הלכה ליום ראשון ח' כסלו תשע"ח 26 בנובמבר 2017

ברכות הריח – עשבים ופירות, ומעשה אודות מרן זצ"ל

בהלכות הקודמות ביארנו, שלפני שנהנים מריח טוב שיש לאיזה דבר, יש לברך עליו את הברכה הראויה לו. וברכות אלה נקראות "ברכות הריח".

וישנם ארבע ברכות ריח. ברכת "בורא עצי בשמים", ברכת "בורא עשבי בשמים", ברכת "בורא מיני בשמים", וברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

ובהלכה הקודמת ביארנו על מה יש לברך "בורא מיני בשמים", או "בורא עצי בשמים". וכעת נבאר על מה יש לברך "בורא עשבי בשמים", וברכת "הנותן ריח טוב בפירות"

בורא עשבי בשמים
על עלי נענע ועלי מנטה, יש לברך בורא עשבי בשמים, מפני שהנענע והמנטה מעשבי הבשמים הן. (חזון עובדיה עמוד שכא).

על הרודא (פיגם, שמשתמשים בו גם כסגולה), שהיא מין עשב, ויש הרבה בני אדם שנהנים מריחה, נחלקו הפוסקים אם ברכתה "בורא עשבי בשמים", או "בורא עצי בשמים". לכן מספק, כתב בספר הלכה ברורה (ס"ק כב), שיש לברך עליה "בורא מיני בשמים", שהיא פוטרת את כל מיני הבשמים.

הנותן ריח טוב בפירות
על התפוזים שריחם טוב, וכן אתרוג, אננס, ושאר פירות שריחם טוב, אם נוטלם כדי להריח בהם, מברך "הנותן ריח טוב בפירות". וכן מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, כשאירע ולא היו לפניו בשמים בשעת ההבדלה, בירך על פרי "הנותן ריח טוב בפירות".

על הלימון, שבאים להריח ממנו, יש לברך "הנותן ריח טוב בפירות". ואמנם הרה"ג רבי משה לוי ז"ל, בספר ברכת ה', כתב לחדש שעל הלימון יש לברך "בורא מיני בשמים", משום שעיקר הריח בלימון בא מן הקליפה שלו, וקליפת הלימון איננה פרי ואי אפשר לברך עליה אלא רק ברכת בורא מיני בשמים.

אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (בחזון עובדיה עמוד שח) דחה את דבריו בפשטות, מפני שקליפת הלימון דבוקה אל הפרי, ובודאי שיש לברך על ריח טוב היוצא ממנה הנותן ריח טוב בפירות, שהרי הלימון כולו פרי אחד, הוא וקליפתו. ובסיום דבריו כתב: וכן אני נוהג בכל שבת לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות, כדי להשלים מאה ברכות, ואינני חושש לדבריו. עד כאן. ולפיכך להלכה, הבא להריח מן הלימון יברך ברכת "הנותן ריח טוב בפירות".

והנה כן היה מנהג מרן זצ"ל תמיד, להרבות בברכות, כדי להשלים למנין מאה ברכות בכל יום. ובמרפסת ביתו היו שתולים בתוך עציצים כמה מיני ועצי בשמים טובים, כדי להריח בהם. ובזמן שהיתה הרבנית מרת מרגלית, רעיית מרן זצ"ל בחיים, היתה היא מטפלת בכל אותם הגידולים, עבור בעלה מרן הרב זצ"ל. וכשנחלשה בערוב ימיה, החלה להעזר בגנן אחד, שהוא היה בא לפי הזמנתה, ומטפל בגידולים, גוזם אותם, ומדשנם וכדומה.

ובשנת התשנ"ד, כשנפטרה רעייתו של מרן זצ"ל, אותו גנן, לא ידע על כך, ומאחר והרבנית לא הזמינה אותו לביתה, גם הוא מצדו לא הגיע לטפל בגידולים, והלכו כולם ונתייבשו.

והנה לאחר כמה שבועות, דפק הגנן על דלת הבית, והוא מספר למרן זצ"ל, כי לפנות בוקר, בעודו ישן על מטתו, נראתה אליו הרבנית, ותאמר אליו, מדוע אינך בא לטפל בגידולים עבור הרב כאשר היית רגיל? הנה עתה אין לרב על מה לברך בכל שבת, והוא מצטער מזה. לכן השכים קום, ובא לבית הרב לראות אם יש אמת בדברי החלום. ואמנם מאז המשיך לטפל בגידולים במסירות, כאשר היתה באמנה איתו.

ובספר "רבינו" ציין, שכאשר סיפר מרן זצ"ל את המעשה הזה, הוסיף, כמה נוכל לראות מכאן, איך שהמתים אחר פטירתם יודעים ממה שנעשה כאן בעולם הזה, וכמו שאמרו רבותינו בגמרא (ברכות יח:)

שאלות ותשובות על ההלכה

האם מברכים הנותן ריח טוב בפירות, גם בפירות שנקנו לצורך אכילה? כ"ח סיון תשע"ג / 6 ביוני 2013

מברכים הנותן ריח טוב בפירות גם על פירות שנקנו וגודלו לאכילה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה


הדלקת נרות בימי ראש השנה

הדלקת הנרות בערב ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, נוהגים להדליק נרות יום טוב מבעוד יום, קודם שקיעת החמה (השמש) כמו בערב שבת, ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, כגון מהאש הדולקת בכיריים או בנר נשמה, ותדליק את הנרות......

לקריאת ההלכה

עשרת ימי תשובה

הערה נחוצה: אנשים הסובלים ממחלות כגון סוכרת וכדומה, עליהם לפנות כבר כעת לרופא ירא שמים, ולהתייעץ עם מורה הוראה מומחה, כדי שיראו איך להערך כבר מעתה לקראת יום הכפורים הבא עלינו לטובה, כי פעמים רבות בעזרת הערכות מוקדמת, ניתן יהיה לעבור את יום הכפורים בתענית לחיים טובים ולשלום. עשרת הימים כתב רבינו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה

ראש השנה

לסדר ראש השנה, לחץ כאן. בליל ראש השנה נוהגים לאכול מיני מאכלים לסימן טוב. ופרטי הדינים השייכים לזה נתבארו כאן בדיני סדר ראש השנה. רבותינו בגמרא במסכת ראש השנה (טז.) גילו לנו ידיעה יקרת ערך, כי ביום ראש השנה, שהוא היום בו נברא אדם הראשון, השם יתברך יושב ודן את כל יצורי העולם, וכל מאורע כמעט, אש......

לקריאת ההלכה