הלכה ליום שלישי י"ד אלול תשע"ז 5 בספטמבר 2017

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

דוד חנונו בן מזל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

המשפחה

בורר במין אחד

שאלה: כאשר מוגשת בשבת קערה עם חתיכות בשר גדולות וקטנות, האם מותר לברור בשבת את החתיכות הקטנות שאיני חפץ בהם, או שאסור?

תשובה: בהלכות הקודמות דיברנו בענין מלאכת "בורר" האסורה בשבת. והזכרנו, שאין היתר לברור בשבת, אלא בשלשה תנאים: שיברור בידו ולא באמצעות כלי (כגון מסננת), "ושיברור את האוכל מן הפסולת", ולא להיפך. ושיברור על מנת לאכול לאלתר (כלומר, מיד, ולא לאחר זמן).

ועתה לנדון השאלה, כאשר מוגשות חתיכות גדולות וקטנות, והוא אינו חפץ בקטנות, נראה לכאורה, שאם יברור את הקטנות הרי זה בורר "פסולת מתוך אוכל", ואסור לעשות כן בשבת. וכן פסק הטורי זהב, שאפילו כאשר כל התערובת היא ממין אחד, כגון גרגרי רימונים, וכן חתיכות בשר גדולות וקטנות, גם כן שייך בזה איסור בורר. וכן משמע בתלמוד ירושלמי.

אולם מדברי הרמב"ם והרב המגיד והתרומת הדשן ועוד מרבותינו גדולי הפוסקים מבואר, שלא שיך איסור בורר, אלא כאשר מדובר בשני מינים מעורבים, כגון גרעינים שחורים ולבנים, אבל במין אחד, כגון חתיכות בשר גדולות וקטנות, או חתיכות ירק גדולות וקטנות, לא שייך איסור בורר, ואפילו אם אינו רוצה בחתיכות הקטנות, או אינו רוצה בחתיכות הירק הקטנות, מותר לו להוציאם מן הכלי על מנת לאכול את מה שנותר אחר כך. ואף שבירושלמי משמע שאפילו במין אחד שייך איסור בורר, נראה שהתלמוד שלנו חולק על דברי הירושלמי בזה, ולעולם להלכה אין איסור ברירה במין אחד. וכן פסק הרמ"א. וכן עיקר להלכה, כמו שהאריך בזה מרן הרב זצ"ל, שאין איסור ברירה נוהג אלא בשני מינים, ולא במין אחד.

ולסיכום:
כאשר מעורבים בקערה שני סוגים ממין אחד, כגון חתיכות בשר גדולות וקטנות, או חתיכות ירק גדולות וקטנות, מותר לברור אלו מפני אלו, ללא חשש, שלא שייך איסור בורר אלא בשני מינים ולא במין אחד. אבל שני מיני דגים, כגון דג טונה ודג סלומון, הואיל והם שונים בשמם, כתב התרומת הדשן (סימן נז) בשם האור זרוע, שהם נחשבים לשני מינים נפרדים, ושייך בהם איסור בורר.

שאלות ותשובות על ההלכה

כאשר יש לי סיר עם כמה מיני דג ולכל אחד מבני המשפחה אני מגישה מה שאוהב. האם אני עוברת על על איסור בורר. ואם כן מה עליי לעשות במקרה זה? 14 Elul 5777 / ספטמבר 5 2017

מותר לעשות כן, כי את בוררת לכל אחד את מה שהוא אוהב, וזו ברירת אוכל מהפסולת, שמותרת כאשר עושים כן על מנת לאכול מיד.

אם תוכלו רק להסביר לי משהו שלא הבנתי, אם אין ברירה במין אחד, אז למה באשכול ענבים, שיש בו ענבים שלא מעוניינים בהם וענבים שכן מעוניינים בהם, יש ברירה? 26 Cheshvan 5772 / נובמבר 23 2011

הכוונה שאין ברירה במין אחד, כאשר הכל אוכל, ואין כאן פסולת. אבל כאשר יש פסולת, אפילו שהכל מין אחד אסור לברור, כשם שעיקר האיסור לברור מן התורה הוא בתבואה שהכל מין אחד, אבל יש שם קליפות הנחשבות פסולת.

האם באותו המין אפשר לברור החוצה את החתיכות הלא יפות\מקולקלות? 26 Cheshvan 5772 / נובמבר 23 2011

אסור לברור את החתיכות המקולקלות, כי לא שייך לומר אין בורר במין אחד, אלא בדבר שהכל אוכל, ולא בדבר שיש שם אוכל ופסולת.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

The Laws of Precedence Regarding Blessings (Continued)

In the previous Halacha we have explained that there are instances that priority is given to recite a blessing upon a certain food over another because of the innate significance of the given food, for instance, because it is a fruit that belongs to the Seven Species of fruits that the Land of Israe......

לקריאת ההלכה

The Month of Shevat and the Law that Food Must be in Front of the Individual While Reciting a Blessing

Next Wednesday (actually, beginning from next Tuesday night) will mark the Fifteenth of Shevat or Tu Bishvat. We will therefore begin a segment on the laws of Blessings of Enjoyment. In following Halachot we shall discuss some more laws pertaining to reciting blessings which we have discussed in the......

לקריאת ההלכה

Precedence Regarding the Order of Blessings (Continued)

Summary of the Laws Explained Thus Far In the previous Halachot we have explained that there is an order of priority regarding blessings, sometimes because of the innate importance of the food and sometimes due to the importance of the blessing. Priority of “Boreh Peri Ha’etz”......

לקריאת ההלכה

The Laws of the Blessing on Fruits

In the previous Halachot we have explained that there is an order of priority regarding blessings. Thus, if one wishes to partake of apples and dates, one must recite the blessing on the dates, for they are one of the Seven Species. Precedence Regarding Blessing-Only Preferable Maran Ha’Be......

לקריאת ההלכה


Question: Is one permitted to act stringently in any situation one pleases?

Answer: In the previous Halacha we have discussed that one must wait six hours between eating meat and cheese in accordance with the ruling of Maran Ha’Shulchan Aruch. This law is based on a Gemara in Masechet Chullin (105a). For the purpose of our discussion, we shall quote the words of the G......

לקריאת ההלכה

Eating Meat Dishes after Dairy Foods

In the previous Halachot, we have discussed the laws of eating dairy foods after meat. We have explained that one must wait six hours between eating the respective foods. We shall now discuss the laws of eating meat dishes after dairy foods. The Opinion of the Gemara which Permits Eating Meat aft......

לקריאת ההלכה

Some Detailed Laws Regarding Eating Cheese after Meat

In the previous Halachot we have mentioned that after eating meat, one must wait six hours before eating dairy products. A Woman who has Given Birth or is Nursing A woman who is within thirty days of having given birth may eat dairy products after eating meat and she need not wait six hours. It ......

לקריאת ההלכה

Eating Dairy Items after Eating Poultry

In the previous Halacha we have discussed in general the law that one must wait six hours after eating meat before eating dairy foods either because the nature of meat is to get stuck between one’s teeth or because meat gives off a taste in one’s mouth for a prolonged amount of time. ......

לקריאת ההלכה