הלכה ליום חמישי י"ב טבת תשע"ט 20 בדצמבר 2018

הפלגה בספינה של ישראל בעצם יום השבת

שאלה: האם מותר להפליג בספינה ישראלית, שרב החובל ושאר אנשי צוות האניה רובם ככולם יהודים, כאשר ידוע שההפלגה נמשכת גם בעצם יום השבת?

תשובה:

עצם ההפלגה בספינה הנוסעת בשבת
עצם הדין, שמותר להפליג בספינה, אף על פי שידוע שהספינה תמצא בלב ים גם ביום השבת, אינו פשוט. אולם, אם הנסיעה היא לדבר מצוה, כגון אדם הנוסע מחוץ לארץ לארץ ישראל, מותר להפליג בספינה, אפילו ביום ששי. אבל אם אין הנסיעה לדבר מצוה, אלא למסחר וכיוצא בזה, אין להקל ליסוע בספינה, אלא בתחילת השבוע, בימים, ראשון, שני ושלישי. ויש אופנים שמותר להפליג גם ביום רביעי בשבת. (ודינים אלו נתבארו בשלחן ערוך סימן רמח. וראה שם בסעיף ד).

ואם לאחר מכן, כאשר יגיע יום שבת, יאלצו צוות האניה לחלל את השבת מפני פיקוח נפש, מותר להם לחלל את השבת, שאין לך דבר העומד בפני פקוח נפש. ומטעם זה, נהגו בדורות הקודמים להנהיג את הספינה גם ביום השבת, אפילו כאשר צוות האניה היו יהודים, משום שלא היה בידם להטיל עוגן בלב ים,ואילו היו חדלים מפעולותיהם בהנהגת הספינה, היו נכנסים למצב סכנה.

השינוי שחל בדורות האחרונים
אבל בזמנינו, עם התפתחות הטכנולוגיה, אין ספק שמנהיגי הספינות יכולים בנקל להעמיד את הספינה למשך כל יום השבת, על ידי חניית ביניים בנמל מסויים. ונמצא אם כן, שמה שנהגו להמשיך בהנהגת הספינה בשבת על ידי חילול שבת, הוא איסור גמור שאין לו היתר כלל.

ומטעם זה, האדמו"ר מליובאביטש ז"ל (רבם של בני חב"ד), פירסם לפני עשרות שנים חוות דעת לרבני ארץ ישראל, וכתב שבירר אצל מומחים בדבר, שאין שום סכנה אם יעמידו את הספינה מערב שבת בלב ים, כי כמה איים ונמלים עומדים בדרכם. ודחה בכל תוקף את טענת האומרים שנסיעת הספינה מתבצעת באופן אוטומטי ללא מגע יד אדם, כי הנסיון הוכיח שאין זה נכון.

והביא בשם חמיו האדמו"ר ז"ל, שיש טוענים שבעגינת הספינה למשך כל השבת נגרמים הפסדים גדולים לקופת המדינה, ואמר חמיו, שטענה זו למה היא דומה? למי שמכבה שריפה בעזרת נפט, שחושב לכבות את השריפה, ונמצא מבעירה ביתר שאת. כן הדבר הזה, שחושבים על ידי חילול שבת למנוע הפסדים, ואינם יודעים שהשבת היא מקור הברכה, ובחילולה נגרמים ההפסדים היותר גדולים לכלל המדינה.

וכן כתבו עוד מגדולי הדור שלפנינו. ובהם הגאון רבי יצחק וייס ז"ל (בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן קו) ועוד. ולפיכך כתב מרן הרב זצוק"ל (בחזון עובדיה שבת ח"א עמוד קיב), שאין להתיר לנסוע באניות כאלה, שיודעים שבסופו של דבר יחללו בהם את השבת. ודחה את דברי אחד מגאוני הדור, שכתב צדדים להקל בדבר. וסיים מרן זצוק"ל את דבריו במילים אלו: והחרד לדבר ה', ימנע רגלו מנתיבתם, ותבא עליו ברכת טוב.

ולסיכום: אין ליסוע בספינות של יהודים, כאשר ידוע שבהמשך הנסיעה הם יחללו את השבת ללא צורך ממשי של פיקוח נפש.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

ט"ו בשבט – חיטה

שאלה: בט"ו בשבט אנו רוצים לאכול מכל שבעת המינים. בתור "חיטה" חשבנו לקחת "שלווה" – חיטה תפוחה. מה מברכים עליה? תשובה: כל דבר שנעשה מאחד מחמשת מיני דגן, (ולהלן נפשט מהם מיני הדגן), יש לברך עליו ברכת "בורא מיני מזונות", ואם נעשה ממנו "לחם", אז יש לב......

לקריאת ההלכה

פצפוצי אורז ופריכיות

בהלכה הקודמת ביארנו, שכל מין דגן, כגון חיטים, שאוכלו כמו שהוא כשהוא חי בלא בישול, מברך עליו ברכת "בורא פרי האדמה". ולפיכך ברכת חיטה תפוחה (שלוה) היא ברכת בורא פרי האדמה. ורק אם בישלו את מין הדגן עד שהגרעינים נדבקים זה לזה, או אפו אותו, אז משתנית הברכה ל"בורא מיני מזונות", ולכן בר......

לקריאת ההלכה

מהי ברכת הפופקורן?

בבואינו לדון אודות ברכת הפופקורן, עלינו להקדים ענין אחר. ברכת בשמים מעורבים בסוכר ידוע, כי חלק מהסוכר המצוי בזמנינו, עשוי מקנים של סוכר הגדלים באדמה. ומבואר בדברי הרמב"ם ובפוסקים, שברכת הסוכר שלנו, היא ברכת "שהכל נהיה בדברו". "הומלתא" ובגמרא במסכת ברכות (לו:) אמרו: &......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

לקריאת ההלכה


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו. וכן אם מדליק בנרות של שעווה (פרפין), צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים. (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

לקריאת ההלכה