הלכה ליום שלישי י' כסלו תשע"ח 28 בנובמבר 2017

בשמים העשויים להעביר ריח רע

שאלה: האם יש לברך ברכת "בורא מיני בשמים" על ריח הבושם של מטהר אויר, או על ריח טוב של דאודורנט?

תשובה: בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שהאדם נהנה מריח טוב של בשמים, עליו לברך את "ברכת הריח". ועל מיני בשמים המצויים בזמנינו, שהם נוזליים, יש לברך "בורא מיני בשמים".

ולפי זה נראה לכאורה שיש לברך על ריח טוב היוצא ממטהר אויר.

בשמים של מתים – מטהר אויר
אולם במשנה במסכת ברכות (דף נא:) מבואר, שאין לברך על ריח בשמים של מתים. כלומר, היו נוהגים להניח בושם במיטתו של המת, כדי שלא יורגש באויר ריח רע הנודף ממנו. ועל בושם כזה, אין לברך. משום שלא תיקנו ברכת "בורא מיני בשמים" אלא על בושם שנעשה לשם ריח טוב, אבל בושם שכל תכליתו היא בכדי להעביר ריח רע, אין לברך עליו כלל. (שלחן ערוך סימן ריז).

ולפי האמור נראה שאין לברך על ריח טוב של מטהרי האויר המצויים בזמנינו, שכולם עשויים להעביר ריח רע, ואין עיקר תכליתם לשם הריח הטוב היוצא מהם.

וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (בספרו חזון עובדיה עמוד של), שאפילו אם מזלף בושם מהמטהר אויר, כדי להריח את ריחו הטוב, אין לברך עליו. משום שהדבר שנוי בספק אם יש לברך על מטהר אויר, גם כאשר עיקר כוונתו לשם ריח טוב. (עד כאן). ולכן ראוי להחמיר שלא לזלף בכוונה בושם מהמטהר אויר כדי להריח את ריחו הטוב בלבד. משום שיש ספק אם יש לברך על ריח זה. (אבל בשימוש רגיל במטהר אויר, אין כל חשש).

ומן האמור אנו למדים שהוא הדין לגבי ריח טוב היוצא מדאודורנט, שאין לברך עליו, מפני שיצירתו של הדאודורנט בעיקרה לא באה לשם ריח טוב, שהרי לשם ריח טוב ישנם כמה מיני בשמים הנמכרים בשווקים ובחנויות. והדאודורנט אינו עשוי בעיקרו אלא להעביר ריח רע. ולכן אין לברך ריחו הטוב.

ולסיכום: אין לברך על ריח טוב של דאודורנט או של מטהר אויר.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה הדין, על ריח טוב מבקבוקי בושם, לאשה שמטרתם לשם ריח טוב, האם יש לברך בורא מני בשמים? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

אם נוטל את הבושם כדי להריח ממנו, ברכתו בורא מיני בשמים.

מה דינם של סוגי טבק כמו שמחלקים בבתי כנסיות? ב' תמוז תשע"ג / 10 ביוני 2013

המנהג הוא, שלא לברך על טאבק הרחה כלל.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ז

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

עיקר דין החמץ והקטניות בפסח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה