הלכה ליום רביעי ח' אלול תשע"ז 30 באוגוסט 2017

הפרדת מאכל ממאכלים אחרים

שאלה: מי שמוגש לפניו סלאט ירקות, ומעורב בו בצל, והוא אינו אוהב בצל, האם מותר לו להוציא את הבצל ולפנותו לכלי אחר. וכן ילד, שמוגש לפניו מאכל, ומעורב בו מאכל שהוא אינו אוהב, האם מותר לאמו להוציא את המאכל שהוא אינו אוהב מן הצלחת?

בהלכות הקודמות דיברנו בענין מלאכת "בורר" האסורה בשבת. והזכרנו, שאין היתר לברור בשבת, אלא בשלשה תנאים: שיברור בידו, ולא יעשה כן על ידי כלי (כגון מסננת). ושיברור את האוכל מן הפסולת, ולא להיפך. ושיברור על מנת לאכול לאלתר (כלומר, מיד, ולא לאחר זמן).

ביארנו כבר, שלענין מלאכת בורר בשבת, אין צורך שיהיו מעורבים "אוכל" ו"פסולת" ממש. אלא כל דבר שהוא אינו חפץ בו באותה שעה, נחשב כפסולת לעומת הדבר השני. ולכן, מי שמונחים לפניו בקערה תפוחים ותפוזים, והם מעורבים יחד, והוא חפץ רק בתפוזים, אסור לו להוציא את התפוחים מהקערה, שהרי הוא בורר פסולת מתוך אוכל.

ומעתה, מי שהוגש לפניו סלאט ירקות, ובסלט מעורבות חתיכות בצל, והוא אינו אוהב בצל, אסור לו להוציא את חתיכות הבצל מן הסלאט ולאכלו, הואיל והוא בורר פסולת מן האוכל. אלא יאכל את שאר הירקות, ויותיר את הבצל לבדו.

וכן ילד שהוגש לפניו דבר מאכל, כגון אורז עם אפונה, והוא אינו אוהב אפונה, אסור להוציא עבורו את האפונים מן האורז, משום שהאפונים נחשבים פסולת כלפיו.

אולם יש אופן שיש להקל בזה, שאם אמו או אביו של הילד מוכנים לאכול את האפונה, הרי שכלפיהם האפונה נחשבת "אוכל", ולכן מותר להם להוציא את האפונים מן האורז, ולאכלם.

וכמו כן כתב מרן הרב זצ"ל, שמי שאוכל סלאט, ומעורב בו בצל, והוא אינו אוהב בצל, אבל חבירו אוהב בצל. מותר לו לברור את כל הבצל עבור חבירו המעוניין בו, ואין בזה איסור משום בורר.

שאלות ותשובות על ההלכה

אם מונח לפני סלט כמצוין בהלכה בצלחת רחבה, מותר להפריד את הבצל משאר הסלט באופן שבו מזיזו לצד הצלחת? י"ט חשון תשע"ב / 16 בנובמבר 2011

אסור להוציא את הבצל מן הסלט לצד הצלחת. אלא יאכל את הסלט וישאיר את הבצל.

האם מותר לקלף רימון בשבת? י"ט חשון תשע"ב / 16 בנובמבר 2011

מותר לקלף רימון בשבת, כשבא לאכלו לאלתר.

מה הדין של מלחיה שיש בתוכה אורז? האם קיים בזה איסור בורר? י"ט חשון תשע"ב / 16 בנובמבר 2011

מותר להשתמש בשבת במלחיה שיש בתוכה אורז.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

החמץ והקטניות בפסח – שנת התשע"ח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

לקריאת ההלכה

בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ח) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה


"זכר למחצית השקל" – התשע"ח

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

לקריאת ההלכה

"מרור" "שולחן עורך" "צפון" – אזהרת מרן זצ"ל - והבהרה בענין סיגריות אלקטרוניות בפסח

--------------------------- הבהרה: בענין מה שפרסמנו, כי לדעת מרן זצ"ל מותר להשמש בפסח בסיגריות רגילות (מלבד הבעיה הכללית בעישון סיגריות בכל ימות השנה, כי הן מסוכנות לבריאות). יש לציין כי לפי מה שנתפרסם, בסיגריות אלקטרוניות יש חשש תערובת חמץ. ונתברר שטעם הנוזל בתוכן אינו פגום כלל (רק שאי אפשר......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בהלכות הקודמות הזכרנו שאין להשתמש בפסח בכלי חמץ, מפני שהם בלועים מחמץ כמו שהסברנו. והנה דיני הכשר כלים לפסח הם קשים גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מעשית, ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל סידר לנו בחבוריו ובשעוריו את דיני הכשרת הכלים לחג הפסח. בזמנינו, שאנו חיים בדורות של שפע שמשפיע ה' ......

לקריאת ההלכה

זהירות בעניני חמץ

איסור אכילת והנאה מן החמץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי חג הפסח "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". ובגמרא במסכת פסחים (דף כא: ועוד), למדו רבותינו ממדרש הפסוקים, שהחמץ בפסח אסור באכילה, וכמו כן הוא אסור בהנאה, שאפילו אם הוא אינו אוכל מן החמץ בפסח, אס......

לקריאת ההלכה