הלכה ליום שני ב' טבת תש"פ 30 בדצמבר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הילד שחף דוד חיים בן אייל למשפחת דמארי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
ויהיה מליץ יושר על עם ישראל על הוריו ומשפחתו.
בבקשה הגידו מזמור ק' לעילוי נשמתו.

הוקדש על ידי

פלוני

החולק על רבו

מי הוא "רבו"?
אמרו במסכת סנהדרין (דף קי.) כל החולק על רבו כחולק על השכינה. וכבר הזכרנו בהלכה היומית שיש שלושה סוגי חכמים שאנו דנים בהם כאן. והראשון הוא רבו המובהק, כלומר, רב שלמד ממנו רוב חכמתו, או גדול הדור. ומרן השלחן ערוך פסק שדין זה שהזכרנו שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, אינו שייך אלא ברבו המובהק, אבל רבו שאינו רבו המובהק, לא שייך בו דין זה כלל. ואם כן כאמור, דין זה שאסור לחלוק על רבו, שייך גם לגבי גדול הדור, שיש איסור לחלוק עליו.

מה פירוש "חולק"?
אלא שנחלקו הפוסקים מהו הפירוש "כל החולק על רבו", האם פירוש הדבר חולק כפשוטו, דהיינו, שפוסק הלכה שלא כדברי רבו, או שפירוש הדבר הוא, שחולק עם רבו, שקובע לו בית מדרש לעצמו ויושב ולומד ומלמד שלא ברשות רבו, והרי הוא נוטל בכך שררה לעצמו שלא ברשות רבו, ונחשב כמי שחולק על השכינה.

וכפי הפירוש השני שאמרנו, פירש הרמב"ם, וכך גם פסקו הטור ומרן השלחן ערוך, שכל שקובע לעצמו מקום ללמוד וללמד שם שלא ברשות רבו הרי הוא כחולק על השכינה. אבל לחלוק על רבו בענייני הלכה, מותר לו, אם הוא ראוי לכך, וכמו שמצאנו בתלמוד במקומות רבים, שרבינו הקדוש חולק על אביו ורבו, רבן שמעון בן גמליאל, וכן רבא היה חולק על רב יוסף שהיה רבו המובהק. אולם בודאי שצריך שיהיו לו ראיות והוכחות לדבריו, וידקדק היטב בדברי רבו כדי שלא יהיה נחפז לחלוק עליו בחינם, ונמצא חולק על רבו שלא כדין וגם מורה הוראה שגויה.

דרך ארץ
וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שגם כשחולק על רבו באיזה עניין, לא יחלוק על רבו בפניו, אבל שלא בפניו מותר, וגם זה באופן שאמר דעתו בדרך ענווה וכבוד, ולא בדרך ניצוח, ויש להוסיף שבזמנינו מצויים כמה תלמידי חכמים שחולקים על רבותיהם גדולי הדור, וכשמעיינים בדבריהם רואים כי אין בהם ממש, והרי הם מרבים מחלוקת בחינם בישראל, ומורים הוראה שלא כדין, ונכונים לגביהם דברי הרמב"ם שכתב בזו הלשון: ואלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עם הארץ (המון העם) ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש לדון ולהורות בישראל הם המרבים את המחלוקת והם המחריבים את העולם ומכבין נרה של תורה ומחבלים כרם ה' צבאות ועליהם אמר שלמה "שועלים קטנים מחבלים כרמים".

והזכרנו כאן דברים אלו, משום שכל אדם כשבוחר לו רב שיורה לו בענייני הלכה ועוד, צריך להזהר מאד מאד שיהיה אותו רב, תלמיד חכם אמיתי שמוצא חן בעיני גדולי הדור, ויראת ה' בליבו, כי תלמיד חכם צריך שתהא יראתו קודמת לחכמתו, ושיהיו מידותיו תרומיות, וכמו שנבאר אם ירצה ה' בעתיד. ויש לשים לב מאד בדבר הזה, שהרי כשאדם מחליט מי הוא הרב שלו, הרי שלהחלטה זו יש משמעות אדירה על כל תחומי החיים, וכבר ראינו רבנים, שאינם יראי שמים, שגרמו נזק עצום לקהילות שלמות, ברוחניות ובגשמיות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

לקריאת ההלכה

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו זמן הדלקת נרות של ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, יש להדליק נרות יום טוב מבעוד יום (כלומר, קודם כניסת החג), כמו בערב שבת. ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, ותדליק ......

לקריאת ההלכה

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

לקריאת ההלכה


משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (ביום שלישי בערב, ליל יום רביעי) יחול יום ראש חודש אב. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז"ל, שימים אלו הם ......

לקריאת ההלכה

חלוקי כפרה

ימי חודש אלול, בהם אנו עומדים, הם ימי תשובה וסליחה וכפרה. כמו שהזכרנו כבר. ועתה נתמקד בסוגי העוונות השונים, איזה עוון חמור יותר, וכיצד ניתן למחות את העוונות לגמרי. ארבעה חלוקי כפרה שנינו בברייתא במסכת יומא (דף פו.), "ארבעה חלוקי כפרה הן". כלומר, יש ארבע דרגות (חלוק, מלשון חלוקה) שונות ......

לקריאת ההלכה

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

לקריאת ההלכה

לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי

אמרו רבותינו (במסכת קדושין דף מ ע"ב), לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע עצמו לכף חובה. עד כאן. וביאור הדברים, שהאדם כל חייו, יראה את עצמו כאילו הוא בינוני, שהרי בודאי שאין לאדם לחשוב את עצמו שהוא צדיק. וכ......

לקריאת ההלכה