הלכה ליום רביעי כ"ד אייר תשע"ח 9 במאי 2018

אם אין יראה אין חכמה

כפי שכתבנו, בימים אלה, הם ימי ספירת העומר, נוהגים לדרוש בפרקי אבות, לעורר את לב העם למוסר.

הנהגתו של מרן זצ"ל בלימוד פרקי אבות
וכאן יש לציין, כי סגולתם של פרקי אבות גדולה היא, והם מאמרי מוסר שנאמרו על ידי רבותינו התנאים, קדושי עליון. ומהם ילמד אדם דרך ארץ והנהגה נכונה, בתיקון המידות ועבודת הבורא.

ובעינינו ראינו, כמה פעמים, שאירע ומרן זצ"ל הוצרך להמתין כמה דקות, או שיצא בימי חולשתו לנוח מעט במרפסת ביתו, וכדי שלא להתבטל חלילה מן התורה, כל אותו הזמן היו שפתותיו מרחשות דבר מה. וכשקרבנו להטות אוזן לשמוע מה בפיו, שמענו כי הוא קורא בעל פה בפרקי אבות, בכוונה גדולה, לעורר עצמו לעבודת ה'.

שנינו בפרקי אבות (פ"ג משנה כא): "רבי אלעזר בן עזריה אומר: אם אין חכמה אין יראה, אם אין יראה אין חכמה".

והסביר מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, מה שאמר התנא "אם אין יראה אין חכמה", כי באמת שישנה סגולה מיוחדת בלימוד התורה, שעל ידי הלימוד האדם נעשה ירא ה'. כמו שאמרו בספרי (פרשת שופטים), "למען ילמד ליראה את ה' אלהיו", כלומר, על ידי הלימוד לבדו, כבר האדם יכול להפוך לאדם ירא שמים. נמצא אם כן, שעל האדם ללמוד ולהיות חכם, כדי שעל ידי כן תהיה לו יראת ה'. וכמו שראינו כמה פעמים, שאנשים הקימו "כוללים" ומסגרות שונות שבהן תלמידי חכמים צעירים לומדים עם אנשים הרחוקים מן התורה. ואותם אנשים באו מידי יום ביומו לעסוק בתורה, ולמדו גמרא, משנה והלכה, והלכו מחיל אל חיל, עד שהתחזקו מאד באמונתם ויראתם את ה' יתברך, ונעשו בעלי תשובה גמורים. 

ופירש עוד מרן רבינו זצ"ל, כי הר סיני, הוא סמל התורה, שהרי עליו נתנה התורה. ואילו הרב המוריה (הר הבית), הוא סמל היראה, שהרי עליו נעקד יצחק אבינו עליו השלום. מפחד ה' ומהדר גאונו.

והנה התוספות במסכת תענית (דף טז.) כתבו דבר הנראה כתמוה מאד, שהר המוריה הוא הר סיני, ונקרא "מוריה", על שם שממנו יצא מורא לכל הגויים בזמן מתן תורה, שנאמר "ארץ יראה ושקטה". והמפרשים תמהו מאד על דברי התוספות, כי מה ענין הר סיני להר המוריה, שהרי הר סיני הוא במדבר, ואינו שייך כלל להר המוריה שבירושלים.

והסביר מרן זצ"ל, על פי המדרש (שוחר טוב סימן סח), אמר רבי יוסי, סיני, מהיכן בא? מהר המוריה, שנתלש ממנו כחלה מן העיסה. כלומר, מתחילה, היה הר סיני דבוק להר המוריה, והשם יתברך העבירו למדבר, שעליו תנתן התורה, הואיל ועליו נעקד יצחק אבינו. ולפי זה מבוארים דברי התוספות, שכתבו שהר סיני והר המוריה שייכים זה לזה.

ולפי זה מתבארים דברי המשנה "אם אין יראה אין חכמה", שרק על ידי החלק מהר המוריה שנתלש ממקומו, ונתחבר להר סיני, זכינו לקבל את התורה, לרמוז שעם התורה, תהיה יראת השם טהורה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

איסור אכילת והנאה מן החמץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אס......

לקריאת ההלכה