הלכה ליום חמישי י"ב טבת תשע"ט 20 בדצמבר 2018

הפלגה בספינה של ישראל בעצם יום השבת

שאלה: האם מותר להפליג בספינה ישראלית, שרב החובל ושאר אנשי צוות האניה רובם ככולם יהודים, כאשר ידוע שההפלגה נמשכת גם בעצם יום השבת?

תשובה:

עצם ההפלגה בספינה הנוסעת בשבת
עצם הדין, שמותר להפליג בספינה, אף על פי שידוע שהספינה תמצא בלב ים גם ביום השבת, אינו פשוט. אולם, אם הנסיעה היא לדבר מצוה, כגון אדם הנוסע מחוץ לארץ לארץ ישראל, מותר להפליג בספינה, אפילו ביום ששי. אבל אם אין הנסיעה לדבר מצוה, אלא למסחר וכיוצא בזה, אין להקל ליסוע בספינה, אלא בתחילת השבוע, בימים, ראשון, שני ושלישי. ויש אופנים שמותר להפליג גם ביום רביעי בשבת. (ודינים אלו נתבארו בשלחן ערוך סימן רמח. וראה שם בסעיף ד).

ואם לאחר מכן, כאשר יגיע יום שבת, יאלצו צוות האניה לחלל את השבת מפני פיקוח נפש, מותר להם לחלל את השבת, שאין לך דבר העומד בפני פקוח נפש. ומטעם זה, נהגו בדורות הקודמים להנהיג את הספינה גם ביום השבת, אפילו כאשר צוות האניה היו יהודים, משום שלא היה בידם להטיל עוגן בלב ים,ואילו היו חדלים מפעולותיהם בהנהגת הספינה, היו נכנסים למצב סכנה.

השינוי שחל בדורות האחרונים
אבל בזמנינו, עם התפתחות הטכנולוגיה, אין ספק שמנהיגי הספינות יכולים בנקל להעמיד את הספינה למשך כל יום השבת, על ידי חניית ביניים בנמל מסויים. ונמצא אם כן, שמה שנהגו להמשיך בהנהגת הספינה בשבת על ידי חילול שבת, הוא איסור גמור שאין לו היתר כלל.

ומטעם זה, האדמו"ר מליובאביטש ז"ל (רבם של בני חב"ד), פירסם לפני עשרות שנים חוות דעת לרבני ארץ ישראל, וכתב שבירר אצל מומחים בדבר, שאין שום סכנה אם יעמידו את הספינה מערב שבת בלב ים, כי כמה איים ונמלים עומדים בדרכם. ודחה בכל תוקף את טענת האומרים שנסיעת הספינה מתבצעת באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם, כי הנסיון הוכיח שאין זה נכון.

והביא בשם חמיו האדמו"ר ז"ל, שיש טוענים שבעגינת הספינה למשך כל השבת נגרמים הפסדים גדולים לקופת המדינה, ואמר חמיו, שטענה זו למה היא דומה? למי שמכבה שריפה בעזרת נפט, שחושב לכבות את השריפה, ונמצא מבעירה ביתר שאת. כן הדבר הזה, שחושבים על ידי חילול שבת למנוע הפסדים, ואינם יודעים שהשבת היא מקור הברכה, ובחילולה נגרמים ההפסדים היותר גדולים לכלל המדינה.

וכן כתבו עוד מגדולי הדור שלפנינו. ובהם הגאון רבי יצחק וייס ז"ל (בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן קו) ועוד. ולפיכך כתב מרן הרב זצוק"ל (בחזון עובדיה שבת ח"א עמוד קיב), שאין להתיר לנסוע באניות כאלה, שיודעים שבסופו של דבר יחללו בהם את השבת. ודחה את דברי אחד מגאוני הדור, שכתב צדדים להקל בדבר. וסיים מרן זצוק"ל את דבריו במילים אלו: והחרד לדבר ה', ימנע רגלו מנתיבתם, ותבא עליו ברכת טוב.

ולסיכום: אין ליסוע בספינות של יהודים, כאשר ידוע שבהמשך הנסיעה הם יחללו את השבת ללא צורך ממשי של פיקוח נפש.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Praying Arvit on a Voluntary Basis

We have mentioned in the previous Halacha that if one was in the midst of reciting the Amida prayer and then suddenly remembers that he has already prayed this prayer, one must stop praying immediately, for all of one’s blessings are considered blessings in vain. One may not intend for the rem......

לקריאת ההלכה

One Who Begins the Amida Prayer and Then Remembers That He Has Already Prayed

Question: What is the appropriate procedure for one has begun to recite the Amida prayer and then suddenly remembers that he has already prayed that specific prayer? Answer: We have already explained that one may pray a voluntary prayer which one is not obligated to as a voluntary prayer and is t......

לקריאת ההלכה

The Holiday of Shavuot

Regarding the giving of the Torah, the Torah states (Shemot 19): “And they travelled from Refidim and they arrived at the Sinai Desert and they camped in the desert; and Israel camped there opposite the mountain.” Rabbeinu Chaim ben Atar, the saintly “Or Ha’Chaim,” ......

לקריאת ההלכה

Laws of the Compensatory Prayer-Continued

In the previous Halachot we have explained that if one forgets to pray a certain prayer, the individual must compensate for the missed prayer by reciting the Amida of the next prayer twice, once for the current obligatory prayer and the second as a compensatory prayer for the prayer one missed. T......

לקריאת ההלכה


Some Laws Regarding the Compensatory Prayer and the Laws of Women Regarding the Compensatory Prayer

In the Halachot sent out before Shavuot, we have discussed the general laws of the compensatory prayer which is that if one forgets to pray a certain prayer, one must compensate for this prayer immediately at the end of the following prayer one prays. For instance, if one has forgotten to pray Shach......

לקריאת ההלכה

Blessings of Enjoyment and Keri’at Shema on the Night of Shavuot

In the previous Halacha, we have discussed the order of learning for the night of Shavuot during which it is customary to remain awake all night and study Torah. Reading the Order of the “Keri’eh Mo’ed” Let us first discuss that which we have mentioned that it is proper t......

לקריאת ההלכה

The Customary Order of the Night of Shavuot

The Source for the Order of the Night of Shavuot The widespread custom among the entire Jewish nation is to stay awake the entire night of Shavuot and immerse one’s self in Torah study until dawn. Indeed, the holy Zohar states: “The earlier righteous individuals would not sleep on this ......

לקריאת ההלכה

Sweet Pastries and Dairy Chocolate

In the previous Halachot, we have explained that our Sages prohibited baking bread with milk (or animal fat) mixed in the dough lest others come and eat this bread with meat (or dairy). We have mentioned that if the bread or baked good is baked in a distinct shape which everyone recognizes to be ......

לקריאת ההלכה