הלכה ליום רביעי 29 Av 5780 אוגוסט 19 2020

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

הרב חיים ששון בן מרגלית

ולהצלחת כל בני ובנות המשפחה הי״ו

הוקדש על ידי

משפחתו

הפלגה בנהר והשוחה בים

בהלכות הקודמות דיברנו בענין החובה לברך "ברכת הגומל", לאדם שהפליג בספינה בלב ים.

נסיעה בנהרות שאינן מלוחים
דנו הפוסקים, במי שהפליג בספינה בנהרות שמימיהם מתוקים. כגון המפליג בנהרות המצויים בערי אירופה, לונדון ופריז, האם עליו לברך ברכת הגומל או לא? והטעם שיש להסתפק בדין זה, הוא משום שהסכנה בהפלגה בים, גדולה לאין ערוך מהפלגה בנהרות השקטים, ואם כן יש לומר שדוקא על הפלגה בים תיקנו לברך הגומל, מה שאין כן על הפלגה בנהר.

ואמנם בהלכה הקודמת הזכרנו את דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם, שכתב שאפילו המפליג בנהרות צריך לברך ברכת הגומל.  אולם הגאון המשנה ברורה (ריש סימן ריט, בביאור הלכה) כתב, שיש לדון בנהרות שלנו, שאינם מסוכנים כל כך כמו הים המלוח, שיש לומר שאין לברך לאחר שיוצאים מהם את "ברכת הגומל". והעלה להלכה, שלמנהג הספרדים המברכים ברכת הגומל גם לאחר נסיעה (ברכב או ברגל) מעיר לעיר (כמו שנבאר) אף על פי שלא מצויה שם סכנה כל כך, אם כן הוא הדין שעליהם לברך גם על הפלגה בנהרות. אבל למנהג אשכנז, שאין מברכים אלא על נסיעה ממדינה למדינה, אם כן אין לברך אלא על הפלגה בים המלוח, שאז הסכנה מצויה יותר. והביא את דבריו מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל. (עמוד שס).

השוחה בים ללא אוניה
כתב הגאון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: "ודע, שהשוחה בים, ואפילו בים כנרת שהוא סמוך למקום ישוב, ואפילו יש שם מציל באופן קבוע, אף על פי כן דינו כיורדי הים, שהרי כמה פעמים אירעו שם אסונות וטבעו בים". ופירוש דבריו, שאפילו השוחה בים ללא אוניה או סירה, דינו כדין יורדי הים, שבבואם לחוף מבטחים, עליהם לברך ברכת הגומל בפני עשרה בני אדם. ודין זה מתיישב היטב לפי מנהג הספרדים, שאפילו מי ששט בנהר מים מתוקים, מכיון שהוא נכלל בגדר "יורדי הים", עליו לברך הגומל.

אבל הדבר פשוט, שאפילו למנהג הספרדים, אין לברך אלא אם מדובר בשחיה בנהר שאפשר לטבוע בו, אבל אם מדובר בנחל או מעיין שאין בו חשש סכנה כלל, בזה לא גזרו חכמינו לברך ברכת הגומל כלל, וכמו שמפורש בדברי רבנו אברהם בן הרמב"ם, שלא תיקנו לברך אלא על נסיעה שאפשר לטבוע בה, אבל מי שנכנס למעיין מים, כמו שהיו רגילים להתרחץ בדורות הקודמים, בודאי שאינו יכול לברך על כך ברכת הגומל, כי הסכנה ברחצה כזו היתה רחוקה מהמציאות גם בזמן חכמינו שתיקנו את ברכת הגומל, ולכן לא תיקנו כלל ברכה על רחצה כזו.

וכן מי שנכנס לים, ואפילו לים המלוח, אבל לא נכנס אלא מעט, וכגון שהמים לא הגיעו אלא למתניו, מסתבר שאינו צריך לברך הגומל לאחר מכן, שאין זה בכלל "יורדי הים". ומכל מקום כתב הגאון רבי מאיר בראנדסדורפר זצ"ל בשו"ת קנה בושם (ח"א סימן יא), מעשה באחד שהלך לרחוץ בים, והיה הים סוער קצת, אך פתאום התגברה הסערה ונסחף לתוך עומק הים, ובקושי גדול התאמץ בכל כחו לצאת מן הים, עד שהגיע לחוף מבטחים, ושאל האם יברך הגומל, והשיב הרב המחבר (בעל "קנה בושם"), שיברך הגומל אף למנהג אשכנז. והביא דבריו מרן זצ"ל בספרו (עמוד שסא).

מלחים וימאים וחיילים המשרתים בחיל הים
המלחים והימאים, ובכלל זה חיילים המשרתים בחיל הים, אחר שקבלו חופשה, ואפילו למספר ימים, עליהם לברך ברכת הגומל כשישובו לביתם, אף על פי שבדעתם לחזור להפליג בים בתום ימי החופשה. וכן הדייגים, שלפי מלאכתם הם נכנסים בעומק הים כדי לדוג דגים, יברכו בכל שבת ברכת הגומל.​

שאלות ותשובות על ההלכה

אדם שנכנס לים עד גובה הצוואר צריך לברך הגומל? 29 Av 5780 / אוגוסט 19 2020

עדיין הדבר נתון בספק. כי גם מרן זצ"ל לא דיבר אלא על מי ששחה במים, ולא מי שנכנס עד צווארו. לכן לא יברך.

מה מברכים על מנגו מסוכר (מנגו מיובש)? 29 Av 5780 / אוגוסט 19 2020

אם יש בו טעם של מנגו, ברכתו בורא פרי העץ. (יש אומרים שקיים מנגו שטעמו סר לגמרי, ואחר כך מחזירים לו טעם עם חומרי טעם וריח, ועל דבר כזה מברכים שהכל).  

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Customary Order of Rosh Hashanah

It is customary to eat certain symbolic foods during the two nights of Rosh Hashanah which signify good fortune for the entire upcoming year. It is therefore customary to eat black-eyed peas, pumpkin, leek, spinach, dates, pomegranates, apples dipped in honey, and meat of a sheep’s head on the......

לקריאת ההלכה

Some Details Regarding the Prayers of the Days of Awe

Anyone who appreciates the loftiness of the Days of Awe customarily tries to recite all prayers of these days with much precision and care. There are many Machzorim on the market containing several versions for various texts, some which can be relied upon and others which cannot be relied upon at al......

לקריאת ההלכה

Lighting Candles on Rosh Hashanah and the Issue this Year

The Laws of Candle-Lighting on Rosh Hashanah On the first day of Rosh Hashanah, we customarily light Yom Tov candles before the onset of Yom Tov similar to the way we light them on Erev Shabbat. If the candles were not lit before the onset of Yom Tov, a woman may even light the candles on Yom Tov i......

לקריאת ההלכה

Should One Cry on Rosh Hashanah?

Question: What is the proper way to behave during the prayers of Rosh Hashanah: Should one arouse himself to cry during the prayers in order for Hashem to pity us and grant us all of our requests or should one pray amid great joy? Answer: The Mitzvah to be Glad on Rosh Hashanah The Poskim deli......

לקריאת ההלכה


Repenting for Speaking Lashon Hara and Rendering a Mistaken Halachic Ruling

Question: If I have spoken Lashon Hara (evil slander) about my friend, must I confront him and tell him what I have done in order to request his forgiveness? Also, what is the law regarding a rabbi who has ruled stringently on a matter when, in fact, there is actually room for leniency, must he ask ......

לקריאת ההלכה

One Should Constantly View Himself as Half Innocent and Half Guilty

Our Sages (Kiddushin 40b) teach us that one should always view himself as half innocent and half guilty. If one performs one Mitzvah, one is praiseworthy, for one has tipped the scale to the innocent side. If one transgresses one prohibition, woe unto him, for he has tipped the scale to the guilty s......

לקריאת ההלכה

Preparing for the Day of Judgment

During the days preceding Rosh Hashanah, every single member of the Jewish nation must contemplate his/her actions and perform some sort of self-introspection in order to ascertain how one can improve one’s actions and Mitzvah observance so as to guarantee one’s self powerful defenders o......

לקריאת ההלכה

Atonement for Sin, Torah Study, and Sinners in Our Generation

In the previous Halacha we have discussed four varying levels of sin. We have also pointed out that there are some sins for which one cannot obtain atonement until suffering or death befalls him, as the verse states, “I shall remember their iniquities with a staff and with affliction their sin......

לקריאת ההלכה