הלכה ליום שני ב' טבת תש"פ 30 בדצמבר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הילד שחף דוד חיים בן אייל למשפחת דמארי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
ויהיה מליץ יושר על עם ישראל על הוריו ומשפחתו.
בבקשה הגידו מזמור ק' לעילוי נשמתו.

הוקדש על ידי

פלוני

החולק על רבו

מי הוא "רבו"?
אמרו במסכת סנהדרין (דף קי.) כל החולק על רבו כחולק על השכינה. וכבר הזכרנו בהלכה היומית שיש שלושה סוגי חכמים שאנו דנים בהם כאן. והראשון הוא רבו המובהק, כלומר, רב שלמד ממנו רוב חכמתו, או גדול הדור. ומרן השלחן ערוך פסק שדין זה שהזכרנו שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, אינו שייך אלא ברבו המובהק, אבל רבו שאינו רבו המובהק, לא שייך בו דין זה כלל. ואם כן כאמור, דין זה שאסור לחלוק על רבו, שייך גם לגבי גדול הדור, שיש איסור לחלוק עליו.

מה פירוש "חולק"?
אלא שנחלקו הפוסקים מהו הפירוש "כל החולק על רבו", האם פירוש הדבר חולק כפשוטו, דהיינו, שפוסק הלכה שלא כדברי רבו, או שפירוש הדבר הוא, שחולק עם רבו, שקובע לו בית מדרש לעצמו ויושב ולומד ומלמד שלא ברשות רבו, והרי הוא נוטל בכך שררה לעצמו שלא ברשות רבו, ונחשב כמי שחולק על השכינה.

וכפי הפירוש השני שאמרנו, פירש הרמב"ם, וכך גם פסקו הטור ומרן השלחן ערוך, שכל שקובע לעצמו מקום ללמוד וללמד שם שלא ברשות רבו הרי הוא כחולק על השכינה. אבל לחלוק על רבו בענייני הלכה, מותר לו, אם הוא ראוי לכך, וכמו שמצאנו בתלמוד במקומות רבים, שרבינו הקדוש חולק על אביו ורבו, רבן שמעון בן גמליאל, וכן רבא היה חולק על רב יוסף שהיה רבו המובהק. אולם בודאי שצריך שיהיו לו ראיות והוכחות לדבריו, וידקדק היטב בדברי רבו כדי שלא יהיה נחפז לחלוק עליו בחינם, ונמצא חולק על רבו שלא כדין וגם מורה הוראה שגויה.

דרך ארץ
וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שגם כשחולק על רבו באיזה עניין, לא יחלוק על רבו בפניו, אבל שלא בפניו מותר, וגם זה באופן שאמר דעתו בדרך ענווה וכבוד, ולא בדרך ניצוח, ויש להוסיף שבזמנינו מצויים כמה תלמידי חכמים שחולקים על רבותיהם גדולי הדור, וכשמעיינים בדבריהם רואים כי אין בהם ממש, והרי הם מרבים מחלוקת בחינם בישראל, ומורים הוראה שלא כדין, ונכונים לגביהם דברי הרמב"ם שכתב בזו הלשון: ואלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עם הארץ (המון העם) ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש לדון ולהורות בישראל הם המרבים את המחלוקת והם המחריבים את העולם ומכבין נרה של תורה ומחבלים כרם ה' צבאות ועליהם אמר שלמה "שועלים קטנים מחבלים כרמים".

והזכרנו כאן דברים אלו, משום שכל אדם כשבוחר לו רב שיורה לו בענייני הלכה ועוד, צריך להזהר מאד מאד שיהיה אותו רב, תלמיד חכם אמיתי שמוצא חן בעיני גדולי הדור, ויראת ה' בליבו, כי תלמיד חכם צריך שתהא יראתו קודמת לחכמתו, ושיהיו מידותיו תרומיות, וכמו שנבאר אם ירצה ה' בעתיד. ויש לשים לב מאד בדבר הזה, שהרי כשאדם מחליט מי הוא הרב שלו, הרי שלהחלטה זו יש משמעות אדירה על כל תחומי החיים, וכבר ראינו רבנים, שאינם יראי שמים, שגרמו נזק עצום לקהילות שלמות, ברוחניות ובגשמיות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

ימי הפורים – משלוח מנות

מצות משלוח מנות נאמר במגילת אסתר (ט, כב): לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּ"מִשְׁלוֹחַ מָנוֹת" אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּ"מַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים". ובגמרא במסכת מגילה (דף ז). אמרו, משלוח "מנות" שתי מנות לאיש אחד. "ומתנות לאביונים", שתי מתנות לשני בני ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה ביארנו, כי מצוה להדליק נרות בימי החנוכה. ובמצוה זו מצווים האנשים והנשים. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן ......

לקריאת ההלכה

שאלה: כשאוכל אדם פירות משבעת המינים, ואכל עמהם מיני מזונות, איזו ברכה אחרונה עליו לברך?

תשובה: בראשית עלינו להזכיר שוב את עיקר דין ברכת מעין שלוש. האוכל שיעור כזית (שהוא שיעור של כעשרים ושבעה גרם) מפירות שבעת המינים (כגון תמרים או רימונים או ענבים), מברך בסיום אכילתו ברכה אחרונה שהיא ברכת מעין שלוש (הנקראת כך מפני שהיא כוללת בתוכה את שלושת הברכות  שאנו מברכים בברכת המזון, כפי שביא......

לקריאת ההלכה


דין ביצה או שום שהיו קלופים לילה שלם

דברים האסורים משום סכנה  בגמרא במסכת נדה (דף יז.) אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו (כלומר שמביא את עצמו לידי סכנה), ואחד מהם, האוכל שום קלוף או בצל קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה. ומבואר שיש איסור לאכול שום או בצל או ביצה שעבר עליהם כל הלילה כשהם ק......

לקריאת ההלכה

נתינת חטים לפני הצפורים בשבת שירה

שבת שירה בשבת ‏הקרובה, אנו קוראים בפרשת השבוע את פרשת בשלח. ובפרשת בשלח אנו קוראים את שירת הים, ששרו בני ישראל בצאתם ממצרים. והיא הנקראת "‏שבת ‏שירה". ויש שנהגו בשבת זו, ‏לתת אוכל, זרעונים וחטים וכדומה, לפני הצפורים, זכר למה שנאמר במדרש, שילדי ישראל האכילו צפורים זרעונים ש......

לקריאת ההלכה

ט"ו בשבט – תות שדה

הערב, (מוצאי יום ראשון, שהוא ליל שני), יחול ליל ט"ו בשבט, ונוהגים כמה מנהגים מיוחדים ביום זה, כמו שנבאר. איסור תענית ומנהג לימוד הזוהר אסור להתענות (לצום) ביום ט"ו בשבט. ויש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט, וקוראים במשנה ובספר הזוהר הקדוש בדברים הקשורים ליום זה. והגאון רבי יעקב ר......

לקריאת ההלכה

יסוד דיני ברכות – הנהגת מרן זצ"ל בעניני ברכות

שאלה: כיצד יש לנהוג במקרה שהכנסתי מאכל לפה ללא ברכה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף לה.) תנו רבנן, אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה, וכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, מעל. (מעל, מלשון מעילה, כאדם הנהנה מן ההקדש, שהרי העולם כולו שייך לה' יתברך, שנאמר "לה' הארץ ומלואה".)......

לקריאת ההלכה