הלכה ליום שלישי כ"א חשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018

טחינת מיני תבלין בשבת – המשך דיני טוחן

בהלכה הקודמת ביארנו, כי אחת המלאכות שאסרה התורה לעשותן בשבת, היא מלאכת "טוחן". ולכן אסור מן התורה לטחון בשבת מיני תבלין, או חטים ושעורים.

אולם יש בדין זה פרט שמוכרחים אנו לבארו, כי תלויים בו עוד הרבה מדיני טוחן בשבת.

כשלמדנו את פרטי מלאכת "בורר", ביארנו שיש אופנים שמותר לברור בשבת. משום שיש אופנים שהברירה בשבת אינה בצורה שאסרה התורה, אלא היא בדרך אכילה, המותרת בשבת. וכמו כן לגבי מלאכת טוחן, יש אופנים שמותר לטחון בשבת כמו שנבאר.

אופן שמותר לטחון פלפלין בשבת 
בגמרא במסכת חולין (דף קמא.) אמר רבא, שמי שצריך פלפלין (כלומר, תבלין, פלפל שחור, פלפל אנגלי, פפריקה וכדומה), רשאי לטחון אותם בשבת, אולם זאת רק בשני תנאים, שיעשה זאת ב"קתא של סכין" וב"קערה". כלומר, בדרך כלל כשטוחנים תבלין, טוחנים אותו על ידי "מדוכה במכתשת". שהמדוכה היא הכלי שמכים על ידו על התבלין, וה"מכתשת" היא הכלי שהתבלין נטחן בתוכו (כמין קערה חזקה).

ואמר רבא, שאף על פי שאסור לטחון בשבת פלפלין במדוכה במכתשת, מכל מקום מותר לטחון בשבת פלפלין, על ידי "קתא של סכין", כלומר הידית של הסכין, ובקערה, שאינה מיוחדת לטחינה. וכל זאת כמובן, דוקא כאשר טוחן את התבלין לצורך סעודת השבת.

ופסק הרמב"ם (בהלכות שבת, פכ"א ה"כ), שאסור לטחון בשבת פלפלין, אלא בשני התנאים, שיטחן בידית הסכין (ולא במדוכה, ולא בסכין עצמה בצד שהיא חותכת), ובתוך קערה, שרק על ידי שני השינויים מותר. אבל אין להסתפק בשינוי אחד מצורת הטחינה הרגילה. וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן שכא). וכן פסק מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה על הלכות שבת (ח"ד עמוד רנ).

ולסיכום: אף על פי שאסור לטחון בשבת, בכל זאת, מותר לטחון בשבת מיני תבלין לצורך סעודת השבת, על ידי ידית הסכין, ובתוך קערה רגילה. ולא בכלים המיוחדים לטחינה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

שאלה: הנמצא בבית הכסא (חדר השירותים), האם מותר לו לדבר עם חבירו הנמצא בחוץ או להשיב לקריאה טלפונית, או שיש בזה איסור?

תשובה: בגמרא במסכת ברכות (סב.) אמרו, קבלה דבית הכסא צניעותא ושתיקותא (כלומר, מסורת ומנהג שקבלנו מרבותינו להתנהג בבית הכסא בצניעות ובשתיקה). וכן פסק הרמ"א בהגהת השלחן ערוך (ריש סימן ג'), שאין לדבר בבית הכסא, וכן יש לנהוג צניעות בבית הכסא, ובכלל זה שיקפיד לסגור את הדלת אחריו, (גם אם אין איש ב......

לקריאת ההלכה


השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

דין המסופק אם שאל טל ומטר בתפילתו

בהלכות הקודמות, ביארנו את דין שאלת (בקשת) טל ומטר בברכת השנים, (שהתחלנו בהזכרתה בתפלת ערבית האחרונה, אתמול בערב), והזכרנו שמי שסיים את תפילתו ונזכר שלא שאל טל ומטר, עליו לחזור ולהתפלל שנית, שהרי זה כמי שהחסיר ברכה אחת מתפילתו, שדינו הוא כמי שלא התפלל כלל. ועתה נבאר מהו דין מי שסיים את תפילתו, וכעת ע......

לקריאת ההלכה