הלכה ליום ראשון כ"א שבט תשע"ט 27 בינואר 2019

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד בן חנה אסתר ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

פלוני

כיבוד הורים חילוניים

שאלה: האם יש חיוב כבוד אב ואם, כאשר ההורים הם חילוניים וממשיכים בדרכם, ואינם שומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה?

תשובה: כתב רבינו הרמב"ם (פ"ו מהל' ממרים):

"שֶׁאַפִלּוּ הָיָה אָבִיו רָשָׁע וּבַעַל עֲבֵרוֹת, מְכַבְּדוֹ וּמִתְיָרֵא מִמֶּנּוּ".

ומכאן למדנו שלדעת הרמב"ם, אפילו אם ההורים הם רשעים ממש, יש לכבדם ולירא מפניהם. וכל שכן החילונים שבזמנינו, שרובם עושים מעשיהם מתוך חוסר הכרת נעימות וחשיבות תורתינו הקדושה, מפני שקבלו חינוך קלוקל מילדותם, ועקרו אותם מאותה הדת שאבותיהם מסרו את נפשם עליה במשך אלפי שנים.

אולם באמת שדברי הרמב"ם אינם מוסכמים. כי רבינו הטור כתב: "ולי נראה, שכיוון שאביו רשע אינו חייב בכבודו". והביא ראיה לדבריו. וכדברי הטור פסקו כמה ראשונים. אולם הגאון רבי יעקב ברלין (מרבני פיורדא שבגרמניה לפני כשלוש מאות שנה), כתב בשם רבינו יהונתן אייבשיץ, לבאר את שיטת הרמב"ם, על פי מה שמבואר בגמרא במסכת קידושין (מט:), "האומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, אף על פי שהוא רשע, מקודשת מספק, שמא הרהר תשובה בלבו". ולפי זה יש לומר שהבן חייב לכבד את אביו, משום שיש לחשוש לכך שאולי האב הרהר תשובה בלבו. ואמנם הרבה פוסקים חלקו על דברי הגאון רבי יהונתן אייבשיץ, משום שלדבריו אין החיוב לכבד את אביו הרשע אלא מספק, ומדברי הרמב"ם משמע שהוא בתורת ודאי, וכתבו כמה וכמה הסברים אחרים לשיטת הרמב"ם.

ולהלכה, מרן השלחן ערוך פסק כדברי הרמב"ם בזה, שאפילו אם ההורים רשעים חייב לכבדם, וכן פסק להלכה מרן זקני רבינו עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, ובפרט בדורותינו, שהשגחת השם יתברך אינה גלויה כמו בזמן שהיו הניסים מצויים, והיו משתמשים בבת קול, וצדיקי הדור היו מונהגים בהשגחה פרטית הנראית לעין כל, ובזמנינו נכרתה האמונה מדלת העם, והנהגת ה' היא בהסתר פנים, ולכן יש להתייחס אף להורים רשעים בכבוד, כדי שיתאהב שם שמים על ידיהם.

אולם הוסיף מרן רבינו זצ"ל וכתב, שכל זה הוא דווקא כשההורים אינם מפריעים לבניהם שזכו לחזור בתשובה, ומוקירים אותם על אומץ רוחם לחזור בתשובה, או לכל הפחות נשארים אדישים כלפיהם, אבל אם הם עוינים אותם על כך שחזרו בתשובה, וצוררים להם בגלל שנאתם לדת, הרי הם בכלל המינים והאפיקורסים שודאי אין לכבדם, ומנעם ה' מכבוד, ואם אפשר עדיף שהבן יפרד לגמרי מהורים כאלה וידור בעיר אחרת, כדי שלא יפגוש בהם. וכל זה יעשו אחר ישוב הדעת כראוי, והתייעצות עם אנשים תלמידי חכמים יראי שמים ונבונים, שיורו אם אכן זו הדרך הנכונה, לעזוב לגמרי את ההורים שגידלו את בנם במשך כל השנים, או אולי ניתן להסתפק במצב בו ההורים פוגשים את בנם רק לעיתים רחוקות.

ובכל מקרה, הן לפי דעת הטור, והן לפי דעת הרמב"ם, ואפילו באב שהוא עויין את בניו שחזרו בתשובה, מכל מקום אסור לצער את ההורים ולזלזל בהם. וכמו שאמרו בזהר הקדוש, שרחל אמנו לא זכתה לגדל את בנה יוסף, משום שציערה את אביה, לבן הארמי, בענין התרפים שגנבה ממנו.

ומי שחלילה וחס בנו או בתו סרו מן הדרך הישרה, לא ימהר לעזבם ולנתק איתם את הקשר, שבדרך זו לא תצמח כל תועלת, אלא ישתדל לקרב את בנו או בתו כמה שיוכל, אולי יחזרו בתשובה שלימה, ואולי בניהם יחזרו בתשובה שלימה. וגם בזה, יש להתייעץ עם תלמידי חכמים פקחים ובקיאים בחינוך שיורו באיזו דרך ישכון אור. והשם יתברך יחזיר את כל פושעי ישראל בתשובה שלימה. אמן.

 

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מנהג תיקון ליל שבועות

מנהג תיקון ליל שבועות פשט המנהג בכל תפוצות ישראל, להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש; חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזאת, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. וכן אמרו עוד בזהר הקדוש: כל אלו שמתקנים התיקון בלי......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה