הלכה ליום שני ב' טבת תש"פ 30 בדצמבר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הילד שחף דוד חיים בן אייל למשפחת דמארי ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.
ויהיה מליץ יושר על עם ישראל על הוריו ומשפחתו.
בבקשה הגידו מזמור ק' לעילוי נשמתו.

הוקדש על ידי

פלוני

החולק על רבו

מי הוא "רבו"?
אמרו במסכת סנהדרין (דף קי.) כל החולק על רבו כחולק על השכינה. וכבר הזכרנו בהלכה היומית שיש שלושה סוגי חכמים שאנו דנים בהם כאן. והראשון הוא רבו המובהק, כלומר, רב שלמד ממנו רוב חכמתו, או גדול הדור. ומרן השלחן ערוך פסק שדין זה שהזכרנו שכל החולק על רבו כחולק על השכינה, אינו שייך אלא ברבו המובהק, אבל רבו שאינו רבו המובהק, לא שייך בו דין זה כלל. ואם כן כאמור, דין זה שאסור לחלוק על רבו, שייך גם לגבי גדול הדור, שיש איסור לחלוק עליו.

מה פירוש "חולק"?
אלא שנחלקו הפוסקים מהו הפירוש "כל החולק על רבו", האם פירוש הדבר חולק כפשוטו, דהיינו, שפוסק הלכה שלא כדברי רבו, או שפירוש הדבר הוא, שחולק עם רבו, שקובע לו בית מדרש לעצמו ויושב ולומד ומלמד שלא ברשות רבו, והרי הוא נוטל בכך שררה לעצמו שלא ברשות רבו, ונחשב כמי שחולק על השכינה.

וכפי הפירוש השני שאמרנו, פירש הרמב"ם, וכך גם פסקו הטור ומרן השלחן ערוך, שכל שקובע לעצמו מקום ללמוד וללמד שם שלא ברשות רבו הרי הוא כחולק על השכינה. אבל לחלוק על רבו בענייני הלכה, מותר לו, אם הוא ראוי לכך, וכמו שמצאנו בתלמוד במקומות רבים, שרבינו הקדוש חולק על אביו ורבו, רבן שמעון בן גמליאל, וכן רבא היה חולק על רב יוסף שהיה רבו המובהק. אולם בודאי שצריך שיהיו לו ראיות והוכחות לדבריו, וידקדק היטב בדברי רבו כדי שלא יהיה נחפז לחלוק עליו בחינם, ונמצא חולק על רבו שלא כדין וגם מורה הוראה שגויה.

דרך ארץ
וכתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שגם כשחולק על רבו באיזה עניין, לא יחלוק על רבו בפניו, אבל שלא בפניו מותר, וגם זה באופן שאמר דעתו בדרך ענווה וכבוד, ולא בדרך ניצוח, ויש להוסיף שבזמנינו מצויים כמה תלמידי חכמים שחולקים על רבותיהם גדולי הדור, וכשמעיינים בדבריהם רואים כי אין בהם ממש, והרי הם מרבים מחלוקת בחינם בישראל, ומורים הוראה שלא כדין, ונכונים לגביהם דברי הרמב"ם שכתב בזו הלשון: ואלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עם הארץ (המון העם) ובין אנשי עירם וקופצין ויושבין בראש לדון ולהורות בישראל הם המרבים את המחלוקת והם המחריבים את העולם ומכבין נרה של תורה ומחבלים כרם ה' צבאות ועליהם אמר שלמה "שועלים קטנים מחבלים כרמים".

והזכרנו כאן דברים אלו, משום שכל אדם כשבוחר לו רב שיורה לו בענייני הלכה ועוד, צריך להזהר מאד מאד שיהיה אותו רב, תלמיד חכם אמיתי שמוצא חן בעיני גדולי הדור, ויראת ה' בליבו, כי תלמיד חכם צריך שתהא יראתו קודמת לחכמתו, ושיהיו מידותיו תרומיות, וכמו שנבאר אם ירצה ה' בעתיד. ויש לשים לב מאד בדבר הזה, שהרי כשאדם מחליט מי הוא הרב שלו, הרי שלהחלטה זו יש משמעות אדירה על כל תחומי החיים, וכבר ראינו רבנים, שאינם יראי שמים, שגרמו נזק עצום לקהילות שלמות, ברוחניות ובגשמיות.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה ביארנו, כי מצוה להדליק נרות בימי החנוכה. ובמצוה זו מצווים האנשים והנשים. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן ......

לקריאת ההלכה

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

לקריאת ההלכה

חנוכה

אנו עומדים לפני תחילת ימי החנוכה, ולכן נתחיל ללמוד את הדינים הנוגעים לימים אלה. ימי החנוכה ימי החנוכה הם שמונה ימים. החל מיום כ"ה בכסליו. ובשנה זו (התש"פ) יחול יום כ"ה בכסליו ביום שני בשבוע הבא. ובמוצאי יום ראשון (שהוא ליל שני), נדליק נרות חנוכה בפעם הראשונה. ובמוצאי יום ראשון שאח......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות במסיבת חנוכה ובבית הכנסת

נהגו כל ישראל, שמברכים ומדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת כדי לפרסם את הנס. והוא מנהג ותיק שנזכר בדברי רבותינו הראשונים. וטעם המנהג, כתב בספר המכתם (פסחים קא.), שמאחר ויש פרסום הנס גדול בפני כל העם, ועוד שיש אנשים שאין להם נרות חנוכה בבתיהם, לכן נוהגים להדליק גם בבית הכנסת. ומנהג זה נפסק על ידי מרן......

לקריאת ההלכה


אשה חכמה בתורה

בהלכות קודמות נתבאר הדין שחייבים לעמוד בפני אדם זקן בשנים. והוא הדין לגבי אשה זקנה בשנים. וכן נתבאר הדין שיש לקום בפני תלמיד חכם ובפני אשתו של התלמיד חכם. בהלכה הקודמת ביארנו גם, שמרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל כתב, שתלמידה מחוייבת בכבוד מורתה שלמדה תורה מפיה, וצריכה לעמוד בפניה, ואסורה לקרוא ......

לקריאת ההלכה

קימה בפני זקן בשנים

בהלכה הקודמת ביארנו את שורש החיוב לקום בפני תלמיד חכם ובפני זקן בשנים. מי נקרא "זקן" נחלקו הפוסקים אודות החיוב לקום בפני אדם זקן, מאיזה גיל נקרא אדם "זקן"? כי יש סוברים שמגיל שישים כבר נקרא אדם "זקן". אבל לדעת הטור ומרן השלחן ערוך, אדם אין אדם נחשב לזקן, אלא מגיל שב......

לקריאת ההלכה

קימה בפני תלמיד חכם

נאמר בתורה (ויקרא יט): "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה'". ופירשו רבותינו במסכת קידושין (דף לב:) "שיבה" זה שהוא זקן בשנים "זקן" זה שקנה חכמה. כלומר, תלמיד חכם, אף על פי שהוא צעיר לימים, חייבים לעמוד בפניו מלא קומה (כל......

לקריאת ההלכה

לחלוק כבוד לרב באמצע קריאת שמע

בהלכות הקודמות נתבאר חיוב קימה בפני תלמיד חכם או אדם זקן. הלכה יש בידינו, שאין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו, דהיינו שאם נמצאים לפנינו שני תלמידי חכמים, והאחד הוא רבו של האחר, אין חולקים כבוד לתלמיד בפני רבו. (אולם בודאי שאסור לבזותו או למנוע ממנו כבוד באופן שגורם לביזיון). אבל אם הרב בעצמו מכבד את......

לקריאת ההלכה