הלכה ליום שלישי כ"א חשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018

טחינת מיני תבלין בשבת – המשך דיני טוחן

בהלכה הקודמת ביארנו, כי אחת המלאכות שאסרה התורה לעשותן בשבת, היא מלאכת "טוחן". ולכן אסור מן התורה לטחון בשבת מיני תבלין, או חטים ושעורים.

אולם יש בדין זה פרט שמוכרחים אנו לבארו, כי תלויים בו עוד הרבה מדיני טוחן בשבת.

כשלמדנו את פרטי מלאכת "בורר", ביארנו שיש אופנים שמותר לברור בשבת. משום שיש אופנים שהברירה בשבת אינה בצורה שאסרה התורה, אלא היא בדרך אכילה, המותרת בשבת. וכמו כן לגבי מלאכת טוחן, יש אופנים שמותר לטחון בשבת כמו שנבאר.

אופן שמותר לטחון פלפלין בשבת 
בגמרא במסכת חולין (דף קמא.) אמר רבא, שמי שצריך פלפלין (כלומר, תבלין, פלפל שחור, פלפל אנגלי, פפריקה וכדומה), רשאי לטחון אותם בשבת, אולם זאת רק בשני תנאים, שיעשה זאת ב"קתא של סכין" וב"קערה". כלומר, בדרך כלל כשטוחנים תבלין, טוחנים אותו על ידי "מדוכה במכתשת". שהמדוכה היא הכלי שמכים על ידו על התבלין, וה"מכתשת" היא הכלי שהתבלין נטחן בתוכו (כמין קערה חזקה).

ואמר רבא, שאף על פי שאסור לטחון בשבת פלפלין במדוכה במכתשת, מכל מקום מותר לטחון בשבת פלפלין, על ידי "קתא של סכין", כלומר הידית של הסכין, ובקערה, שאינה מיוחדת לטחינה. וכל זאת כמובן, דוקא כאשר טוחן את התבלין לצורך סעודת השבת.

ופסק הרמב"ם (בהלכות שבת, פכ"א ה"כ), שאסור לטחון בשבת פלפלין, אלא בשני התנאים, שיטחן בידית הסכין (ולא במדוכה, ולא בסכין עצמה בצד שהיא חותכת), ובתוך קערה, שרק על ידי שני השינויים מותר. אבל אין להסתפק בשינוי אחד מצורת הטחינה הרגילה. וכן פסק מרן השלחן ערוך (סימן שכא). וכן פסק מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון עובדיה על הלכות שבת (ח"ד עמוד רנ).

ולסיכום: אף על פי שאסור לטחון בשבת, בכל זאת, מותר לטחון בשבת מיני תבלין לצורך סעודת השבת, על ידי ידית הסכין, ובתוך קערה רגילה. ולא בכלים המיוחדים לטחינה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

כאבי עיניים בשבת

אמרו רבותינו בגמרא במסכת עבודה זרה (כח:) "שורייני עינא בליבא תליא", כלומר, לפי ידיעת חכמינו זכרונם לברכה, עיני האדם, קשורות ללבו של האדם, ולכן, אם רואים אנו שיש סכנה באחת מעיניו, דומה הדבר לחולי בלבו של האדם, שבודאי יש למהר לחלל עליו את השבת שלא ימות. ולפי זה, מי שמרגיש כאבים בעיניו, וי......

לקריאת ההלכה

פרטי דינים בענין חולה שיש בו סכנה בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו, שמי שנשקפת סכנה לחייו, חובה לחלל עליו את השבת, להסיעו לבית החולים, או להדליק אור חשמל בכדי לטפל בו, וכן כל כיוצא בזה. ועתה נבאר כמה פרטים בענין זה, כפי שכתבם מרן הרב זצ"ל בספריו. כל מחלה שאומרים שהרופאים שיש בה סכנה, מחללים עליה את השבת, וכפי שנתבאר כבר, אפילו אם ......

לקריאת ההלכה