הלכה ליום רביעי כ"א אייר תש"ע 5 במאי 2010

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

סימי-יסמין בת איידה ז"ל

הוקדש על ידי

אפרת

שאלה: האם מותר לגדל בבית בעלי חיים טמאים, כגון דגי נוי טמאים, או ארנבות ותוכים וכדומה, או שיש בכך איסור לפי ההלכה?

תשובה: במשנה במסכת שביעית (פ"ז) שנינו, אין עושין סחורות בנבלות וטרפות שקצים ורמשים. כלומר, כל הדברים האסורים באכילה מן התורה, אף על פי שמותרין בהנאה, (כגון נבלה של בהמה שמתה בלא שחיטה, שבשרה אסור באכילה, אבל הוא מותר בהנאה, כגון ליהנות מעור הבהמה וכדומה), אסור לעשות בהן סחורה, דהיינו למכרם לאחר, וכמו כן אסור לקנותם, ואף על פי שאינו מתכוון לעשות בהם איסור, שהרי ודאי אינו חפץ לאכלם, אף על פי כן אסור לסחור בהם.

ולפיכך אסור לאיש מישראל לסחור בחזירים או בדגים טמאים וכיוצא בזה, אף על פי שמקפיד שלא למכרם אלא לגויים, ויש אומרים שאיסור זה הוא מן התורה, וכן דעת רוב הפוסקים (התוספות והרא"ש והנמקי יוסף ואור זרוע ועוד), חוץ מן החֵלֶב (בצירי, שהוא כמו שומן שנמצא במקומות מסוימים בבהמה, ואסור לאכלו מן התורה) שמותר לסחור בו, שהרי נאמר בתורה לגביו "יעשה לכל מלאכה" כלומר שמותר למכרו וליהנות ממנו בכל דרך ואף מותר לסחור בו, באופן שלא יימכר לישראל (יהודי) לאכילה.

ואף אם עבר כבר וקנה דברים האסורים, אסור למכרם לאחרים, אלא יש להפקירם לגמרי, אבל צייד שצד דגים טהורים, ועלו ברשתו גם דברים טמאים שלא בכוונה, רשאי למכרם לאחרים.

אולם אין איסור סחורה בדברים האסורים שייך אלא בדברים העומדים לאכילה, כמו בשר נבלה וטריפה וכדומה, אבל דבר שאינו עומד לאכילה, מותר לסחור בו, ולפיכך מותר לסחור בסוסים וחמורים וכדומה, שהרי בדרך כלל אינם מיועדים לאכילה אלא לצרכים אחרים, ולפיכך פסק הרשב"א בתשובה (סימן תפט) שמותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, כגון פרוות של שפנים וארנבים ודובים ושועלים, משום שאין העורות מיועדים לאכילה. (אך זאת מבלי להכנס לשאלה אם ראוי לצער בעלי חיים עבור פרוות).

ולאור האמור ניגש לנדונינו, אם מותר לקנות ולגדל בבית בעלי חיים כגון דגי נוי טמאים, ארנבות או תוכים וכדומה, הנה מבואר שכל דבר שעיקר ייעודו הוא לאכילה, אסור לסחור בו, וממילא אסור לקנותו, ולכן כתב בשו"ת חסד לאברהם (להגאון רבי אברהם אלקלעי) שאסור לגדל ארנבות חיים בבית להנאה או בכדי להוציא מהם ולדות או בשביל העורות, שהרי בודאי רוב הארנבות בעולם, מגדלים אותם לצורך אכילה. וכן פסק הגאון רבי עבדללה סומך זצ"ל מבבל, בספרו זבחי צדק, וכן כתבו עוד פוסקים, והביא דבריהם להלכה מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א. וכן הדין לעניין דגים, שכל שרובם מיועדים לצורך אכילה, אסור לסחור בהם, ולכן אסור לגדל בבית דגים כאלה, אף על פי שמגדלים לנוי, אבל באמת רוב סוגי הדגים שנמכרים לנוי, אין דרך לאכלם כלל, ולפיכך נראה שמותר מן הדין לגדלם. וכן כתבו הפוסקים לגבי עופות המדברים (תוכי מדבר) ושאר ציפורי נוי, שאין הדרך לאכלם כלל, מותר לסחור בהם ולגדלם ואין בכך חשש איסור כלל.

אדם המגדל בביתו בעלי חיים (בהיתר), עליו להשמר מאד מאד, שלא לגרום להם שום צער. ומלבד העוון הגדול בצער בעלי חיים, עוד שעוון זה עלול להביא על האדם גזירות קשות, וכמו שביארנו כבר בעבר.

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מותר לגדל שרימפסים בבית למטרת נוי? ידוע לי כי ישנם אנשים שאוכלים שרימפסים אך אני לא אוכל שרימפסים מכיוון שהם אינם כשרים אך כן אשמח לגדל אותם באקוואריום לשם נוי, האם זה מותר? ט' אייר תשע"ח / 24 באפריל 2018

אותם המיועדים לאכילה, אסור לגדל. אבל אותם שמיועדים רק לנוי, מותר. ואותם הנמכרים בדרך כלל לגידול בבית, אינם מאותו סוג המיועד בדרך כלל למאכל, ולכן מותר לגדלם.

האם מותר לגדל בבית ארנב בשביל הילדים ? כ"א אדר תשע"ח / 8 במרץ 2018

אין לגדל ארנב, אבל מותר מעיקר הדין לגדל בעלי חיים אחרים שרוב הגידול שלהם לא מיועד לאכילה, אף על פי שאינם כשרים, כמו שרקנים או אוגרים וכדומה

האם מותר לגדל תוכים בבית? כ"ט חשון תשע"ח / 18 בנובמבר 2017

אם הם מצטערים, הדבר אינו טוב מכמה בחינות. ואם אינם מצטערים, יש להקל בזה. (המקובל רבי יצחק כדורי זצ"ל השיב לנו להוציאם מהבית. אבל הרבה גדולי תורה לא חששו לזה).

 

האם מותר לגדל אוגר בבית, כחיית מחמד לילדים? כ"א סיון תשע"ז / 15 ביוני 2017

מותר

רציתי לדעת איפה מרן זצ"ל כותב בספריו שיש איסור לגדל ארנבים? ט"ז סיון תשע"ז / 10 ביוני 2017

בכף החיים יורה דעה סימן קיז מבואר שאסור לגדל ארנבים. וחלק זה בכף החיים הוא ממרן זצ"ל כנודע.

האם מותר לגדל נחש בבית? והאם הנשל של הנחש באמת מסמל פרנסה ושפע? י"ג סיון תשע"ז / 7 ביוני 2017

מותר מן הדין לגדל נחש בבית, ואם הוא מסוכן חובה לדאוג שיהיה סגור היטב. ולפרנסה העיקר להתפלל לפני ה' יתברך, כי תפלה אחת שווה יותר מכל הסגולות וההשתדלויות שבעולם.

האם מותר לגדל תוכי בבית? כ"ה טבת תשע"ז / 23 בינואר 2017

מותר. מפני שרוב ככל התוכים נמכרים לשעשוע ונוי ולא למאכל.

האם בכלל בעלי חיים טמאים,נכלל גם גידול כלב? 
והאם ישנו חילוק בן כלב הגדל בבית לבין גידולו בחצר? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל כלב, בתנאי שאינו מפחיד אנשים אחרים, וגם אינו כלב מסוכן. אולם הדבר אינו מומלץ, הן על פי ההלכה והן על פי הקבלה.

אסור על פי ההלכה לסרס או לעקר כלב. והוא איסור חמור מאד. וכידוע כמעט בלתי אפשרי לגדל כלב בצורה כזו. כמו כן הכלב הוא מוקצה בשבת. ולכן מאז ומעולם יהודים העדיפו שלא לגדל כלב.

בברכת התורה,
הלכה יומית

לא ברור מה דעתו של מרן, האם מותר לגדל דגים לנוי טמאים?
  כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

מותר לגדל דגי נוי טמאים שרובם אינם מיועדים למאכל. אבל דגים שרובם מגודלים למאכל, וסוחרים בהם למאכל, אסור לגדלם. לכן אסור לגדל צלופח וכיוצא בו.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר לגדל דגי נוי טמאים, או תוכים?
ומה לגבי השטריימלים שבאים מפרוות ומגבעות שחורות שלובשים אברכים שזה בא מן העור של הארנבת? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

דגי נוי, וכן תוכים, אינם אסורים בסחורה, הואיל ורובם אינם מיועדים למאכל אלא לנוי ושעשוע.

ומותר לסחור בעורות של בעלי חיים טמאים, ולכן מותר לסחור בפרוות בעלי חיים. (מבלי להכנס לשאלת צער בעלי חיים).

בברכת התורה,
הלכה יומית.

האם מותר להחזיק בבית מה עם כלב וחתול? כ"ב אייר תש"ע / 6 במאי 2010

שלום רב!

רוב סוחרי הכלבים בעולם סוחרים בהם לשם שעשוע, ולכן מותר להחזיק בבית כלב מצד איסור זה. אולם יש איסור להחזיק כלב רע, שמפחיד בני אדם, וכל שכן אם הוא עלול להזיק לבני אדם. ויש בזה כמה חילוקי דינים.

בברכת התורה,
הלכה יומית.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

שאלה: הנמצא בבית הכסא (חדר השירותים), האם מותר לו לדבר עם חבירו הנמצא בחוץ או להשיב לקריאה טלפונית, או שיש בזה איסור?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (סב.) אמרו, קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא (כלומר, מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו להתנהג בבית הכסא בצניעות ובשתיקה). וכן פסק הרמ"א בהגהת השלחן ערוך (ריש סימן ג'), שאין לדבר בבית הכסא, וכן יש לנהוג צניעות בבית הכסא, ובכלל זה שיקפיד לסגור את הדלת אחריו, (גם אם אין איש ב......

לקריאת ההלכה


השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

דין המסופק אם שאל טל ומטר בתפילתו

בהלכות הקודמות, ביארנו את דין שאלת (בקשת) טל ומטר בברכת השנים, (שהתחלנו בהזכרתה בתפלת ערבית האחרונה, אתמול בערב), והזכרנו שמי שסיים את תפילתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, עליו לחזור ולהתפלל שנית, שהרי זה כמי שהחסיר ברכה אחת מתפילתו, שדינו הוא כמי שלא התפלל כלל. ועתה נבאר מהו דין מי שסיים את תפילתו, וכעת ע......

לקריאת ההלכה