הלכה ליום ראשון כ"ג ניסן תשע"ח 8 באפריל 2018

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

מרים בת ייטלה ור' מרדכי-זלמן, בן חיה-אסתר

בתוך שאר החולים והחולות בעם ישראל

הוקדש על ידי

משפחת קורן

ימי ספירת העומר

ימי ספירת העומר, הם ימים שקדושתם מרובה, כמו שכתב הרמב"ן בפירושו לפרשת אמור, כי ימים אלה שהם ימי ספירת העומר, מחג הפסח ועד לחג השבועות, קדושתם היא כקדושת ימי חול המועד, ואינם ימי אבל ופורענות כמו ימי בין המצרים. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל היה מזכיר את דברי הרמב"ן הללו בימי הספירה, כדי שלא יטעו המון העם לחשוב שימים אלה הם חלילה ימי פורענות.

אך בעוונות הרבים, בימים אלה אירע מאורע מצער ומזעזע לעם ישראל, כמו שמבואר בגמרא (יבמות סב:), "שנים עשר אלף זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו בין פסח לעצרת (חג השבועות), מפני שלא נהגו כבוד זה בזה". וכולם מתו באסכרא. (אסכרה הוא חולי המביא לדום נשימה). כלומר, היתה לו לרבי עקיבא ישיבה ענקית, שממנה יצאה תורה לכל ישראל, ואילו היו אותם התלמידים ממשיכים לחיות, עד ימינו אנו, היתה התורה עשירה יותר, ומכוחם וכוח כוחם של אותם התלמידים, בודאי היתה נמשכת ברכה עצומה לכלל ישראל עד סוף הדורות. ונגזרה הגזירה, ומתו כולם בימים הללו.

ובתשובות הגאונים, (הם חכמי ישראל שחיו קודם תקופת הראשונים) נזכר, כי מחמת המאורע הזה, נהגו כל ישראל שלא לשאת אשה בימים אלה, משום מנהג אבלות. וכן מבואר בפוסקים שנהגו בימים הללו שלא ללבוש בגד חדש, ולא להסתפר, ולא לשמוע כלי שיר.

ובכל זאת לא בכל ימי הספירה נוהגים מנהגי אבלות, אלא עד ליום ל"ד או ל"ג לעומר. שכן כתב בעל ספר המנהיג, ועוד מרבותינו הראשונים, שביום ל"ג לעומר, פסקו תלמידי רבי עקיבה למות. וכן פסק הרמ"א (בסימן תצג), שמיום ל"ג לעומר מותר לערוך שמחת נשואין.

אבל מנהג הספרדים שעד יום ל"ד לעומר נוהגים מנהגי אבלות, והימים הללו אסורים בשמחת נשואין, וטעם הדבר מבואר על פי מה שכתב בספר המנהיג בשם רבינו זרחיה הלוי, שמצא כתוב בספר קדמון הבא מספרד, שכל תלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד "פרוס עצרת", ומה פירוש הדבר "פרוס עצרת", "פורסא - פלגא", כלומר, פרוס, מלשון פרוסה, שלוקחים שלושים יום מחג השבועות, שהם הימים הסמוכים לחג השבועות, כמו שאמרו "שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום", ומחצית מאותם שלושים יום, שהם ט"ו יום קודם חג השבועות, בהם כבר פסקו תלמידי רבי עקיבא למות.

וכן כתבו עוד מרבותינו הראשונים, וביארו שאם נסיר חמשה עשר מארבעים ותשעה יום שבין פסח לעצרת נשארו שלושים וארבעה ימים. ומכל מקום ביום ל"ד לעומר עצמו, משעות הבוקר, כבר מותר לשאת אשה משום שמקצת היום ככולו לענין אבילות, וכיון שכבר עבר קצת מיום ל"ד אין צריך יותר לנהוג אבילות.

ומותר לעשות סעודת אירוסין (תנאים, כלומר, סגירת השידוך) בימי ספירת העומר. ואם באותה שעה נסגר ענין השידוך ממש, יש מיקלים לעשות כן אפילו בכלי שיר.

הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן ברית המילה
לחץ כאן לצפייה בשיעורים נוספים

הלכות אחרונות

"תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

נדה ע"ג א'

שאלות ותשובות על ההלכה

ומל"ג בעומר מותר לשמוע מוזיקה לספרדים? או יותר נכון מתבטלים ימי האבלות והמנהגים? 29 Nissan 5777 / 25 אפריל 2017

לענין שמיעת מוזיקה יש להקל. ולשאר הדברים, הספרדים מחמירים עד ליום ל"ד בבוקר

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Allumage de H’anouka à la sortie de Shabbat ; allumage de ‘Hanouka avec une lampe électrique

A la sortie du Chabbat H’anouka, à la synagogue, (après la prière de ‘Arvit), on allume d’abord les Nerot de H’anouka, et ensuite, on récite la Havdala, afin de « concrétiser la sortie de Chabbat » le plus tard possible. Mê......

לקריאת ההלכה

Les femmes et le Zimoune

Lors d’une précédente Halah’a, nous avons expliqué le principe du « Zimoune », selon lequel si 3 hommes ont pris un repas ensemble, ils sont tenus de procéder au Zimoune avant le Birkatt Ha-Mazone, c'est-à-dire : l’u......

לקריאת ההלכה

Le « Zimoun »

Il est enseigné dans une Michna du traité Bérah’ott (45a) que lorsque 3 personnes ont consommé ensemble un repas accompagné de pain, ils sont tenus de procéder au Zimoun avant de réciter le Birkatt Ha-Mazone. Le Zimoun consiste à ce qu......

לקריאת ההלכה

Nérott de Chabbat et Nérott de H’anouka : ordre d’allumage

Nos maitres les Richonim (décisionnaires médiévaux) débattent afin de définir quel ordre devons-nous respecter au sujet de l’allumage des Nérott de H’anouka et des Nérott de Chabbat. Selon l’opinion du Ba’al Halah’ott ......

לקריאת ההלכה


Associer un enfant (non Bar Mitsva) au Zimoun

Aujourd’hui, nous sommes le jour du jeûne du 10 Tévet, et les règles du jeûne sont expliquées ici. Dans la précédente Halacha , nous avons expliqué le principe du Zimoun avant le Birkatt Ha-Mazone. Selon ce principe, lorsque 3 hommes o......

לקריאת ההלכה

L’allumage des Nérott de H’anouka la veille de Chabbat

Devancer la prière de Minh’a à l’allumage des Nérott de H’anouka Il est bon de s’imposer la rigueur de prier Minh’a la veille de Chabbat – ‘Hanouka avant d’allumer les Nérot de ‘Hanouka, car la prière de Minh&r......

לקריאת ההלכה

L'obligation des femmes d'allumer les bougies de H'anouka

Les femmes aussi sont tenues d'allumer les bougies de H'anouka, du fait qu'elles aussi, ont contribuées au miracle, comme il est raconté à propos de Yéhouditt la fille de Yoh’anann le grand prêtre, qui avait enivré l'empereur grec pour l......

לקריאת ההלכה

La bénédiction « HaTov VéHaMétiv »

De nombreuses personnes demandent: Quand doit-on réciter la bénédiction de « HaTov VéHaMétiv »? Réponse:  Dans la précédente Halah’a, nous avons expliqué la règle selon laquelle lorsqu’o......

לקריאת ההלכה