הלכה ליום ראשון ח' כסלו תשע"ח 26 בנובמבר 2017

ברכות הריח – עשבים ופירות, ומעשה אודות מרן זצ"ל

בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שנהנים מריח טוב שיש לאיזה דבר, יש לברך עליו את הברכה הראויה לו. וברכות אלה נקראות "ברכות הריח".

וישנם ארבע ברכות ריח. ברכת "בורא עצי בשמים", ברכת "בורא עשבי בשמים", ברכת "בורא מיני בשמים", וברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

ובהלכה הקודמת ביארנו על מה יש לברך "בורא מיני בשמים", או "בורא עצי בשמים". וכעת נבאר על מה יש לברך "בורא עשבי בשמים", וברכת "הנותן ריח טוב בפירות"

בורא עשבי בשמים
על עלי נענע ועלי מנטה, יש לברך בורא עשבי בשמים, מפני שהנענע והמנטה מעשבי הבשמים הן. (חזון עובדיה עמוד שכא).

על הרודא (פיגם, שמשתמשים בו גם כסגולה), שהיא מין עשב, ויש הרבה בני אדם שנהנים מריחה, נחלקו הפוסקים אם ברכתה "בורא עשבי בשמים", או "בורא עצי בשמים". לכן מספק, כתב בספר הלכה ברורה (ס"ק כב), שיש לברך עליה "בורא מיני בשמים", שהיא פוטרת את כל מיני הבשמים.

הנותן ריח טוב בפירות
על התפוזים שריחם טוב, וכן אתרוג, אננס, ושאר פירות שריחם טוב, אם נוטלם כדי להריח בהם, מברך "הנותן ריח טוב בפירות". וכן מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כשאירע ולא היו לפניו בשמים בשעת ההבדלה, בירך על פרי "הנותן ריח טוב בפירות".

על הלימון, שבאים להריח ממנו, יש לברך "הנותן ריח טוב בפירות". ואמנם הרה"ג רבי משה לוי ז"ל, בספר ברכת ה', כתב לחדש שעל הלימון יש לברך "בורא מיני בשמים", משום שעיקר הריח בלימון בא מן הקליפה שלו, וקליפת הלימון איננה פרי ואי אפשר לברך עליה אלא רק ברכת בורא מיני בשמים.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בחזון עובדיה עמוד שח) דחה את דבריו בפשטות, מפני שקליפת הלימון דבוקה אל הפרי, ובודאי שיש לברך על ריח טוב היוצא ממנה הנותן ריח טוב בפירות, שהרי הלימון כולו פרי אחד, הוא וקליפתו. ובסיום דבריו כתב: וכן אני נוהג בכל שבת לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, כדי להשלים מאה ברכות, ואינני חושש לדבריו. עד כאן. ולפיכך להלכה, הבא להריח מן הלימון יברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

והנה כן היה מנהג מרן זצ"ל תמיד, להרבות בברכות, כדי להשלים למנין מאה ברכות בכל יום. ובמרפסת ביתו היו שתולים בתוך עציצים כמה מיני ועצי בשמים טובים, כדי להריח בהם. ובזמן שהיתה הרבנית מרת מרגלית, רעיית מרן זצ"ל בחיים, היתה היא מטפלת בכל אותם הגידולים, עבור בעלה מרן הרב זצ"ל. וכשנחלשה בערוב ימיה, החלה להעזר בגנן אחד, שהוא היה בא לפי הזמנתה, ומטפל בגידולים, גוזם אותם, ומדשנם וכדומה.

ובשנת התשנ"ד, כשנפטרה רעייתו של מרן זצ"ל, אותו גנן, לא ידע על כך, ומאחר והרבנית לא הזמינה אותו לביתה, גם הוא מצדו לא הגיע לטפל בגידולים, והלכו כולם ונתייבשו.

והנה לאחר כמה שבועות, דפק הגנן על דלת הבית, והוא מספר למרן זצ"ל, כי לפנות בוקר, בעודו ישן על מטתו, נראתה אליו הרבנית, ותאמר אליו, מדוע אינך בא לטפל בגידולים עבור הרב כאשר היית רגיל? הנה עתה אין לרב על מה לברך בכל שבת, והוא מצטער מזה. לכן השכים קום, ובא לבית הרב לראות אם יש אמת בדברי החלום. ואמנם מאז המשיך לטפל בגידולים במסירות, כאשר היתה באמנה איתו.

ובספר "רבינו" ציין, שכאשר סיפר מרן זצ"ל את המעשה הזה, הוסיף, כמה נוכל לראות מכאן, איך שהמתים אחר פטירתם יודעים ממה שנעשה כאן בעולם הזה, וכמו שאמרו רבותינו בגמרא (ברכות יח:)

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מברכים הנותן ריח טוב בפירות, גם בפירות שנקנו לצורך אכילה? כ"ח סיון תשע"ג / 6 ביוני 2013

מברכים הנותן ריח טוב בפירות גם על פירות שנקנו וגודלו לאכילה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה


זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה

חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה

נשים, פטורות מכל מצות התורה ש"הזמן גרמן". כלומר, מצוות התלויות בזמן מסויים, ואינן נוהגות תמיד, כגון מצות לולב בסוכות, ומצות שופר בראש השנה, נשים פטורות מהן. ומכל מקום נשים חייבות בהדלקת נר חנוכה, הואיל ואף הן היו באותו נס של הצלת ישראל בחג החנוכה. ולכן אף אשה נשואה, אם בעלה אינו יכ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חג החנוכה

אנו עומדים בסמוך לימי החנוכה. ולכן נתחיל לבאר את עיקרי הדינים הנוגעים לימים אלה, ממה שכתבנו בשנים קודמות, ובתוספת נופך. זמני ימי החנוכה השנה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו, כמו שנבאר. ובשנה זו (התשע"ט) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ......

לקריאת ההלכה