הלכה ליום שלישי כ"ג אייר תשע"ח 8 במאי 2018

והעמידו תלמידים הרבה

שנינו בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלשה דברים, הוו מתונים בדין, "והַעַמידו תלמידים הרבה", ועשו סייג לתורה.

מובא באבות דרבי נתן, בית שמאי אומרים, אל ישנה אדם (לא ילמד אדם) אלא למי שהוא חכם ועניו ובן תורה. ובית הלל אומרים, לכל אדם ישנה, כי הרבה פושעים היו בהם בישראל, ובשביל שנתקרבו ללימוד תורה, יצאו מהם צדיקים וחסידים.

והנה טעמם של בית שמאי הוא מובן מאד, כי אם ישנה אדם לתלמיד שהוא אינו עניו, הרי שהוא עלול לגדול קצת בתורה, ומיד יחשוב עצמו לחכם גדול, וימהר לחלוק על גדולי הדור, ויביא לחורבן גדול במעשיו. וכן אם ילמד אדם תלמיד שהוא אינו חכם, הרי שגם אם ילמד תורה כמה שנים, עדיין מחמת טפשותו ימהר לפרש את דברי התורה בצורה מעוותת, ויביא גם הוא לחורבן גדול. וכן על זה הדרך. וכבר ההיסטוריה הוכיחה על כמה תלמידים בלתי הגונים, שלמדו כמה שנים תורה, ואחר כך הלכו והסיתו והדיחו את ישראל. ואילו לטעמם של בית הלל, כדאי לנו להכנס לסיכון זה,  ולו מפני שעל ידי מאור התורה רבים מאד התקרבו לדרך התורה, ויצאו מהם כמה צדיקים וחסידים.

ועל אף שהלכה כבית הלל, שיש ללמד את התורה לכל אדם, מכל מקום אין הכוונה ללמד כל אדם ממש, כמו שאמרו בחולין (קלג.) שהשונה לתלמיד שאינו הגון, נופל בגיהנם. ופירש מרן רבינו הגדול זצ"ל, שזהו כאשר ידוע לנו בודאות שהתלמיד הזה הולך בדרך שאינה טובה, אבל לסתם אדם שמעשיו סתומים, מצוה ללמדו תורה.

ומכל מקום כתב מרן רבינו זצ"ל, שבזמנינו נראה שיש ללמד תורה אפילו לתלמידים שאינן הגונים, כל שהם נראים בדרך של "תינוק שנשבה", שמחמת חינוך קלוקל אינם שומרים כדת תורה ומצוות, ולכם יש לקרב גם את האסירים בבתי הסוהר שנשפטו על עבירות חמורות שבידם, כי עדיין מצוה ללמד אותם ולשקם אותם וללמדם מוסר, כאשר עינינו הרואות שרבים מהם חזרו למוטב, וכל אחד מהם הוא עולם מלא. וכן הורה לנו פעם, ללמוד עם צעיר אחד שהיה בן תורה, ובעוונות הרבים נעשה פורק עול, שאולי על ידי זה יוכל לשוב למוטב. (אבל באמת מי שרואים שאינו לומד אלא על מנת לקלקל, אסור ללמדו תורה).

וכן יראה כל אדם, לקרב את קרוביו כמה שיוכל, החלש יאמר גיבור אני, לזַכותם בתורה ובמצוות כמה שניתן, ואל יכביד עליהם יותר מדאי בדברים, רק ידבר איתם בדרכי נועם, שיראו לקבל על עצמם ולו קבלה אחת טובה, שמתוך כך יתקדמו הלאה והלאה, ואפשר שיצאו מהם כמה צדיקים וחסידים. ועל ידי הרשמת החברים ל"הלכה יומית" בהסכמתם, זוכים בזה ללמדם תורה יום יום, ומאור התורה שילמדו ודאי יקדם אותם מאד מבחינה רוחנית, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, וכפי שראינו ברוך ה' פרי בעמל זה, שכיום יש להלכה יומית יותר מעשרים אלף מנויים קבועים הלומדים את ההלכות דבר יום ביומו, ועוד רבים מאד שמקבלים את ההלכות בדרכים אחרות, ועולים ומתעלים ונעשים יודעי תורה, אשריהם ואשרי חלקם.

שאלות ותשובות על ההלכה

איפה ניתן למצוא את המקור שכתב הרב עובדיה יוסף, עליו נסמכים הדברים הללו (בקשר ל״העמידו תלמידים הרבה״) ? 20 Iyar 5777 / מאי 16 2017

ספר ענף עץ אבות, עמוד ה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

One Who Eats Less than a Kezayit of Bread With other Foods- The Halachic Pitfall Present in Some Halls

In the previous Halacha we have explained that one does not recite a blessing on foods eaten during a bread meal, for the “Hamotzi Lechem Min Ha’aretz” blessing recited on the bread exempts them. We have also quoted the words of the Ritba who explains that this is not because of......

לקריאת ההלכה

Tu Bishvat Customs

Tonight, Sunday night, marks Tu Bishvat. There are unique customs observed on the night of Tu Bishvat, as we shall explain. The Prohibition of Fasting and the Customary Reading of the Zohar It is forbidden to fast on the day of Tu Bishvat. Some customarily hold an order of learning on the eve of......

לקריאת ההלכה

Mentioning Hashem’s Name in Invitations and Letters

Question: Is one permitted to write “ב"ה” (acronym for “Be’ezrat Hashem”) at the top of letters, adorn wedding invitations with verses, and the like or should one not do so out of concern that they may be thrown out into the waste basket, causing disgrace to Hashem......

לקריאת ההלכה

Eye Ailments on Shabbat

Our Sages teach us in the Gemara in Masechet Avodah Zarah (28b): “A man’s eyes are connected to his heart.” Thus, if we see that one’s eye is in danger, it is tantamount to revealing an ailment in the person’s heart and we must certainly rush to desecrate Shabbat in ord......

לקריאת ההלכה


Some Detailed Laws Regarding a Person Suffering from a Life-Threatening Condition on Shabbat

In the previous Halachot we have discussed that there is a Mitzvah to desecrate Shabbat for one whose life is in danger such as to transport him to the hospital, turn on a light in order to afford him proper treatment, and the like. We shall now discuss some details about this matter, based on what ......

לקריאת ההלכה

One Whose Life is in Danger on Shabbat

If one experiences a life-threatening situation or illness, there is a Torah obligation to desecrate the Shabbat on his behalf, for instance, by rushing him to the hospital by car; indeed, there is a Mitzvah to perform any other forbidden work on Shabbat that is necessary to save the individual&rsqu......

לקריאת ההלכה

The Blessing on Puffed Wheat and Farina

Question: We would like to partake of all of the Seven Species on Tu Bishvat. We wished to use puffed wheat as one of the species. What is the correct blessing on puffed wheat? Answer: Anything made out of the five types of grain (wheat, barley, oat, spelt, and rye) such as, cakes, cookies, and o......

לקריאת ההלכה

Rice Cakes and Puffed Rice Cereal

In the previous Halacha we have discussed that any grain, such as wheat, which is eaten raw requires the “Boreh Peri Ha’adama” blessing. For this reason, the blessing for puffed wheat is “Boreh Peri Ha’adama.” Only if the grains were cooked together until they sti......

לקריאת ההלכה