הלכה ליום רביעי ח' אדר תשע"ט 13 בפברואר 2019

ההלכה מוקדשת להצלחה עבור

עם ישראל

כל אחד ואחד, בכל אשר הוא צריך, ברכה וישועה.
נזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

הוקדש על ידי

משפחת אסולין

מדת הבטחון – שידוכו של המהר"ל מפראג

שאלה: האם הבטחון בהקדוש ברוך הוא, מסייע גם למי שאינו ראוי לטובה ממנו?

תשובה: בגמרא במסכת מנחות (דף כט:), שאלו, מהו פירוש הכתוב (ישעיה, כו) "בִּטְחוּ בַה' עֲדֵי עַד, כִּי בְּיָהּ ה' צוּר עוֹלָמִים"? והשיבו: כל התולה בטחונו בהקדוש ברוך הוא, הרי הוא לו מחסה ועוז, בעולם הזה, ולעולם הבא. ובירושלמי במסכת ברכות (פרק ה הלכה א) אמרו: לעולם לא יהיה פסוק זה זז מפיך, "ה' צבאות אשרי אדם בוטח בך"!

ומכלל הדברים אנו למדים בודאי, שעצם הבטחון בהקדוש ברוך הוא, גורם לאדם טובה גדולה, וכמו שאמרו במדרש (תהלים לב, רמז תשיט), רבי אליעזר אומר, אף למי שאינו הגון, ובוטח בה', נאמר עליו "והבוטח בה' חסד יסובבנו".

וכן במדרש (שוחר טוב סימן קמא) אמר דוד המלך עליו השלום: רבון העולמים! אני, אף על פי שאין בי מעשים טובים, מכל מקום, על חסדך בטחתי! ה' קראתיך חושה לי! האזינה קולי בקראי לך!

וככל שיתרגל האדם עוד ועוד במדת הבטחון, ילך ויתחנך להשליך על ה' יתברך את כל יהבו. כמו שנאמר, "השלך על ה' יהבך, והוא יכלכלך". ועל ידי זה יזכה לרוב טובה ותשועה מאת ה' מן השמים.

וכמה אנשים פשוטים יש בישראל, ובפרט בדור שלפנינו היו מצויים מאד, שהיתה נטועה בלבם מדת הבטחון באופן נפלא מאד, וזכו להוושע באופנים שונים למעלה מגדר הטבע.

ומעשה שאירע להגאון המהר"ל מפראג, שבצעירותו, השתדך עם הנערה המשכילה אשת חיל ויראת ה', מרת פֶערְל, בתו של הגביר רבי שמואל ב"ר יעקב, שהיה עשיר מופלג ומקורב למלכות, והגביר, הבטיח לשלם במיטב כספו נדוניא ביד רחבה, וגם את כל הוצאות הנשואין נטל על עצמו.

אולם גלגל הוא שחוזר בעולם, וכעבור מספר שבועות, ירד הגביר מנכסיו ונתרושש מאד, עד שנאלץ לשלוח מכתב ממרחקים אל החתן, שאין לו אפשרות לעמוד במה שהבטיח, ולכן הוא נותן לחתן רשות למצוא לו שידוך אחר. (ובימים ההם, ללא סיוע מצד המחותן, לא היה שום קיום לבית שיבנו הזוג הצעיר).

החתן השיב, שהוא בוטח בה', שבסופו של דבר עד הנשואין הכל יבוא על מקומו בשלום. ורק אם המחותן ישיא את בתו לאדם אחר, הוא ישקול בדעתו מה לעשות. אבל כל זמן שהנערה ממתינה לו, הוא מצפה לישועת ה', ותשועת ה' כהרף עין. כך המשיך המהר"ל בלימודו, בשקידה רבה ובקדושה יתירה, ביתר שאת ויתר עוז.

הכלה, בראותה את המצב העגום בביתה, עשתה לעצמה חנות קטנה לממכר מוצרי מאפה, לחם ועוגות, כדי לפרנס את הוריה. ואז היתה שעת חירום ומלחמה בין המדינות.

והנה יום אחד, הופיע חייל פרש, רוכב ודוהר על סוס, ובהגיעו אל החנות, נעץ את הרומח שבידו לתוך כיכר לחם אחד, ורצה להמשיך בדרכו עם הכיכר בלי לשלם עבורו. אז אחזה הכלה ברסן הסוס, ובכתה לפני הפרש, והתחננה לפניו, כי ענייה סוערה היא, ועליה לפרנס את הוריה הזקנים. ענה לה הפרש, האמיני לי, כי זה שלשה ימים שלא אכלתי לחם, וכסף מזומן אין בידי, והנה אני רוכב על הסוס, ותחתי כר אחד, קחי את הכר תמורת הכיכר, ותוך שהוא מדבר, שמט את הכר מתחתיו, וזרק אותו לחנות.

לימים, פתחה הכלה בסכין את תפירות הכר, ומצאה שכל שורה ושורה מלאה דינרי זהב, ונתעשרו עושר רב. ואז היתה הכלה בת עשרים ושמונה שנה, (וקראו לה "פערל, מרגניתא דלית לה טימי"). ויכתוב המחותן, וישלח אל הרב החתן, שהגיע עתו עת דודים, כבן שלושים ושלוש שנה, שברוך ה' יוכלו לערוך הנשואין כהלכה. ויסע אליהם החתן, וחגגו את הנשואין ברוב פאר והדר. (וראה בארוכה במאור ישראל דרושים, עמוד שמט).

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה