הלכה ליום שלישי 5 Kislev 5779 נובמבר 13 2018

ההלכה מוקדשת להצלחת

חיילי צבא הגנה לישראל בדרום הארץ

שה' יתברך יצליחם, ויפלו כל אויבינו תחתיהם, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה
ולא יאונה להם כל רע

הוקדש על ידי

הלכה יומית

מצות התוכחה בזמנינו – הנהגותיהם של גדולי ישראל

כתב הרמב"ם, (הלכות דעות פרק ו), "המוכיח את חבירו תחילה, לא ידבר לו קשות עד שיכלימנו (שיבייש אותו), שנאמר "ולא תשא עליו חטא", כך אמרו חכמים, יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות? (מרוב בושה, הוא מסמיק או מחויר), תלמוד לומר "ולא תשא עליו חטא", מכאן שאסור לאדם להכלים את ישראל, וכל שכן ברבים, ועון גדול הוא, כך אמרו חכמים, המלבין פני חבירו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, לפיכך צריך אדם להזהר שלא לבייש חבירו ברבים, בין קטן בין גדול, ולא יקרא לו בשם שהוא בוש (מתבייש) ממנו, ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו". עד כאן דבריו.

וכתב הגאון רבי זלמן (בעל התניא): ורבים, אפילו הם מזידין (אפילו אם עושים מעשים רעים בכוונה), אין להוכיחם יותר מפעם אחת, אם ידוע לו שדבריו אינם נשמעים, ועל זה אמרו, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע. ואם הם שוגגים (טועים ועוברים על מצוות התורה מתוך חוסר ידיעה), אין להוכיחם כלל, שמוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים.

וסיפר הגאון הצדיק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם זצ"ל, האדמו"ר מקלויזנבורג, כי לפני דורות אחדים, בימיו של האדמו"ר רבי מאיר מפרמישלאן, פנה אליו אחד ממזהירי השבת בעיר לבוב שיבוא לעזרתו במחאות שהיה עושה כנגד היהודים שפרצו גדר והחלו לפתוח חנויות ביום השבת. עסקן זה, היה נוהג לצאת ולגעור בהם ולהפריע להם בפתיחת החנויות בכח הזרוע ממש. ועל כן היה תמה, מדוע זה כבוד הרב אינו בא לעזרתו?

השיב לו רבי מאיר, עכשיו, שהטומאה בעולם מתגברת והולכת, אין להתגרות עם העוברים על דברי התורה במלחמה גלויה, כי עוד עלול מעשה שטן להצליח, ויצמח מזה חילול ה' חס ושלום. אלא, כשתצא להצילם מן החטא, תוכיחם בניחותא, ותדבר אליהם טובות, וקודם לכן תתפלל לה' ותאמר, הריני הולך לעשות פעולה לכבודך תתברך, אנא הצליחני שאעשה דבר המועיל ומתקיים.

עוד יש להזכיר מעשה נחמד, מהנהגתו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. שפעם אחת בליל שבת, התגודדו קבוצת בחורים מאחת הישיבות הותיקות בירושלים, על יד ביתו של הרב קוק במרכז העיר. כאשר סיים הרב את תפילת השבת, שלח את משמשו שיבדוק מה רצונם של הבחורים. והללו זעקו לעבר השמש, כי הנה חילול שבת מתרחש כעת ברחוב קינג ג'ורג', כאשר יהודי פרץ גדר והוא מוזג קפה בבית הקפה שלו בעיצומה של השבת! ועל כן דורשים אנו כי הרב הראשי יבא עמנו כעת לבית הקפה למחות על חילול שבת קדשנו! שמע זאת השמש, והעביר את הידיעה לרבו. שמע הרב, ושתק, וצוה על בני ביתו להסב עמו לסעודת השבת, תוך כדי קריאות גנאי מפי בחורי הישיבה, שזעקו כי כעת רואים הכל שלרב קוק לא איכפת ממצבה הרוחני של ירושלים.

לאחר שהסתלקו הבחורים מפתח ביתו של הרב, ביקש הרב ממשמשו לסור עמו לבית הקפה. שאל אותו השמש, בשביל מה רוצה רבינו ללכת לשם? ענה לו הרב, מה זאת אומרת? יהודי מחלל שבת ופורץ את גדר השבת בירושלים! פלטרין של מלך! ואני לא אלך למחות בו ולנסות לשכנעו לחדול ממעשיו?

עמד השמש נדהם ושאל את הרב, אמור לי רבי, אם כך היא דעתו של הרב, שיש למחות בידו של מחלל שבת זה, אם כן, מדוע לא התלווה הרב לחבורת הבחורים שהיו כאן קודם? מדוע נתן הרב פתחון פה בידם, לומר לכולם שלרב קוק לא איכפת ממצב הדת? נענה לו הרב, חייך, שרציתי ללכת איתם, אבל אז חשבתי שאם נלך כולנו יחד, הרי שאם עד עתה היה אותו מוזג קפה "מחלל שבת", הרי שעתה יהפוך להיות "מחלל שבת בפרהסיא", שהרי אנו יותר מעשרה יחד, לכן לא הסכמתי ללכת, עד עכשיו! הלך הרב והוכיחו בניחותא כדרכה של תורה.

שאלות ותשובות על ההלכה

ישנו סיפור נוסף על הרב קוק - כאשר רצו יהודים מבית הכנסת שלו ביפו למחות נגד הסנדלר שחילל שבת, אמר להם הרב קוק לבוא יחד איתו ולנהוג כמותו. הוא ניגש אל הסנדלר, לחץ את ידו ואמר לו בחום "שבת שלום" ולא יותר. גם השיירה של המתפללים המשתאים עשו כן - לחצו את ידו ואמרו שבת שלום בזה אחר זה. במוצאי השבת בא הסנדלר אל הרב קוק וקיבל בפניו לשמור שבת. 7 Kislev 5779 / נובמבר 15 2018

תודה רבה על המעשה המחכים.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Lighting Chanukah Candles on Motza’ei Shabbat and Electric Chanukah Candles

On Motza’ei Shabbat Chanukah, in the synagogue, Chanukah candles are lit first and only following this is Havdala recited in order to delay the departure of Shabbat as much as possible. Although the one lighting the Chanukah candles removes the sanctity of Shabbat from himself, nevertheless, t......

לקריאת ההלכה

The Proper Time to Light Chanukah Candles

One should preferably light Chanukah candles immediately when the stars appear in the sky, which is approximately fifteen minutes after sunset during this time of year. Some Ashkenazim, however, customarily light at sunset. The Earliest Possible Time to Light Chanukah Candles Chanukah candles sh......

לקריאת ההלכה

The Order for Lighting Shabbat and Chanukah Candles

There is a disagreement among the Rishonim as to the order of lighting Shabbat and Chanukah candles on Erev Shabbat Chanukah. The Ba’al Halachot Gedolot (commonly referred to as “Behag”) is of the opinion that Chanukah candles must be lit before Shabbat candles because women cu......

לקריאת ההלכה

The Proper Time for Lighting Chanukah Candles On Erev Shabbat

Praying Mincha Before Lighting Candles On the Friday afternoon of Chanukah, it is preferable to pray Mincha before lighting the Chanukah candles. The reason for this is because the Mincha prayer was established in the place of the daily “Tamid” sacrifice that was brought in the Bet Hami......

לקריאת ההלכה


The Obligation of Women Regarding Chanukah Candles

Although women are generally exempt from all positive, time-bound Mitzvot, such as the Mitzvah of Shofar on Rosh Hashanah and Sukkah and Lulav on Sukkot, they are nevertheless obligated to light Chanukah candles, for they were also included in the miraculous salvation of the Jewish nation on the hol......

לקריאת ההלכה

“Al Ha’Nissim”

Starting from the Arvit prayer on the first night of Chanukah (this year, 5779, starting from tonight, Sunday night) “Al Ha’Nissim” is added in the Amida in the middle of the Blessing of Thanksgiving (“Modim Anachnu Lach etc.) as it is printed in all Siddurim. Even if mos......

לקריאת ההלכה

The “Hatov Ve’Hametiv” Blessing

By Popular Request: When is the “Hatov Ve’Hametiv” blessing recited? Answer: In the previous Halacha we have discussed the law that if one is in the middle of a bread meal and is served wine, one must recite the Ha’Gefen blessing on it. Although the Shehakol blessing is no......

לקריאת ההלכה

Conditions for Reciting the “Hatov Ve’Hametiv” Blessing

In the previous Halacha we have discussed the law that if several individuals are drinking wine and are then served another kind of wine, the “Hatov Ve’Hametiv” blessing is recited on the second kind of wine. We have mentioned that there are several conditions that must be met in o......

לקריאת ההלכה