הלכה ליום שני 17 Shevat 5777 פברואר 13 2017

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

הילה בת דבורה ע"ה

אשר האירה את כל הסובבים אותה בטוב לב ובשמחת חיים
ת.נ.צ.ב.ה

הוקדש על ידי

משפחתה

גר שנתגייר, כקטן שנולד הוא דומה

שאלה: גר צדק שנתגייר כדת בארץ ישראל, ומוצאו מארצות אשכנז, האם יוכל להתנהג בכל עניניו על פי מנהגי הספרדים ועדות המזרח שקבלו עליהם הוראות מרן השלחן ערוך, או עליו לנהוג כמנהג האשכנזים ההולכים על פי פסקי הרמ"א?

תשובה: הנה הלכה רווחת בידינו בכמה מקומות, כי "גר שנתגייר כקטן שנולד דַמֵי", כלומר, גר שנתגייר, הרי הוא כקטן שנולד. ("דמי" היינו, "דומה", שגר שנתגייר כקטן שנולד הוא דומה). ומדין זה אנו למדים כמה הלכות. ואחת מהן היא, כי למרות שהלכה בידינו שגוי שבירך (כלומר, קילל) את השם חייב מיתה, מכל מקום, אם לפני שמת התגייר, הרי הוא פטור מעונש מיתה, שהרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.

ומעתה, הואיל ומרן השלחן ערוך הוא רבן של בני ארץ ישראל, וארץ ישראל היא מקומו, וכל תושבי ארץ ישראל וסביבותיה קבלו הוראותיו לכל אשר יאמר, בין להקל בין להחמיר, לפיכך כתב מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, כי גר שנתגייר בארץ ישראל, הרי הוא כקטן שנולד בה, ועליו לנהוג בכל הליכותיו כדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו.

ואף על פי שהוריו של הגר הם מארצות אשכנז, ברור מאד שאין לו לחשוש אפילו להחמיר כדעת הרמ"א וגאוני אשכנז, כשהם חולקים על מרן השלחן ערוך, שהרי הגר אינו מתייחס (כלומר, אין לו "יחוס" לאבותיו שאינם יהודים כלל), שהרי מדין התורה מותר לגר להתחתן עם אחותו שנתגיירה יחד איתו, מכיון שאין הם נחשבים קרובי משפחה אחרי שהתגיירו, כי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. (ומכל מקום רבותינו גזרו שיהיה אסור להתחתן עם קרובותיו, מטעם אחר שלא נוכל להאריך בו כאן). ומכאן, שאין הגר נחשב על פי ההלכה לבנם של הוריו הגויים, ולכן בודאי שאין הוא מחוייב למנהגי הארצות שמהם הוריו באו.

ולכן בסיכום: גר צדק שנתגייר בארץ ישראל, עליו להתנהג בכל עניניו על פי הוראות מרן השלחן ערוך שהוא רבם של בני ארץ ישראל. וכן עליו להתפלל בנוסח התפילה של הספרדים, שהוא הנוסח הנכון יותר על פי קבלת רבינו האר"י. ואין שום התחשבות מבחינת ההלכה בארץ המוצא של הגר, אלא, בין אם מקורו מארצות המזרח, ובין אם מקורו מארצות אשכנז, לעולם עליו לנהוג על פי מנהגי ארץ ישראל, כלומר על פי דעת מרן השלחן ערוך.

שאלות ותשובות על ההלכה

מה הדין באשכנזי שחזר בתשובה והוריו לא נהגו כמנהג האשכנזים היות ולא שמרו תורה? 17 Shevat 5777 / פברואר 13 2017

גם בענין זה הורה מרן זצ"ל, שילך לפי הוראות מרן השלחן ערוך. ובפרט אם למד בישיבות של ספרדים.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Taking Haircuts and Shaving During the Omer Period

Abstaining from Taking Haircuts During the Omer It has become customary among the Jewish nation to refrain from taking haircuts during the Omer counting period: According to the Ashkenazi custom, until the 33rd day of the Omer and according to the Sephardic custom, until the morning of the 34th day......

לקריאת ההלכה

Vows and Oaths

Question: Is it forbidden to make vows even when one intends to fulfill them? Answer: We must first explain what the Torah meant by “vows.” The Gemara (Nedarim 13a) explains that the primary vow referred to by the Torah is when one attributes a prohibition to the specific object one i......

לקריאת ההלכה

Is One Obligated to Wear a Tallit Katan (Small Four-Cornered Garment) at all times in order to fulfill the Mitzvah of Tzitzit?

The Gemara in Masechet Pesachim (113b) states that there are seven kinds of individuals that are excommunicated in Heaven and among them is one who does not don Tefillin on his arm and head, tie Tzitzit to his garment, and place a Mezuzah on his doorpost. The Tosafot (ibid.) write that it seems that......

לקריאת ההלכה

More Customs Observed During the Omer Counting Period

Some have the custom that during the Omer counting period (until the 34th day of the Omer), one does not wear a new garment which requires the recitation of the “Shehecheyanu” blessing (i.e. a new garment which causes the wearer joy, such as a new shirt and the like; however, a new garme......

לקריאת ההלכה


The Laws of Inserting “Ya’aleh Ve’Yavo”

Today, Sunday, the Thirtieth of Nissan, is the first day of Rosh Chodesh Iyar. Tomorrow, Monday, the First of Iyar, is the second day of Rosh Chodesh Iyar. Inserting “Ya’aleh Ve’Yavo” into the Rosh Chodesh Prayers Our Sages instituted that one add the “Ya’ale......

לקריאת ההלכה

Chol Ha’Mo’ed

The days between the first and seventh days (outside of Israel between the second and eighth days) of the Pesach holiday and the days between the first day of Sukkot and the holiday of Shemini Atzeret (outside of Israel between the second day of Sukkot and Shemini Atzeret) are called “Chol Ha&......

לקריאת ההלכה

The Omer Counting Period

The period of the counting of the Omer is exalted indeed and filled with sanctity, as the Ramban writes in his commentary on Parashat Emor that the days between the holidays of Pesach and Shavuot, i.e. the Omer counting period, retain the sanctity of Chol Ha’Moed and are not days of national t......

לקריאת ההלכה

Memorial Day for the Fallen Soldiers of the IDF- Maran zt”l’s Following the Yom Kippur War

Today is Memorial Day for the fallen soldiers of the Israel Defense Forces. Last year, we had mentioned the words of Maran zt”l with regards to the deaths of the soldiers of the IDF where he quoted the Gemara (Baba Batra 10b) regarding the Martyrs of Lod, about whom the Gemara states that no o......

לקריאת ההלכה