הלכה ליום שלישי כ"א חשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018

טחינת מיני תבלין בשבת – המשך דיני טוחן

בהלכה הקודמת ביארנו, כי אחת המלאכות שאסרה התורה לעשותן בשבת, היא מלאכת "טוחן". ולכן אסור מן התורה לטחון בשבת מיני תבלין, או חטים ושעורים.

אולם יש בדין זה פרט שמוכרחים אנו לבארו, כי תלויים בו עוד הרבה מדיני טוחן בשבת.

כשלמדנו את פרטי מלאכת "בורר", ביארנו שיש אופנים שמותר לברור בשבת. משום שיש אופנים שהברירה בשבת אינה בצורה שאסרה התורה, אלא היא בדרך אכילה, המותרת בשבת. וכמו כן לגבי מלאכת טוחן, יש אופנים שמותר לטחון בשבת כמו שנבאר.

אופן שמותר לטחון פלפלין בשבת 
בגמרא במסכת חולין (דף קמא.) אמר רבא, שמי שצריך פלפלין (כלומר, תבלין, פלפל שחור, פלפל אנגלי, פפריקה וכדומה), רשאי לטחון אותם בשבת, אולם זאת רק בשני תנאים, שיעשה זאת ב"קתא של סכין" וב"קערה". כלומר, בדרך כלל כשטוחנים תבלין, טוחנים אותו על ידי "מדוכה במכתשת". שהמדוכה היא הכלי שמכים על ידו על התבלין, וה"מכתשת" היא הכלי שהתבלין נטחן בתוכו (כמין קערה חזקה).

ואמר רבא, שאף על פי שאסור לטחון בשבת פלפלין במדוכה במכתשת, מכל מקום מותר לטחון בשבת פלפלין, על ידי "קתא של סכין", כלומר הידית של הסכין, ובקערה, שאינה מיוחדת לטחינה. וכל זאת כמובן, דוקא כאשר טוחן את התבלין לצורך סעודת השבת.

ופסק הרמב"ם (בהלכות שבת, פכ"א ה"כ), שאסור לטחון בשבת פלפלין, אלא בשני התנאים, שיטחן בידית הסכין (ולא במדוכה, ולא בסכין עצמה בצד שהיא חותכת), ובתוך קערה, שרק על ידי שני השינויים מותר. אבל אין להסתפק בשינוי אחד מצורת הטחינה הרגילה. וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן שכא). וכן פסק מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה על הלכות שבת (ח"ד עמוד רנ).

ולסיכום: אף על פי שאסור לטחון בשבת, בכל זאת, מותר לטחון בשבת מיני תבלין לצורך סעודת השבת, על ידי ידית הסכין, ובתוך קערה רגילה. ולא בכלים המיוחדים לטחינה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה