגלית

ולהצלחת כל בני ובנות המשפחה הי״ו

הוקדש על ידי

משפחתו

הפלגה בנהר והשוחה בים

בהלכות הקודמות דיברנו בענין החובה לברך "ברכת הגומל", לאדם שהפליג בספינה בלב ים.

נסיעה בנהרות שאינן מלוחים
דנו הפוסקים, במי שהפליג בספינה בנהרות שמימיהם מתוקים. כגון המפליג בנהרות המצויים בערי אירופה, לונדון ופריז, האם עליו לברך ברכת הגומל או לא? והטעם שיש להסתפק בדין זה, הוא משום שהסכנה בהפלגה בים, גדולה לאין ערוך מהפלגה בנהרות השקטים, ואם כן יש לומר שדוקא על הפלגה בים תיקנו לברך הגומל, מה שאין כן על הפלגה בנהר.

ואמנם בהלכה הקודמת הזכרנו את דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם, שכתב שאפילו המפליג בנהרות צריך לברך ברכת הגומל.  אולם הגאון המשנה ברורה (ריש סימן ריט, בביאור הלכה) כתב, שיש לדון בנהרות שלנו, שאינם מסוכנים כל כך כמו הים המלוח, שיש לומר שאין לברך לאחר שיוצאים מהם את "ברכת הגומל". והעלה להלכה, שלמנהג הספרדים המברכים ברכת הגומל גם לאחר נסיעה (ברכב או ברגל) מעיר לעיר (כמו שנבאר) אף על פי שלא מצויה שם סכנה כל כך, אם כן הוא הדין שעליהם לברך גם על הפלגה בנהרות. אבל למנהג אשכנז, שאין מברכים אלא על נסיעה ממדינה למדינה, אם כן אין לברך אלא על הפלגה בים המלוח, שאז הסכנה מצויה יותר. והביא את דבריו מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. (עמוד שס).

השוחה בים ללא אוניה
כתב הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: "ודע, שהשוחה בים, ואפילו בים כנרת שהוא סמוך למקום ישוב, ואפילו יש שם מציל באופן קבוע, אף על פי כן דינו כיורדי הים, שהרי כמה פעמים אירעו שם אסונות וטבעו בים". ופירוש דבריו, שאפילו השוחה בים ללא אוניה או סירה, דינו כדין יורדי הים, שבבואם לחוף מבטחים, עליהם לברך ברכת הגומל בפני עשרה בני אדם. ודין זה מתיישב היטב לפי מנהג הספרדים, שאפילו מי ששט בנהר מים מתוקים, מכיון שהוא נכלל בגדר "יורדי הים", עליו לברך הגומל.

אבל הדבר פשוט, שאפילו למנהג הספרדים, אין לברך אלא אם מדובר בשחיה בנהר שאפשר לטבוע בו, אבל אם מדובר בנחל או מעיין שאין בו חשש סכנה כלל, בזה לא גזרו חכמינו לברך ברכת הגומל כלל, וכמו שמפורש בדברי רבנו אברהם בן הרמב"ם, שלא תיקנו לברך אלא על נסיעה שאפשר לטבוע בה, אבל מי שנכנס למעיין מים, כמו שהיו רגילים להתרחץ בדורות הקודמים, בודאי שאינו יכול לברך על כך ברכת הגומל, כי הסכנה ברחצה כזו היתה רחוקה מהמציאות גם בזמן חכמינו שתיקנו את ברכת הגומל, ולכן לא תיקנו כלל ברכה על רחצה כזו.

וכן מי שנכנס לים, ואפילו לים המלוח, אבל לא נכנס אלא מעט, וכגון שהמים לא הגיעו אלא למתניו, מסתבר שאינו צריך לברך הגומל לאחר מכן, שאין זה בכלל "יורדי הים". ומכל מקום כתב הגאון רבי מאיר בראנדסדורפר זצ"ל בשו"ת קנה בושם (ח"א סימן יא), מעשה באחד שהלך לרחוץ בים, והיה הים סוער קצת, אך פתאום התגברה הסערה ונסחף לתוך עומק הים, ובקושי גדול התאמץ בכל כחו לצאת מן הים, עד שהגיע לחוף מבטחים, ושאל האם יברך הגומל, והשיב הרב המחבר (בעל "קנה בושם"), שיברך הגומל אף למנהג אשכנז. והביא דבריו מרן זצ"ל בספרו (עמוד שסא).

מלחים וימאים וחיילים המשרתים בחיל הים
המלחים והימאים, ובכלל זה חיילים המשרתים בחיל הים, אחר שקבלו חופשה, ואפילו למספר ימים, עליהם לברך ברכת הגומל כשישובו לביתם, אף על פי שבדעתם לחזור להפליג בים בתום ימי החופשה. וכן הדייגים, שלפי מלאכתם הם נכנסים בעומק הים כדי לדוג דגים, יברכו בכל שבת ברכת הגומל.​

שאלות ותשובות על ההלכה

אדם שנכנס לים עד גובה הצוואר צריך לברך הגומל? 29 Av 5780 / אוגוסט 19 2020

עדיין הדבר נתון בספק. כי גם מרן זצ"ל לא דיבר אלא על מי ששחה במים, ולא מי שנכנס עד צווארו. לכן לא יברך.

מה מברכים על מנגו מסוכר (מנגו מיובש)? 29 Av 5780 / אוגוסט 19 2020

אם יש בו טעם של מנגו, ברכתו בורא פרי העץ. (יש אומרים שקיים מנגו שטעמו סר לגמרי, ואחר כך מחזירים לו טעם עם חומרי טעם וריח, ועל דבר כזה מברכים שהכל).  

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Megillah Reading- Coronavirus

Every member of the Jewish nation is obligated to read the Megillah on the day of Purim. One must read it during the night and once again the next day, as the verse states, “My G-d, I call out to you during the day and you do not answer; during the night I have no rest.” This verse is wr......

לקריאת ההלכה

The Laws of Hearing Parashat Zachor- Coronavirus

“Remember What Amalek Has Done to You” On the Shabbat preceding Purim, which is this coming Shabbat, after the opening of the Ark immediately following Shacharit prayers, two Sifrei Torah are removed; in the first one, we read the weekly Parasha (which is Parashat Vayikra this year, 577......

לקריאת ההלכה

Caution Regarding Chametz Issues

Our Sages (Tosefta Pesachim, Chapter 3) taught: “We inquire about and expound the laws of Pesach from thirty days before Pesach.” Based on this, great rabbis throughout the generations have taken the opportunity to teach the laws of Pesach to the public between Purim and Pesach since eve......

לקריאת ההלכה

Silver Vessels

Question: May one continue to use silver vessels or utensils, such as a Kiddush goblet, on Pesach after they have been used throughout the rest of the year? Answer: All vessels used all year round with cold foods or beverages may be used on Pesach after having been thoroughly washed beforehand, f......

לקריאת ההלכה


The Laws of Koshering Vessels for Pesach

One may not use Chametz vessels on Pesach since vessels which have been used to cook in or have had hot Chametz placed in them have Chametz flavor absorbed in them. Thus, just as we separate between meat and dairy utensils all year long, we must likewise separate between the utensils we use all year......

לקריאת ההלכה

The Laws of the Blessing of the Trees

The Proper Time for the Blessing of the Trees Our Sages, who have established the Blessing of the Tress, write that the proper time for this blessing is during the month of Nissan, for it is then that trees begin to blossom and buds come forth. It would seem from the words of our Sages though that ......

לקריאת ההלכה

Matanot La’Evyonim- Coronavirus

In the previous Halacha we briefly discussed the Mitzvah of “Matanot La’Evyonim” on Purim day which is the distribution of two monetary gifts, one to each pauper. What Must One Give? In order to fulfill this Mitzvah, one need not give actual gifts; rather, it is permissible to ......

לקריאת ההלכה

The Blessing of the Trees

One who goes out during the month of Nissan and sees trees starting to blossom recites the blessing: “Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Ha’Olam Shelo Chiser Be’Olamo Kelum U’Vara Vo Beriyot Tovot Ve’Ilanot Tovot Le’hanot Bahem Beneh Adam”. This year (5781......

לקריאת ההלכה