הלכה ל יום רביעי 4 Tevet 5779 12 דצמבר 2018

תנאי ברכת הטוב והמטיב

בהלכה הקודמת ביארנו, שתיקנו חכמים, שכאשר אנשים שותים יין, והובא לפניהם יין ממין אחר, יש לברך על היין השני ברכת "הטוב והמטיב". וכתבנו שישנם כמה תנאים לברך ברכה זו. ואין לברכה, אלא כאשר מתקיימים כל התנאים. כפי שביארנו, וכפי שנמשיך עתה לבאר בקצרה:

היסח הדעת
ברכת הטוב והמטיב, אין לברכה, אלא כאשר לא היה "היסח הדעת" לפני שתיית היין השני. כלומר, כאשר ישבו לשתות את היין הראשון, היה בדעתם להמשיך לשתות יין. אבל אם החליטו שלא לשתות עוד יין, וכגון, ששתו יין בסעודה, וכבר בירכו ברכת המזון, ואחר כך הוגש לפניהם יין אחר. אז אין לברך על היין השני ברכת הטוב והמטיב.

שנותר מן היין הראשון
אין לברך ברכת הטוב והמטיב, אלא כאשר נשאר מעט מן היין הראשון. אבל אם לא נותר ממנו מאומה, אין לברך על היין השני ברכת הטוב והמטיב.

שהיין השני אינו גרוע מן הראשון
אין לברך ברכת הטוב והמטיב, אלא כאשר היין השני משובח יותר מן הראשון. ולכל הפחות בתנאי שאינם יודעים בודאות שהיין השני גרוע מן הראשון.

שיהיו היינות משני מינים שונים
אין לברך ברכת הטוב והמטיב אלא כשהיין השני עשוי ממין אחר של יין. כגון יין "מרלו", ויין "קברנה סוביניון". וכיוצא באלו. (אולם יש אופן שאפשר לברך על שני יינות ממין אחד ברכת הטוב והמטיב. והוא, כאשר יין אחד הוא חדש, והשני הוא ישן. שאז אפילו אם שניהם ממין אחד, כגון קברנה סוביניון, אפשר לברך על השני ברכת הטוב והמטיב. וכן אפשר לברך על שני יינות ממין אחד, כאשר הם נעשו ביקבים שונים או מכרמים שונים, באופן שטעמיהם שונים זה מזה).

שיהיו לפחות שני בני אדם
אין לברך ברכת הטוב והמטיב, אלא כאשר יושבים לכל הפחות שני בני אדם ושותים יחד. ושישתו שניהם מהיין הראשון, ולאחר מכן מהיין השני.

שישתו בשעת הסעודה
אין לברך ברכת הטוב והמטיב, אלא בתוך הסעודה (עם פת לחם). אבל שלא בשעת הסעודה, אין לברך ברכה זו.

וכל פרטי הדינים הללו, מבוארים בארוכה בשו"ת יביע אומר חלק תשיעי (סימן קח). ובספר חזון עובדיה על הלכות ברכות. ובספר הלכה ברורה חלק תשיעי (סימן קעה).

שאלות ותשובות על ההלכה

האם אפשר לברך על היין השני הטוב והמיטיב באופן שהיין הראשון היה מיץ ענבים שקידשנו עליו, אני שואל כי שמעתי שיש אומרים שמיץ ענבים לא נחשב יין לעניין הטוב והמיטיב, שבעינן יין המשמח, כי הברכה נתקנה על ריבוי השמחה? 13 Cheshvan 5779 / 22 אוקטובר 2018

במקרה שמברכים ברכת הטוב והמטיב (שמתקיימים על התנאים הדרושים לברכה זו), אפשר לברך גם כאשר היין הראשון היה מיץ ענבים. (הלכה ברורה סימן קעה).

בסעודות השבת כשעושים קידוש על סוג יין אחד ולאחר מכן שותים בסעודה סוג יין שני משובח, האם צריך לברך הטוב והמטיב?
ההתלבטות שלי היא בגלל שביין של הקדוש זו טעימה מן היין ולא שתיה מרובה. 20 Tevet 5773 / 2 ינואר 2013

אין לחלק בין טעימה מועטת לשתיה מרובה בנדון זה. שכל שטעם מן היין, ונהנה ממנו, ובירך עליו בורא פרי הגפן, אחר כך מברך הטוב והמטיב.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Suite des règles de la prière de rattrapage

Lors des dernières Halachot, nous avons traité du cas de la personne qui a oublié l’une des prières journalières, et nous avons établi que cette personne est tenue de rattraper la prière manquée, en priant 2 fois la ‘Amida lors de l......

לקריאת ההלכה

Prier ‘Arvit en guise de « ‘Amida offerte » (Téfilatt Nédava)

Dans les précédente Halacha, nous avons fait mention du cas de celui qui prie la ‘Amida et se souvient soudainement qu’il a déjà prié cet office. Nous avons établit qu’il doit immédiatement interrompre la ‘Amida puisque ses b&e......

לקריאת ההלכה

Shavou’ot - Le Don de le Torah : Israël et les Anges

Guémara Shabbat (88): Rabbi Yéhoshou’a Ben Levi dit : Lorsque Moshé Rabbenou monta dans les hauteurs (pour aller recevoir la Torah), les Anges du Service Divin s’exclamèrent devant Hashem en disant : « Maître du Monde ! Que vi......

לקריאת ההלכה

Cas pratiques sur la « prière de rattrapage » – Statut des femmes sur ce sujet

Dans les précédentes Halachot diffusées avant Chavou’ot, nous avons expliqué de façon générale le principe de rattraper une prière manquée, principe selon lequel, lorsqu’on a oublié de prier l’une de prièr......

לקריאת ההלכה


Une personne est en train de prier la ‘Amida et se rappelle qu’elle a déjà prié cet office

Question: Comment faire lorsqu’on est en train de prier la ‘Amida et que l’on se souvient subitement que l’on a déjà prié cet office? Réponse: Nous avons déjà expliqué que selon le strict Din une personne peut prier une &lsq......

לקריאת ההלכה

La veillée de Chavou’ot

La tradition est répandue au sein de toutes les communautés d’Israël de rester éveillés durant la nuit de Chavou’ot et d’étudier la Torah jusqu’à l’aube, comme il est écrit dans le Zohar Ha-Kadoch : Les premier......

לקריאת ההלכה

Questions/Réponses Halacha Yomit - ‘Hanoukatt Ha-Baït (inauguration de la maison) – L’étude du Moussar (morale) – L’influence de l’étude du Moussar

Recueil de réponses données ces derniers temps Question: Est-ce que le repas de ‘Hanoukatt Ha-Baït (inauguration d’un appartement ou d’une maison) est considéré comme « Sé’oudatt Mitsva »? Réponse: Si l’o......

לקריאת ההלכה

Une pâte à pâtisserie ou du chocolat à base de lait

Lors des dernières Halachot, nous avons expliqué que nos maitres ont interdit de pétrir et de cuire une pâte à pain faite à base de lait (ou inversement, avec de la graisse de viande), par crainte que l’on consomme cette pâte avec de la viande (ou......

לקריאת ההלכה