הלכה ליום שני כ"א סיון תשע"ח 4 ביוני 2018

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמת

הרב הגאון רבי אברהם מנחם ציון הלוי פטאל זצ"ל בן רחל ע"ה

חותנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שהיום יום פקודת שנתו, נפשו בטוב תלין וזרעו ירש ארץ. אכי"ר.

הוקדש על ידי

אתר הלכה יומית

הקשה על הדלת וצעצועים לילדים

שאלה: האם מותר להקיש בשבת על דלת, באמצעות כלי מיוחד התלוי על הדלת. והאם מותר לתת לתינוקות בשבת צעצועים שמשמיעים רעש?

תשובה: יסוד השאלה, לפי מה שביארנו בהלכה יומית בעבר, שאסור להשמיע קול שיר על ידי כלי בשבת. ולכן, אסור לנגן בשבת בשום כלי נגינה. ולכן יש לשאול, האם מותר להקיש בשבת על הדלת, באמצעות טבעת מיוחדת התלויה על הדלת לשם כך? וכן האם מותר לתת לתינוקות צעצועים מיוחדים (קשקשן)  המשמיעים רעש?

ובספר ה"אגור" (לאחד מגדולי הראשונים לפני כשמונה מאות שנה) כתב בשם מהרי"ל, שאסור לדפוק על הדלת בכלי המיוחד לשם כך להשמיע קול.

ומרן הבית יוסף העיר על כך, שלכאורה כלי שאינו עשוי לשם נגינה, אלא להשמעת קול בלבד, לא אסרו להשתמש בו בשבת. ולכן, טבעת הקבועה על הדלת כדי להקיש עליה, בודאי שאינה מיועדת לשם השמעת קול שיר, ולא אסרו את השימוש בה בשבת. וסיים מרן הבית יוסף, שאולי לדעת המהרי"ל, מאחר ומדובר בכלי המיוחד להשמעת קול, יש לחוש שמא המשתמש בו יתכוין להשמעת קול בקצב מיוחד וכדומה, שנחשב כהשמעת קול שיר. ולכן יש מהאחרונים שכתבו להחמיר בדבר, אפילו לדעת מרן הבית יוסף.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שבמקור דברי המהרי"ל (בשו"ת מהרי"ל החדשות סימן לח) מבואר, שגם לדעת המהרי"ל אין איסור בדבר מן הדין, אלא שנהגו להחמיר בדבר. ולכן אין להקל במקום שנהגו. אבל במקומותינו שלא נהגו להחמיר בזה, אין בדבר איסור כלל. וכן כתב מרן החיד"א בספר טוב עין, שלדעת מרן שקבלנו הוראותיו, מותר בכל אופן.

והביא עוד טעמים וסימוכין לדבריו, ולכן פסק שמותר להקיש על הדלת בטבעת המיוחדת לשם כך. ואין בזה איסור משום השמעת קול בשבת. (חזון עובדיה ח"ה עמוד רנה).

ולגבי משחקים המיוחדים לתינוקות, ומשמיעים קול, כגון "קשקשן", או מכונית משחק הנוסעת על ידי קפיץ וכדומה, שמשמיעים איזה רעש, כתב בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק טז סעיף ג) שמותר לתת אותו בשבת לילדים קטנים, משום שאין זה קול של שיר. וזהו כעין מה שכתבנו לגבי ההקשה על הדלת, שמאחר ואין זה קול שיר, בילדים קטנים שלא הגיעו למצוות, בודאי שאין לחוש בזה לאיסור.

וכן פסק הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל (הובא באור לציון ח"ב פרק כו). וכן פסק הלכה למעשה מרן רבינו הקדוש זצ"ל, בספרו על הלכות שבת (חזון עובדיה ח"ה עמוד רנט), שמאחר ומותר לילדים לשחק במשחקים אלה, מותר גם למבוגרים לטלטלם ולתת אותם לילדים, שלא שייך בזה איסור מוקצה.

לכן למעשה, מותר להקיש בשבת על גבי דלת, בטבעת המיועדת לכך. וכן מותר לתת בשבת לילדים משחקים, גם אם הם משמיעים רעש, כל שאינו רעש של נגינה. ופשוט שאין המדובר אלא במשחקים שלא פועלים על ידי חשמל, כי במשחקים הפועלים על ידי חשמל אסור להשתמש בשבת, וכן אסור לטלטלם.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה לגבי צעצועי ילדים שהם כלי נגינה? ניכר כי אילו אינם כלי נגינה מקצועיים אך ניתן להוציא מהם צלילים מסוימים.
אני שאל בעיקר על כלי נגינה המשמיעים רעשים, כגון רעשנים וקסטניטות למיניהם. פריקשנים בלשון לעז. כ"א שבט תשע"ד / 22 בינואר 2014

שאלת חכם חצי תשובה, כי בודאי שכלים כגון אלה, אסור להשתמש בהם בשבת, ואסור לטלטלם כי הם מוקצים, ואין לתת אותם לילדים קטנים.

אם כך גם אסור למחוא כפים עם הנכדים? כ' שבט תשע"ד / 21 בינואר 2014

יש למחוא כפיים אך ורק בשינוי. כגון כף ידו על גב ידו

למה הכוונה "אין בו קול של שיר"? י"ט שבט תשע"ד / 20 בינואר 2014

הכוונה שאינו עשוי לנגינה של ממש, אלא להשמעת קול בלבד. ולמשל, תוף של ילדים, שהוא עשוי לנגינה, אסור להשתמש בו בשבת, והוא מוקצה, אבל צעצועים של תינוקות, שמשמיעים קול פעמון וכדומה, אין זה בכלל קול של שיר.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

בישול ביום טוב

בהלכות הקודמות ביארנו, שאף על פי שדין יום טוב (חג) ודין שבת שוה לענין איסור מלאכה, ולכן אסור ליסוע ברכב ביום טוב (מפני שכמה איסורים כרוכים בזה. עיין שו"ת יחוה דעת ח"ג סימן לו), מכל מקום מלאכות מסויימות שבאות לצורך הכנת מאכל ("אוכל נפש") ביום טוב, הותרו. וכגון מלאכת בישול או ......

לקריאת ההלכה