הלכה ליום רביעי כ"ד אייר תשע"ח 9 במאי 2018

אם אין יראה אין חכמה

כפי שכתבנו, בימים אלה, הם ימי ספירת העומר, נוהגים לדרוש בפרקי אבות, לעורר את לב העם למוסר.

הנהגתו של מרן זצ"ל בלימוד פרקי אבות
וכאן יש לציין, כי סגולתם של פרקי אבות גדולה היא, והם מאמרי מוסר שנאמרו על ידי רבותינו התנאים, קדושי עליון. ומהם ילמד אדם דרך ארץ והנהגה נכונה, בתיקון המידות ועבודת הבורא.

ובעינינו ראינו, כמה פעמים, שאירע ומרן זצ"ל הוצרך להמתין כמה דקות, או שיצא בימי חולשתו לנוח מעט במרפסת ביתו, וכדי שלא להתבטל חלילה מן התורה, כל אותו הזמן היו שפתותיו מרחשות דבר מה. וכשקרבנו להטות אוזן לשמוע מה בפיו, שמענו כי הוא קורא בעל פה בפרקי אבות, בכוונה גדולה, לעורר עצמו לעבודת ה'.

שנינו בפרקי אבות (פ"ג משנה כא): "רבי אלעזר בן עזריה אומר: אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה".

והסביר מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מה שאמר התנא "אם אין יראה אין חכמה", כי באמת שישנה סגולה מיוחדת בלימוד התורה, שעל ידי הלימוד האדם נעשה ירא ה'. כמו שאמרו בספרי (פרשת שופטים), "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו", כלומר, על ידי הלימוד לבדו, כבר האדם יכול להפוך לאדם ירא שמים. נמצא אם כן, שעל האדם ללמוד ולהיות חכם, כדי שעל ידי כן תהיה לו יראת ה'. וכמו שראינו כמה פעמים, שאנשים הקימו "כוללים" ומסגרות שונות שבהן תלמידי חכמים צעירים לומדים עם אנשים הרחוקים מן התורה. ואותם אנשים באו מידי יום ביומו לעסוק בתורה, ולמדו גמרא, משנה והלכה, והלכו מחיל אל חיל, עד שהתחזקו מאד באמונתם ויראתם את ה' יתברך, ונעשו בעלי תשובה גמורים. 

ופירש עוד מרן רבינו זצ"ל, כי הר סיני, הוא סמל התורה, שהרי עליו נתנה התורה. ואילו הרב המוריה (הר הבית), הוא סמל היראה, שהרי עליו נעקד יצחק אבינו עליו השלום. מפחד ה' ומהדר גאונו.

והנה התוספות במסכת תענית (דף טז.) כתבו דבר הנראה כתמוה מאד, שהר המוריה הוא הר סיני, ונקרא "מוריה", על שם שממנו יצא מורא לכל הגויים בזמן מתן תורה, שנאמר "ארץ יראה ושקטה". והמפרשים תמהו מאד על דברי התוספות, כי מה ענין הר סיני להר המוריה, שהרי הר סיני הוא במדבר, ואינו שייך כלל להר המוריה שבירושלים.

והסביר מרן זצ"ל, על פי המדרש (שוחר טוב סימן סח), אמר רבי יוסי, סיני, מהיכן בא? מהר המוריה, שנתלש ממנו כחלה מן העיסה. כלומר, מתחילה, היה הר סיני דבוק להר המוריה, והשם יתברך העבירו למדבר, שעליו תנתן התורה, הואיל ועליו נעקד יצחק אבינו. ולפי זה מבוארים דברי התוספות, שכתבו שהר סיני והר המוריה שייכים זה לזה.

ולפי זה מתבארים דברי המשנה "אם אין יראה אין חכמה", שרק על ידי החלק מהר המוריה שנתלש ממקומו, ונתחבר להר סיני, זכינו לקבל את התורה, לרמוז שעם התורה, תהיה יראת השם טהורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה

חודש הרחמים – חודש אלול

היום יום ראשון, בו חל ראש חודש אלול (היום הוא היום השני של ראש חודש אלול), שהוא תחילה וראש לימי הרחמים והסליחות. המקור לימי חודש אלול שנינו בפרקי דרבי אליעזר, ארבעים יום עשה משה בהר סיני, קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה, ולאחר ארבעים יום לקח את הלוחות וירד אל המחנה, וביום י"ז בתמוז שבר את......

לקריאת ההלכה

משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (החל מיום חמישי, ליל יום שישי) יחול יום ראש חודש אב. והשנה (תשע"ח) יש לנו דינים מיוחדים, מאחר ויום תשעה באב (ט' באב) יחול ביום שבת, והתענית נדחית ליום ראשון. וכפי שנבאר בהמשך. מזלם של ישראל בחודש אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמו......

לקריאת ההלכה

הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב, ודין חולה שאוכל בתשעה באב

בשנה שתשעה באב חל במוצאי שבת, כמו בשנה זו (תשע"ח), נחלקו רבותינו הראשונים כיצד יש לנהוג לענין הבדלה על הכוס, ושלוש שיטות בדבר. השיטה הראשונה, היא שיטת הגאונים, שמבדיל במוצאי התענית, דהיינו במוצאי יום ראשון, לפני שיטעם משהו. השיטה השנייה היא שיטת בעל ספר המנהיג, שכתב שיבדיל במוצאי שבת ויתן......

לקריאת ההלכה


הלכות תשובה

חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ועל כן חובה קדושה על כל אדם מישראל, איש ואשה, לפשפש במעשיו כפי כוחו בימים אלו, ולשוב בתשובה לפני ה'. וכאשר נבוא לדין לפני ה' יתברך ביום ראש השנה, יתמלא עלינו ברחמיו, ויחדש עלינו שנה טובה. ולא ראוי לאדם בן דעת, לאחר את התשובה ולדחותה, וכמו שכתב בספר מסילת י......

לקריאת ההלכה

בין אדם לחבירו

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי את עיקרי מצות התשובה. "בין אדם לחבירו" במשנה במסכת יומא (דף פה:), דרש רבי אלעזר בן עזריה: נאמר בתורה (ויקרא טז) על יום הכפורים, כי ביום  הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם "לפני ה'" תטהרו. עבירות שבין אדם למקום (לה') יום הכפורים מ......

לקריאת ההלכה

אמירת סליחות ביחיד ללא ציבור

שאלה: אדם שאינו יכול לומר סליחות בציבור, או אשה הרוצה לומר סליחות ואינה יכולה לאמרם בציבור, האם רשאים לומר נוסח הסליחות ביחיד, או שאין לנהוג כן? תשובה: הנה, אם באים לומר הסליחות ביחידות, בלי צבור של עשרה מישראל, (ועושים זאת בשעה הראויה לאמירת סליחות, אחר חצות היום או אחר חצות הלילה, כמו שביארנו ......

לקריאת ההלכה

דין סעודה מפסקת בשנה זו (תשע"ח)

ערב תשעה באב, אסרו חכמים לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת, (היא הסעודה שאוכל לפני תחילת הצום, אחר חצות היום). וכן אסרו לאכול שני תבשילים בסעודה המפסקת, וישנם כמה פרטי דינים בזה. אולם בשנה זו (תשע"ח) שתענית תשעה באב תחול ביום ראשון, נמצא שערב תשעה באב חל ביום השבת, ולפיכך, מפני כבוד שבת, שאסור......

לקריאת ההלכה