הלכה ליום שני כ"א סיון תשע"ח 4 ביוני 2018

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמת

הרב הגאון רבי אברהם מנחם ציון הלוי פטאל זצ"ל בן רחל ע"ה

חותנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שהיום יום פקודת שנתו, נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ. אכי"ר.

הוקדש על ידי

אתר הלכה יומית

הקשה על הדלת וצעצועים לילדים

שאלה: האם מותר להקיש בשבת על דלת, באמצעות כלי מיוחד התלוי על הדלת. והאם מותר לתת לתינוקות בשבת צעצועים שמשמיעים רעש?

תשובה: יסוד השאלה, לפי מה שביארנו בהלכה יומית בעבר, שאסור להשמיע קול שיר על ידי כלי בשבת. ולכן, אסור לנגן בשבת בשום כלי נגינה. ולכן יש לשאול, האם מותר להקיש בשבת על הדלת, באמצעות טבעת מיוחדת התלויה על הדלת לשם כך? וכן האם מותר לתת לתינוקות צעצועים מיוחדים (קשקשן)  המשמיעים רעש?

ובספר ה"אגור" (לאחד מגדולי הראשונים לפני כשמונה מאות שנה) כתב בשם מהרי"ל, שאסור לדפוק על הדלת בכלי המיוחד לשם כך להשמיע קול.

ומרן הבית יוסף העיר על כך, שלכאורה כלי שאינו עשוי לשם נגינה, אלא להשמעת קול בלבד, לא אסרו להשתמש בו בשבת. ולכן, טבעת הקבועה על הדלת כדי להקיש עליה, בודאי שאינה מיועדת לשם השמעת קול שיר, ולא אסרו את השימוש בה בשבת. וסיים מרן הבית יוסף, שאולי לדעת המהרי"ל, מאחר ומדובר בכלי המיוחד להשמעת קול, יש לחוש שמא המשתמש בו יתכוין להשמעת קול בקצב מיוחד וכדומה, שנחשב כהשמעת קול שיר. ולכן יש מהאחרונים שכתבו להחמיר בדבר, אפילו לדעת מרן הבית יוסף.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שבמקור דברי המהרי"ל (בשו"ת מהרי"ל החדשות סימן לח) מבואר, שגם לדעת המהרי"ל אין איסור בדבר מן הדין, אלא שנהגו להחמיר בדבר. ולכן אין להקל במקום שנהגו. אבל במקומותינו שלא נהגו להחמיר בזה, אין בדבר איסור כלל. וכן כתב מרן החיד"א בספר טוב עין, שלדעת מרן שקבלנו הוראותיו, מותר בכל אופן.

והביא עוד טעמים וסימוכין לדבריו, ולכן פסק שמותר להקיש על הדלת בטבעת המיוחדת לשם כך. ואין בזה איסור משום השמעת קול בשבת. (חזון עובדיה ח"ה עמוד רנה).

ולגבי משחקים המיוחדים לתינוקות, ומשמיעים קול, כגון "קשקשן", או מכונית משחק הנוסעת על ידי קפיץ וכדומה, שמשמיעים איזה רעש, כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק טז סעיף ג) שמותר לתת אותו בשבת לילדים קטנים, משום שאין זה קול של שיר. וזהו כעין מה שכתבנו לגבי ההקשה על הדלת, שמאחר ואין זה קול שיר, בילדים קטנים שלא הגיעו למצוות, בודאי שאין לחוש בזה לאיסור.

וכן פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל (הובא באור לציון ח"ב פרק כו). וכן פסק הלכה למעשה מרן רבינו הקדוש זצ"ל, בספרו על הלכות שבת (חזון עובדיה ח"ה עמוד רנט), שמאחר ומותר לילדים לשחק במשחקים אלה, מותר גם למבוגרים לטלטלם ולתת אותם לילדים, שלא שייך בזה איסור מוקצה.

לכן למעשה, מותר להקיש בשבת על גבי דלת, בטבעת המיועדת לכך. וכן מותר לתת בשבת לילדים משחקים, גם אם הם משמיעים רעש, כל שאינו רעש של נגינה. ופשוט שאין המדובר אלא במשחקים שלא פועלים על ידי חשמל, כי במשחקים הפועלים על ידי חשמל אסור להשתמש בשבת, וכן אסור לטלטלם.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה לגבי צעצועי ילדים שהם כלי נגינה? ניכר כי אילו אינם כלי נגינה מקצועיים אך ניתן להוציא מהם צלילים מסוימים.
אני שאל בעיקר על כלי נגינה המשמיעים רעשים, כגון רעשנים וקסטניטות למיניהם. פריקשנים בלשון לעז. כ"א שבט תשע"ד / 22 בינואר 2014

שאלת חכם חצי תשובה, כי בודאי שכלים כגון אלה, אסור להשתמש בהם בשבת, ואסור לטלטלם כי הם מוקצים, ואין לתת אותם לילדים קטנים.

אם כך גם אסור למחוא כפים עם הנכדים? כ' שבט תשע"ד / 21 בינואר 2014

יש למחוא כפיים אך ורק בשינוי. כגון כף ידו על גב ידו

למה הכוונה "אין בו קול של שיר"? י"ט שבט תשע"ד / 20 בינואר 2014

הכוונה שאינו עשוי לנגינה של ממש, אלא להשמעת קול בלבד. ולמשל, תוף של ילדים, שהוא עשוי לנגינה, אסור להשתמש בו בשבת, והוא מוקצה, אבל צעצועים של תינוקות, שמשמיעים קול פעמון וכדומה, אין זה בכלל קול של שיר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בענין חולה שיש בו סכנה בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו, שמי שנשקפת סכנה לחייו, חובה לחלל עליו את השבת, להסיעו לבית החולים, או להדליק אור חשמל בכדי לטפל בו, וכן כל כיוצא בזה. ועתה נבאר כמה פרטים בענין זה, כפי שכתבם מרן הרב זצ"ל בספריו. כל מחלה שאומרים שהרופאים שיש בה סכנה, מחללים עליה את השבת, וכפי שנתבאר כבר, אפילו אם ......

לקריאת ההלכה