הלכה ליום חמישי י"ד אדר תשע"ח 1 במרץ 2018

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

בתיה בת גוהר דבורה ע״ה

שנפטרה ביום ח׳ באדר התשע״ח .
היא וכל בנות ישראל השוכבות עימה בכלל הרחמים והסליחות.
ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש על ידי

המשפחה

כיפורים – כפורים

ידועה אמרתו של האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, "סניגורם של ישראל", שיום הכפורים, הוא כיום פורים. והכוונה בזה, שהצלתם של ישראל בימי הפורים, היתה על ידי יום הכיפורים.

ונוכל לבאר זאת לפי מה שכתב הגאון רבי יהונתן איבשיץ בפירושו על המגילה.

נאמר במגילת אסתר: "כְּשֶׁבֶת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ, עָשָׂה מִשְׁתֶּה לְכָל שָׂרָיו וַעֲבָדָיו יָמִים רַבִּים שְׁמוֹנִים וּמְאַת יוֹם". ולאחר מכן נאמר: "וּבִמְלוֹאת הַיָּמִים הָאֵלֶּה (כלומר, לאחר סיום מאה ושמונים ימי המשתה), עָשָׂה הַמֶּלֶךְ לְכָל הָעָם הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה מִשְׁתֶּה שִׁבְעַת יָמִים".

והנה ידוע, כי עוונם של ישראל היה גדול, במה שנהנו מסעודתו של אחשורוש הרשע, כי גם ישראל השתתפו בסעודתו של אחשורוש שנמשכה ימים רבים.

ומובא במפרשים, שאחשורוש, היה מונה את שנות מלכותו מחודש ניסן, כדרכם של מלכי ישראל, ולכן גם סעודתו של אחשורוש, החלה מיום ראש חודש ניסן. ולכן נאמר "ימים רבים", כלומר, ימים ארוכים, כי כל שמונים ומאת ימי המשתה, היו בימי הקיץ הארוכים.

ומעתה צא וחשוב, מאה ושמונים יום מיום א' בניסן, הרי הם מסתיימים בדיוק ביום ג' בתשרי (שהרי יש ששה חודשים, אחד מלא ואחד חסר), ומיום ג' בתשרי, התחיל אחשורוש בסעודת שבעת הימים לכל העם הנמצאים בשושן, וגם עם ישראל לא שמעו בקולו של מרדכי, והשתתפו בסעודתו של אחשורוש, ולפיכך לא היה שום לימוד זכות על ישראל, להצילם מגזירת המן הרשע, שהרי נהנו מסעודתו של אחשורוש.

אולם ביום השביעי למשתה, שחל ביום העשירי בתשרי, יום הכפורים, כולם הלכו לבית הכנסת, ביום הקדוש לישראל, ולא השתתף בסעודתו של אחשורוש ביום השביעי שום אדם מישראל.

ואז מלאכי השרת מצאו מקום לפנות בדברי סנגוריא לפני ה' יתברך, על עמו ונחלתו, ישראל עם קרובו, ומיד ריחמו מן השמים, ונתערבבה שמחתו של אותו רשע, וציוה ביום ההוא להרוג את ושתי המלכה, ומחמת כן נעשתה אסתר מלכה, וניצלו ישראל מגזירת המן.

נמצאנו למדים, שמכח שמירת יום הכפורים, ניצלו ישראל ביום הפורים.

ה' יתברך יזכנו לראות ישועות ונחמות, כמו שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כן ישוב לגאלינו גאולה שלימה, ובא לציון גואל אמן ואמן.

שאלות ותשובות על ההלכה

העניין של כיפורים כפורים, מקורו בזוהר, עי' תיקוני זוהר (כא)ץ וניצוצי זוהר (אות יב)
ועי' גם סידור עולת ראי"ה(קוק. ח"ב עמ' תפד). שאילתות דר"א גאון (ויקהל סי' סז).​ ט"ז אדר תשע"ה / 7 במרץ 2015

תודה על הדברים שמעידים על ידע נרחב, ידענו מדברי הזוהר, ובכל אופן מאחר ומרן זצ"ל היה מביא את הביטוי פורים כפורים בשם רל"י מברדיטשב, לכן עשינו כמותו.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה