הלכה ליום רביעי כ"ד אייר תשע"ח 9 במאי 2018

אם אין יראה אין חכמה

כפי שכתבנו, בימים אלה, הם ימי ספירת העומר, נוהגים לדרוש בפרקי אבות, לעורר את לב העם למוסר.

הנהגתו של מרן זצ"ל בלימוד פרקי אבות
וכאן יש לציין, כי סגולתם של פרקי אבות גדולה היא, והם מאמרי מוסר שנאמרו על ידי רבותינו התנאים, קדושי עליון. ומהם ילמד אדם דרך ארץ והנהגה נכונה, בתיקון המידות ועבודת הבורא.

ובעינינו ראינו, כמה פעמים, שאירע ומרן זצ"ל הוצרך להמתין כמה דקות, או שיצא בימי חולשתו לנוח מעט במרפסת ביתו, וכדי שלא להתבטל חלילה מן התורה, כל אותו הזמן היו שפתותיו מרחשות דבר מה. וכשקרבנו להטות אוזן לשמוע מה בפיו, שמענו כי הוא קורא בעל פה בפרקי אבות, בכוונה גדולה, לעורר עצמו לעבודת ה'.

שנינו בפרקי אבות (פ"ג משנה כא): "רבי אלעזר בן עזריה אומר: אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה".

והסביר מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מה שאמר התנא "אם אין יראה אין חכמה", כי באמת שישנה סגולה מיוחדת בלימוד התורה, שעל ידי הלימוד האדם נעשה ירא ה'. כמו שאמרו בספרי (פרשת שופטים), "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו", כלומר, על ידי הלימוד לבדו, כבר האדם יכול להפוך לאדם ירא שמים. נמצא אם כן, שעל האדם ללמוד ולהיות חכם, כדי שעל ידי כן תהיה לו יראת ה'. וכמו שראינו כמה פעמים, שאנשים הקימו "כוללים" ומסגרות שונות שבהן תלמידי חכמים צעירים לומדים עם אנשים הרחוקים מן התורה. ואותם אנשים באו מידי יום ביומו לעסוק בתורה, ולמדו גמרא, משנה והלכה, והלכו מחיל אל חיל, עד שהתחזקו מאד באמונתם ויראתם את ה' יתברך, ונעשו בעלי תשובה גמורים. 

ופירש עוד מרן רבינו זצ"ל, כי הר סיני, הוא סמל התורה, שהרי עליו נתנה התורה. ואילו הרב המוריה (הר הבית), הוא סמל היראה, שהרי עליו נעקד יצחק אבינו עליו השלום. מפחד ה' ומהדר גאונו.

והנה התוספות במסכת תענית (דף טז.) כתבו דבר הנראה כתמוה מאד, שהר המוריה הוא הר סיני, ונקרא "מוריה", על שם שממנו יצא מורא לכל הגויים בזמן מתן תורה, שנאמר "ארץ יראה ושקטה". והמפרשים תמהו מאד על דברי התוספות, כי מה ענין הר סיני להר המוריה, שהרי הר סיני הוא במדבר, ואינו שייך כלל להר המוריה שבירושלים.

והסביר מרן זצ"ל, על פי המדרש (שוחר טוב סימן סח), אמר רבי יוסי, סיני, מהיכן בא? מהר המוריה, שנתלש ממנו כחלה מן העיסה. כלומר, מתחילה, היה הר סיני דבוק להר המוריה, והשם יתברך העבירו למדבר, שעליו תנתן התורה, הואיל ועליו נעקד יצחק אבינו. ולפי זה מבוארים דברי התוספות, שכתבו שהר סיני והר המוריה שייכים זה לזה.

ולפי זה מתבארים דברי המשנה "אם אין יראה אין חכמה", שרק על ידי החלק מהר המוריה שנתלש ממקומו, ונתחבר להר סיני, זכינו לקבל את התורה, לרמוז שעם התורה, תהיה יראת השם טהורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

FRAUDE VERBAL –Continuación-

A Continuación veremos algunas legislaciones halájicas sobre “onaat debarim” –engañar o angustiar al prójimo, según aparecen en el Sh. Aruj. El Talmud (Baba Metzia 58) comenta sobre el versículo “Lo tonú ish et amitó&......

לקריאת ההלכה

APODOS DESPECTIVOS

Como vimos anteriormente, existe una prohibición de apodar al compañero. Afirma el Talmud (Baba Metzia 58): Así dijo Rabí Hanina, todos aquellos que bajan al infierno suben (es decir todas las personas que por su accionar en la tierra son condenados en el juicio celest......

לקריאת ההלכה

LECTURA DEL TARGUM –CONTINUACIÓN-

En la entrega anterior vimos sobre la obligación de dar lectura semanalmente a la “parasha”, o sea la porción semanal de la Torá con su traducción aramea –targum-, leyendo dos veces el versículo y una vez el tárgum. Esta obligació......

לקריאת ההלכה

LEYES SOBRE LA FESTIVIDAD DE SUCOT

A pedidos de numerosos suscriptores, citamos a continuación un compendio de leyes sobre la festividad de Sucot. 1. La Sucá debe estar construida de –por lo menos- tres paredes y el “secaj” –techo de paja-. Las paredes pueden confeccionarse de cualquier mater......

לקריאת ההלכה


FRAUDE VERBAL

Estudiamos en el Talmud (Baba Metzia 58ª) que así como existe la prohibición de embaucar o engañar en las transacciones comerciales, asimismo está prohibido engañar o agraviar verbalmente “honaat debarim” (haciendo sufrir o molestando con palabras)......

לקריאת ההלכה

SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MALDECIR A OTRO JUDÍO

Está escrito en la sagrada Torá Elohim Lo Tekalel –Elohim no maldecirás- (Shemot 22) interpreta la traducción aramea, el Targum Onkelos, que se refiere a no maldecir a juez. Y así lo enseña el Talmud (Sanedrín 66) donde afirma que la expresi&oac......

לקריאת ההלכה

LECTURA DEL TARGUM –TRADUCCIÓN ARAMEA- DE LA PORCIÓN SEMANAL DEL SHABBAT

Pregunta: Es obligatorio leer la porción semanal de laTorá con su traducción aramea –tárgum? Esta obligación alcanza a las mujeres? Se puede dar cumplimiento a esta obligación al escuchar la lectura de la Torá en la sinagoga el Shabbat por la ma......

לקריאת ההלכה

EL PRECEPTO DE LA SUCA

Está escrito en la Torá: En Sucot habitarán siete días, todo habitante de Israel habitará en Sucot, pues en Sucot hice permanecer a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto (Vaikrá 23). El Talmud, tratado de Suca 11ª explica que se refiere ......

לקריאת ההלכה