הלכה ליום שני ב' טבת תש"פ 30 בדצמבר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הילד שחף דוד חיים בן אייל למשפחת דמארי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
ויהיה מליץ יושר על עם ישראל על הוריו ומשפחתו.
בבקשה הגידו מזמור ק' לעילוי נשמתו.

הוקדש על ידי

פלוני

החולק על רבו

מי הוא "רבו"?
אמרו במסכת סנהדרין (דף קי.) כל החולק על רבו כחולק על השכינה. וכבר הזכרנו בהלכה היומית שיש שלושה סוגי חכמים שאנו דנים בהם כאן. והראשון הוא רבו המובהק, כלומר, רב שלמד ממנו רוב חכמתו, או גדול הדור. ומרן השלחן ערוך פסק שדין זה שהזכרנו שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, אינו שייך אלא ברבו המובהק, אבל רבו שאינו רבו המובהק, לא שייך בו דין זה כלל. ואם כן כאמור, דין זה שאסור לחלוק על רבו, שייך גם לגבי גדול הדור, שיש איסור לחלוק עליו.

מה פירוש "חולק"?
אלא שנחלקו הפוסקים מהו הפירוש "כל החולק על רבו", האם פירוש הדבר חולק כפשוטו, דהיינו, שפוסק הלכה שלא כדברי רבו, או שפירוש הדבר הוא, שחולק עם רבו, שקובע לו בית מדרש לעצמו ויושב ולומד ומלמד שלא ברשות רבו, והרי הוא נוטל בכך שררה לעצמו שלא ברשות רבו, ונחשב כמי שחולק על השכינה.

וכפי הפירוש השני שאמרנו, פירש הרמב"ם, וכך גם פסקו הטור ומרן השלחן ערוך, שכל שקובע לעצמו מקום ללמוד וללמד שם שלא ברשות רבו הרי הוא כחולק על השכינה. אבל לחלוק על רבו בענייני הלכה, מותר לו, אם הוא ראוי לכך, וכמו שמצאנו בתלמוד במקומות רבים, שרבינו הקדוש חולק על אביו ורבו, רבן שמעון בן גמליאל, וכן רבא היה חולק על רב יוסף שהיה רבו המובהק. אולם בודאי שצריך שיהיו לו ראיות והוכחות לדבריו, וידקדק היטב בדברי רבו כדי שלא יהיה נחפז לחלוק עליו בחינם, ונמצא חולק על רבו שלא כדין וגם מורה הוראה שגויה.

דרך ארץ
וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שגם כשחולק על רבו באיזה עניין, לא יחלוק על רבו בפניו, אבל שלא בפניו מותר, וגם זה באופן שאמר דעתו בדרך ענווה וכבוד, ולא בדרך ניצוח, ויש להוסיף שבזמנינו מצויים כמה תלמידי חכמים שחולקים על רבותיהם גדולי הדור, וכשמעיינים בדבריהם רואים כי אין בהם ממש, והרי הם מרבים מחלוקת בחינם בישראל, ומורים הוראה שלא כדין, ונכונים לגביהם דברי הרמב"ם שכתב בזו הלשון: ואלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עם הארץ (המון העם) ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש לדון ולהורות בישראל הם המרבים את המחלוקת והם המחריבים את העולם ומכבין נרה של תורה ומחבלים כרם ה' צבאות ועליהם אמר שלמה "שועלים קטנים מחבלים כרמים".

והזכרנו כאן דברים אלו, משום שכל אדם כשבוחר לו רב שיורה לו בענייני הלכה ועוד, צריך להזהר מאד מאד שיהיה אותו רב, תלמיד חכם אמיתי שמוצא חן בעיני גדולי הדור, ויראת ה' בליבו, כי תלמיד חכם צריך שתהא יראתו קודמת לחכמתו, ושיהיו מידותיו תרומיות, וכמו שנבאר אם ירצה ה' בעתיד. ויש לשים לב מאד בדבר הזה, שהרי כשאדם מחליט מי הוא הרב שלו, הרי שלהחלטה זו יש משמעות אדירה על כל תחומי החיים, וכבר ראינו רבנים, שאינם יראי שמים, שגרמו נזק עצום לקהילות שלמות, ברוחניות ובגשמיות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

מרור – כורך – שלחן עורך - ותוספת הלכות בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות

אף שעלינו להמשיך בהלכות הפסח, מכל מקום נעמוד גם על כמה דינים ששייכים באופן מיוחד השנה, בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות. שריפת חמץ - לגבי שריפת חמץ, שנהגו לצאת ולשורפו ביום ערב פסח, דבר שהשנה לא יתאפשר להרבה בני אדם. הנה בגמרא ובשלחן ערוך (סימן תמה) מבואר, כיצד היא מצות ביעור ח......

לקריאת ההלכה


קריאת המגילה – קולות נפץ

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

---------------- מנויים יקרים, אנו שמחים להודיע לבעלי טלפונים חכמים (בהיתר רב), כי מעתה ניתן להוריד את האפליקציה "אינסטרב", בה ניתן לשאול ולקבל תשובות לשאלותיכם ההלכתיות מפי תלמידי חכמים מורי הוראות בישראל.  האפליקציה אינה שייכת ל"הלכה יומית", אולם הרה"ג יעקב ששון ש......

לקריאת ההלכה

פרטים בדין קטניות בפסח - נגיף "קורונה"

----------------------- לשאלת רבים: בימים הללו שקיים איום מפני נגיף מסוכן, בודאי שעל פי דיני התורה יש לנהוג על פי הוראות משרד הבריאות, וכפי שכבר הורו גדולי הרבנים ובכללם מורינו הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א. היודע על אדם, שיש לגביו חשש שהוא נגוע בנגיף ועל פי התקנות עליו לשהות בב......

לקריאת ההלכה

עוד מנהגים השייכים לימי הספירה

יש נוהגים בימי ספירת העומר (עד יום ל"ד בעומר) שלא ללבוש בגד חדש שצריך לברך על לבישתו ברכת שהחיינו (דהיינו בגד חדש שיש שמחה בלבישתו כמו חולצה חדשה וכדומה, אבל בגד כמו גופיה שאין מברכים עליו שהחיינו, לכל הדעות מותר ללבשו בימי הספירה). ויש מקילים בזה ללבוש בגד חדש. יש מחמירים שלא לתפור ולתקן בג......

לקריאת ההלכה