הלכה ליום שני י"ג אלול תשע"ז 4 בספטמבר 2017

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הבן איש חי - רבי יוסף חיים בן רבי אליהו

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

גלעד

שיעור "לאלתר" - הכנת סלט ירקות בשבת

בהלכות הקודמות ביארנו את כללי מלאכת בורר, שצריך שיתקיימו כמה תנאים בכדי להתיר לברור בשבת. והאחד מהם, שיברור על מנת לאכול "לאלתר", כלומר, מיד.

כשם שבמלאכת בורר, למדנו שיש אופנים שמותר לברור בשבת, כמו כן במלאכת "טוחן", יש אופנים שמותר לטחון בשבת, ולמשל, מותר לחתוך ירקות בשבת לסלט.

וכשם שבמלאכת "בורר", אין להקל לברור בשבת אלא אם הדבר נעשה על מנת לאכול "לאלתר", כמו כן גם במלאכת "טוחן", כגון חיתוך סלט ירקות, יש להזהר שתעשה המלאכה "לאלתר". וכמו שפסק הרמ"א (סימן שכא) שהחותך ירק דק דק "על מנת לאכלו לאלתר" מותר. וענין זה יתבאר בעזרת ה' בעתו ובזמנו.

עניני "ברירה" ששייכים בהכנת סלט
המקלף שום או בצל מקליפתו בשבת, וכן אדם שיש לו אשכול עגבניות, שחלק מהן טובות, וחלק מהן מקולקלות, והוא נוטל בידיו רק את העגבניות הטובות, כדי לברור "אוכל מתוך פסולת", וכן כל כיוצא בזה, שמוציא דבר טוב מתוך דבר רע, הרי זה בורר, ואסור לעשות כן אלא אם כוונתו לאכול את הירק או הפרי לאלתר כמו שהזכרנו כמה פעמים.

כמה הוא שיעור "לאלתר" בסמוך לסעודה?
והנה כמה פעמים כתבנו, ששיעור "לאלתר", הינו פחות מחצי שעה. ומכאן עולה השאלה, לגבי אשה המכינה סלט ירקות עבור סעודת שבת, והיא מתחילה לחתוך את הירקות לפני הסעודה, האם מותר לה לעשות כן גם כאשר יאכלו מהסלט רק לאחר יותר מחצי שעה מזמן החיתוך?

דברי הפוסקים ששיעור "לאלתר" הינו מיד ממש
ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל האריך בנדון זה, ובראשית דבריו הביא דברי כמה מרבותינו הראשונים, שמשמע מדבריהם שאין להקל לברור בשבת, אלא כשבכוונתו לאכול מיד ממה שהוא בורר כעת. כלומר, כעבור דקה אחת, כדרך אדם שמקלף אגוז, ואוכל ממנו מיד. או, כאשר יושבים אנשים ומסבים לסעודה סביב השלחן, שאז מותר לברור עבור כל המסובים, אף על פי שאין בכוונתם לאכול מיד ממה שבוררים להם, מכל מקום כל זמן הסעודה נחשב "לאלתר". ולכן, בשעה שכבר התחילו בסעודה, מותר להכין סלאט עבור האורחים, או לקלף להם אגוזים וכדומה, משום שהכל הוא בכלל "לאלתר".

ומדבריהם משמע שלפני תחילת הסעודה, אסור לברור או לחתוך סלאט, הואיל ואין זה בכלל שיעור "לאלתר". וכן מבואר בדברי רבינו ירוחם והרמב"ן והראבי"ה ועוד. וכן כתב הריטב"א (שבת עד.) בזו הלשון "שמה שנהגו לברור את האוכל קודם סעודה כדי לאכול בשעת הסעודה, אסור הוא, ואין לעשות כן אלא בשעת אכילה ממש, ושיברור בידו אוכל מתוך פסולת".

דברי הפוסקים שלאלתר אינו מיד ממש
אולם מדברי כמה ראשונים (המרדכי בפרק כלל גדול ובתוספות ר"י הזקן שבת עד.) מבואר, ששיעור "לאלתר" אינו מיד ממש, אלא כל שמתכוין לאכול את מה שבורר "אחר זמן מה", גם זה בכלל בורר לאלתר, ורק אם מתכוין להשאיר את האוכל למשך "כשעה" (כלומר, זמן מה, ולא שעה של ששים דקות), הרי זה בורר לזמן ארוך, שחייב משום חילול שבת.

הדין למעשה
ולמעשה פסק מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאין להקל לברור לצורך סעודה, או לחתוך סלט לצורך סעודה, אלא כאשר עומדים סמוך לסעודה ממש, בתוך חצי שעה בסמוך לסעודה, אבל יש להזהר מאד מאד שלא להתחיל לברור או לחתוך סלט הרבה לפני הסעודה, שהרי יש בדבר איסור תורה משום בורר וטוחן, שלא הותרו אלא כאשר כוונתו לאכול לאלתר, דהיינו שבתוך חצי שעה תתחיל הסעודה. וגם אין להקל בזה אלא כאשר יש צורך לחתוך הרבה סלט וכדומה, שאז יש להתיר החל מחצי שעה קודם הסעודה, אבל אם אין צורך אלא בברירה מועטת, אין להקל אלא דקות אחדות קודם הסעודה בלבד.

וכבר כתב המגן אברהם (סי' שכא ס"ק טו), ועוד הרבה מהפוסקים, שאין להקל בחיתוך סלט או בברירה לצורך סעודה, אלא משעה שיצאו האנשים מבית הכנסת לכיוון הבית, שאז נחשב הדבר "לאלתר", שתיכף עומדים לשבת לסעודה, אבל לא קודם לכן.

ולסיכום: אין להקל בחיתוך סלט או בברירת מאכלים לצורך הסעודה, אלא בתוך שיעור של חצי שעה קודם הסעודה. ואם אין צורך בדבר, כגון שהסלט אינו גדול, אין להקל בזה אלא דקות מועטות קודם הסעודה בלבד.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה הדין, כשיש רק בן אדם אחד, שיכול להכין סלטים ורוצה להכין הרבה סוגים לכבוד שבת והדבר לוקח לפעמים שלושת רבעי שעה או יותר? י"ב כסלו תשע"ב / 8 בדצמבר 2011

יש להכין את הסלטים מערב שבת. ורק את הסלטים החיים מותר לחתוך בתוך חצי שעה לפני הסעודה. ואם מכינים הכל מראש, ולא נותר אלא להכין סלטים, הדבר אינו מסובך כלל.

בענין חיתוך סלט לסעודת שבת.
במקרה שישנם אורחים, ויש צורך להכין מספר סלטים.
האם האשה יכולה להתחיל להכין את הסלטים, שזמן הכנתם אורך כשעה וחצי. בזמן שהגברים עדיין בביה"כ,זאת כדי שהכל יהיה מוכן לסעודה כשיוצאים מבית הכנסת? כ"ו חשון תשע"ב / 23 בנובמבר 2011

אסור לעשות כן. אלא תכין את הסלטים מערב שבת, או בסמוך לסעודה כמו שכתבנו. ויש בדבר נגיעה באיסור תורה, לכן יש להזהיר על זה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

אכילת מאכלי חלב אחרי אכילת עוף

באחת ההלכות הקודמות ביארנו באופן כללי שיש להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב, משום שטבע הבשר שנשארות ממנו שאריות בין השיניים, וגם משום שהבשר נותן טעם בפה למשך זמן ארוך. כתב הרמב"ם (בסוף פ"ט מהלכות מאכלות אסורות), מי שאכל בשר, בין בשר בהמה ובין בשר עוף, לא יאכל אחריו (מא......

לקריאת ההלכה

נר חנוכה במוצאי שבת

------------------------------------------ עם כל בית ישראל אנו אבלים על פטירתו של האדם הגדול בענקים רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן בן גיטל פייגא זצ"ל ת.נ.צ.ב.ה. ----------------------------------------- במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת ......

לקריאת ההלכה

דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה

כשמדליק נרות חנוכה צריך לדאוג שיהיה בנר די שמן כדי שידלוק לכל הפחות חצי שעה מזמן הדלקתו, וכן אם מדליק בנרות של שעווה, צריך להיזהר שיהיו הנרות גדולים כדי הצורך שידלקו לפחות חצי שעה מזמן הדלקתם אחר צאת הכוכבים (ומצויים נרות צבעוניים המותאמים במיוחד למנורות חנוכה קטנות, ואינם דולקים חצי שעה, ויש להיזהר......

לקריאת ההלכה

תענית עשירי בטבת

מחר הוא יום תענית "עשרה בטבת". ולכן נדבר מענינו של יום עשירי בטבת ביום עשירי לחודש טבת, סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה, כמו שנאמר בספר יחזקאל (פרק כד) "וַיְהִי דְבַר ה' אֵלַי בַּשָּׁנָה הַתְּשִׁיעִית בַּחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי (הוא חודש טבת) בֶּעָשׂוֹר לַחֹדֶשׁ לֵאמֹר, בֶּן אָדָ......

לקריאת ההלכה


שאלה: האם חובה להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב?

תשובה: בגמרא במסכת חולין (דף קה.) אמר מר עוקבא (שם חכם), אבא שלי, כשהיה אוכל בשר, לא היה אוכל גבינה אלא למחרת, ואילו אני, באותה סעודה איני אוכל בשר ואחר כך גבינה, אבל לסעודה אחרת אני אוכל גבינה. וכתב הרי"ף, שמכאן אנו למדים, שאין לאכול גבינה אחר בשר, אלא אם ישהה שיעור שבין סעודה לסעודה. (וע......

לקריאת ההלכה

המשך דיני קדימה בברכות

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש אופנים שיש לתת עדיפות לברך על מאכל מסוים לפני חברו, מפני חשיבות אותו מאכל, כגון שהוא משבעת המינים וכפי שביארנו. וכעת נבאר שיש אופנים שיש להקדים ברכה מסוימת, לא מפני חשיבות המאכל, אלא מפני עניין הברכה. כלל יש בידינו, שככל שהברכה "מבוררת" יותר, כך היא חשובה יותר. ......

לקריאת ההלכה

הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

הקדמת תפלת המנחה להדלקת הנרות טוב להחמיר להתפלל תפלת מנחה בערב שבת חנוכה, קודם הדלקת הנרות, מפני שתפילת מנחה, תקנו אבותינו להתפלל אותה, כנגד קרבן התמיד של בין הערביים, שהיו מקריבים בבית המקדש, והדלקת הנרות היא זכר לנס שנעשה במנורת בית המקדש. וסדר העבודה בבית המקדש היה, שהקדימו את הקרבת קרבן התמיד ל......

לקריאת ההלכה

חודש שבט - שיהיה המאכל לפניו בשעה שמברך

בשבוע הבא, ביום רביעי (מיום שלישי בלילה ליל רביעי), יחול יום ט"ו בשבט. ולכן אנו פותחים כמנהגינו בלימוד הלכות ברכות הנהנין, כלומר, ברכות שתיקנו חז"ל לברכן על הנאות האדם בעולם. ונבאר הלכות שנתבארו כבר בשנים קודמות, ובתוספת הלכות אקטואליות. ועתה נבאר את הדין, שיש לברך על מאכל, רק כאשר הוא ......

לקריאת ההלכה