הלכה ליום ראשון י"ט אדר תשע"ט 24 בפברואר 2019

ההלכה מוקדשת לעלוי נשמת מר חמי היקר

יעקב בן מיסה ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הוקדש על ידי

חתנו

שאלה: האם מותר לעלות בערב שבת (מלפני כניסת השבת) לרכבת הנוסעת בין עיר לעיר, אף שידוע שהרכבת תמשיך ליסוע בשבת?

תשובה: הנה בנדון שאלתינו יש לדון מכמה צדדים. ראשית כל יש לדון מצד האיסור ליסוע בשבת, שהוא איסור הבערה בשבת, שהיא מלאכה האסורה מן התורה, שמכיון שלצורך הנסיעה יש ללחוץ על דוושת הדלק או החשמל ועל ידי כך נוצרת תבערה, יש בזה איסור חילול שבת החמור של הבערה בשבת, וכדין נסיעה במכונית בשבת.

והנה מצד איסור זה לבדו, ודאי שיש לנו לאסור בהחלט נסיעה כזו ברכבת בשבת במקום שהנהג ורוב הנוסעים הם יהודים. אולם לכאורה יש מקום להקל כאשר הנהג ורוב הנוסעים ברכבת אינם יהודים, כגון ברכבות המצויות באירופה, שבהוספת נוסע אחד יהודי לא נוצר חילול שבת נוסף בהבערת המנוע, שמשקלו בטל באלף ביחס למשקל הרכבת והנוסעים, ומצד זה אין איסור בדבר.

אלא שיש בדבר איסור מצד אחר, והוא איסור היציאה מן התחום בשבת. שהרי ידוע, שאסור לאדם לצאת בשבת מתחום העיר שהוא נמצא בה לתחומה של עיר אחרת, והוא איסור "תחומין". ומכיון שהרכבת יוצאת מעיר לעיר בעצם יום השבת, נמצא שיש איסור גמור בנסיעה ברכבת בשבת. ואף על פי שהאדם בעצמו אינו עושה דבר, רק הוא יושב ברכבת והיא זזה מאליה על ידי פעולת הנהג שאינו יהודי, מכל מקום כתב רבינו הריטב"א, שיש לאסור את הדבר, (מכיון שמרצונו הוא נכנס לקרון בערב שבת), שהרי זה כמו שהולך בעצמו על גבי הקרקע. ועל כן יש לאסור את הדבר משום איסור תחומין. וכן כתבו עוד רבים מרבותינו הראשונים לענין רכיבה על גבי קרון של עגלה בשבת שמונהגת על ידי גוי. וכן פסק לענין הרכבת בשו"ת חתם סופר, שאף על פי שברכיבה על גבי רכבת לא שייך האיסור להנהיג בהמה בשבת, שהרכבת אינה בהמה, וגם לא שייך בזה איסור מצד עצם הנסיעה, שהרי הגוי עושה את המלאכה מאליו בשביל רוב הנוסעים שהם גויים, מכל מקום יש איסור בזה מצד איסור תחומין, וכן פסק הגאון רבי עובדיה סומך זצ"ל מבבל, ועוד רבים מרבותינו האחרונים, ועד אחרון מרן רבינו הגדול זצ"ל.

ומלבד זה יש לאסור את הנסיעה ברכבת מכיון שבדרך כלל הנוסע גם מטלטל עמו את חפציו, ועמהם גם המעות וכרטיסי הנסיעה שהוא זקוק להם, שגם מטעם זה יש לאסור בהחלט נסיעה ברכבת כזו בשבת.

ובהלכה הבאה נדון ברכבת חשמלית שאינה יוצאת מחוץ לתחום, כגון שהיא נוסעת בתוך עיר אחת.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

לקריאת ההלכה

דיני ברכת האילנות – מנהג חכמי "פורת יוסף"

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

לקריאת ההלכה

החמץ בפסח – שנת התשע"ט – מה תיקן מרן זצ"ל?

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ". וענין ה"חימוץ" שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ......

לקריאת ההלכה


בדיקת וביטול חמץ

דין בדיקת חמץ אור לארבעה עשר בניסן שיחול השנה (תשע"ט) ביום חמישי בלילה (ליל יום שישי), בודקין את החמץ לאור הנר. וצריך שיהיה הנר של שעוה, (או משמן פרפין מוקשה כפי שמצוי בזמנינו), כתקנת חז"ל. ואם אין לו נר, אבל יש לו פנס קטן שיכול להכניסו למקומות שצריך לבדוק בהן כהוגן, מותר לבדוק עם פנס כזה......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" – התשע"ט

------------------------------ בהקשר לנתינת מעות "זכר למחצית השקל", אנו מבקשים להמליץ בחום על מוסד של תורה וצדקה, "תפארת רשב"י", המוכר לנו היטב באופן אישי, ואנו יכולים להעיד נאמנה, כי האנשים האחראים על המוסד הנזכר, הם אנשים יראי ה' בתכלית, הולכי תמים ופועלי צדק, ......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

לקריאת ההלכה

פרשת זכור

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשע"ט, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

לקריאת ההלכה