הלכה ליום רביעי כ"א אייר תש"ע 5 במאי 2010

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

סימי-יסמין בת איידה ז"ל

הוקדש על ידי

אפרת

שאלה: האם מותר לגדל בבית בעלי חיים טמאים, כגון דגי נוי טמאים, או ארנבות ותוכים וכדומה, או שיש בכך איסור לפי ההלכה?

תשובה: במשנה במסכת שביעית (פ"ז) שנינו, אין עושין סחורות בנבלות וטרפות שקצים ורמשים. כלומר, כל הדברים האסורים באכילה מן התורה, אף על פי שמותרין בהנאה, (כגון נבלה של בהמה שמתה בלא שחיטה, שבשרה אסור באכילה, אבל הוא מותר בהנאה, כגון ליהנות מעור הבהמה וכדומה), אסור לעשות בהן סחורה, דהיינו למכרם לאחר, וכמו כן אסור לקנותם, ואף על פי שאינו מתכוון לעשות בהם איסור, שהרי ודאי אינו חפץ לאכלם, אף על פי כן אסור לסחור בהם.

ולפיכך אסור לאיש מישראל לסחור בחזירים או בדגים טמאים וכיוצא בזה, אף על פי שמקפיד שלא למכרם אלא לגויים, ויש אומרים שאיסור זה הוא מן התורה, וכן דעת רוב הפוסקים (התוספות והרא"ש והנמקי יוסף ואור זרוע ועוד), חוץ מן החֵלֶב (בצירי, שהוא כמו שומן שנמצא במקומות מסוימים בבהמה, ואסור לאכלו מן התורה) שמותר לסחור בו, שהרי נאמר בתורה לגביו "יעשה לכל מלאכה" כלומר שמותר למכרו וליהנות ממנו בכל דרך ואף מותר לסחור בו, באופן שלא יימכר לישראל (יהודי) לאכילה.

ואף אם עבר כבר וקנה דברים האסורים, אסור למכרם לאחרים, אלא יש להפקירם לגמרי, אבל צייד שצד דגים טהורים, ועלו ברשתו גם דברים טמאים שלא בכוונה, רשאי למכרם לאחרים.

אולם אין איסור סחורה בדברים האסורים שייך אלא בדברים העומדים לאכילה, כמו בשר נבלה וטריפה וכדומה, אבל דבר שאינו עומד לאכילה, מותר לסחור בו, ולפיכך מותר לסחור בסוסים וחמורים וכדומה, שהרי בדרך כלל אינם מיועדים לאכילה אלא לצרכים אחרים, ולפיכך פסק הרשב"א בתשובה (סימן תפט) שמותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, כגון פרוות של שפנים וארנבים ודובים ושועלים, משום שאין העורות מיועדים לאכילה. (אך זאת מבלי להכנס לשאלה אם ראוי לצער בעלי חיים עבור פרוות).

ולאור האמור ניגש לנדונינו, אם מותר לקנות ולגדל בבית בעלי חיים כגון דגי נוי טמאים, ארנבות או תוכים וכדומה, הנה מבואר שכל דבר שעיקר ייעודו הוא לאכילה, אסור לסחור בו, וממילא אסור לקנותו, ולכן כתב בשו"ת חסד לאברהם (להגאון רבי אברהם אלקלעי) שאסור לגדל ארנבות חיים בבית להנאה או בכדי להוציא מהם ולדות או בשביל העורות, שהרי בודאי רוב הארנבות בעולם, מגדלים אותם לצורך אכילה. וכן פסק הגאון רבי עבדללה סומך זצ"ל מבבל, בספרו זבחי צדק, וכן כתבו עוד פוסקים, והביא דבריהם להלכה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. וכן הדין לעניין דגים, שכל שרובם מיועדים לצורך אכילה, אסור לסחור בהם, ולכן אסור לגדל בבית דגים כאלה, אף על פי שמגדלים לנוי, אבל באמת רוב סוגי הדגים שנמכרים לנוי, אין דרך לאכלם כלל, ולפיכך נראה שמותר מן הדין לגדלם. וכן כתבו הפוסקים לגבי עופות המדברים (תוכי מדבר) ושאר ציפורי נוי, שאין הדרך לאכלם כלל, מותר לסחור בהם ולגדלם ואין בכך חשש איסור כלל.

אדם המגדל בביתו בעלי חיים (בהיתר), עליו להשמר מאד מאד, שלא לגרום להם שום צער. ומלבד העוון הגדול בצער בעלי חיים, עוד שעוון זה עלול להביא על האדם גזירות קשות, וכמו שביארנו כבר בעבר.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לגדל שרימפסים בבית למטרת נוי? ידוע לי כי ישנם אנשים שאוכלים שרימפסים אך אני לא אוכל שרימפסים מכיוון שהם אינם כשרים אך כן אשמח לגדל אותם באקוואריום לשם נוי, האם זה מותר? ט' אייר תשע"ח / 24 באפריל 2018

אותם המיועדים לאכילה, אסור לגדל. אבל אותם שמיועדים רק לנוי, מותר. ואותם הנמכרים בדרך כלל לגידול בבית, אינם מאותו סוג המיועד בדרך כלל למאכל, ולכן מותר לגדלם.

האם מותר לגדל בבית ארנב בשביל הילדים ? כ"א אדר תשע"ח / 8 במרץ 2018

אין לגדל ארנב, אבל מותר מעיקר הדין לגדל בעלי חיים אחרים שרוב הגידול שלהם לא מיועד לאכילה, אף על פי שאינם כשרים, כמו שרקנים או אוגרים וכדומה

האם מותר לגדל תוכים בבית? כ"ט חשון תשע"ח / 18 בנובמבר 2017

אם הם מצטערים, הדבר אינו טוב מכמה בחינות. ואם אינם מצטערים, יש להקל בזה. (המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל השיב לנו להוציאם מהבית. אבל הרבה גדולי תורה לא חששו לזה).

 

האם מותר לגדל אוגר בבית, כחיית מחמד לילדים? כ"א סיון תשע"ז / 15 ביוני 2017

מותר

רציתי לדעת איפה מרן זצ"ל כותב בספריו שיש איסור לגדל ארנבים? ט"ז סיון תשע"ז / 10 ביוני 2017

בכף החיים יורה דעה סימן קיז מבואר שאסור לגדל ארנבים. וחלק זה בכף החיים הוא ממרן זצ"ל כנודע.

האם מותר לגדל נחש בבית? והאם הנשל של הנחש באמת מסמל פרנסה ושפע? י"ג סיון תשע"ז / 7 ביוני 2017

מותר מן הדין לגדל נחש בבית, ואם הוא מסוכן חובה לדאוג שיהיה סגור היטב. ולפרנסה העיקר להתפלל לפני ה' יתברך, כי תפלה אחת שווה יותר מכל הסגולות וההשתדלויות שבעולם.

האם מותר לגדל תוכי בבית? כ"ה טבת תשע"ז / 23 בינואר 2017

מותר. מפני שרוב ככל התוכים נמכרים לשעשוע ונוי ולא למאכל.

האם בכלל בעלי חיים טמאים,נכלל גם גידול כלב? 
והאם ישנו חילוק בן כלב הגדל בבית לבין גידולו בחצר? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל כלב, בתנאי שאינו מפחיד אנשים אחרים, וגם אינו כלב מסוכן. אולם הדבר אינו מומלץ, הן על פי ההלכה והן על פי הקבלה.

אסור על פי ההלכה לסרס או לעקר כלב. והוא איסור חמור מאד. וכידוע כמעט בלתי אפשרי לגדל כלב בצורה כזו. כמו כן הכלב הוא מוקצה בשבת. ולכן מאז ומעולם יהודים העדיפו שלא לגדל כלב.

בברכת התורה,
הלכה יומית

לא ברור מה דעתו של מרן, האם מותר לגדל דגים לנוי טמאים?
  כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל דגי נוי טמאים שרובם אינם מיועדים למאכל. אבל דגים שרובם מגודלים למאכל, וסוחרים בהם למאכל, אסור לגדלם. לכן אסור לגדל צלופח וכיוצא בו.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר לגדל דגי נוי טמאים, או תוכים?
ומה לגבי השטריימלים שבאים מפרוות ומגבעות שחורות שלובשים אברכים שזה בא מן העור של הארנבת? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

דגי נוי, וכן תוכים, אינם אסורים בסחורה, הואיל ורובם אינם מיועדים למאכל אלא לנוי ושעשוע.

ומותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, ולכן מותר לסחור בפרוות בעלי חיים. (מבלי להכנס לשאלת צער בעלי חיים).

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר להחזיק בבית מה עם כלב וחתול? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

רוב סוחרי הכלבים בעולם סוחרים בהם לשם שעשוע, ולכן מותר להחזיק בבית כלב מצד איסור זה. אולם יש איסור להחזיק כלב רע, שמפחיד בני אדם, וכל שכן אם הוא עלול להזיק לבני אדם. ויש בזה כמה חילוקי דינים.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה