Halacha pourיום שישי כ"ט אלול תש"פ 18 בseptembre 2020

Le Seder de Roch Ha-Chana – « Réjouissez-vous en tremblant »

Pendant les 2 soirs de Roch Ha-Chana, nous avons la tradition de consommer certains aliments en guise de bon signe pour toute l’année.
C’est pour cela que nous mangeons ces soirs-là, des haricots (Roubya en araméen ou Loubya en arabe), de la courge (Kr’a), du poireau (Karti), des blettes ou des épinards (Silka), des dattes (Témarim), des grenades (Rimonim), la pomme dans le miel (Tapouah’ Bidvach), et de la tête de mouton (Roch Kévess).
La source à cet usage se trouve dans la Guémara Horayott (12a):
« L’homme doit toujours s’habituer à voir à Roch Ha-Chana en guise de bon signe, de la courge (Kr’a), du poireau (Karti), des blettes ou des épinards (Silka), des dattes (Témarim). Rachi commente : Car ces aliments poussent rapidement, et il est un signe de bon augure de les voir à Roch Ha-Chana.

A quel moment précis doit-on procéder au Séder de Roch Hachana?
Nous avons déjà écrit dans une précédente Halacha qu’une personne qui consomme des fruits ou des légumes avant le repas, s’introduit dans une situation douteuse:
À savoir, cette personne doit-elle d’abord réciter la bénédiction finale sur ces aliments avant de débuter son repas, ou bien le Birkat Hamazon inclura non seulement le repas, mais également les aliments consommés juste avant?
Or, puisque l’on ne doit pas s’introduire à priori dans une situation de doute sur une bénédiction, il est recommandé de procéder au Séder de Roch Ha-Chana au milieu du repas, après le Motsi, après avoir consommé au moins une quantité de Kazaït (27g) de pain. C’est ainsi qu’agissait notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l.

Doit-on réciter les bénédictions alimentaires sur les aliments du Séder?
Lorsque nous consommons au milieu du repas (après Motsi), des légumes ou des aliments cuits, comme les haricots, la courge, le poireau, les épinards, ou la tête de mouton, nous ne récitons aucune bénédiction alimentaire, c'est-à-dire Boré Péri Ha-Adama ou Chéhakol, car la bénédiction de Ha-Motsi les en acquitte, et cela, même si on les consomme sans pain, car l’usage est d’accompagner ce type d’aliments avec du pain.
Par contre, les fruits comme la datte, la grenade, ou la pomme trempée dans le miel, nécessitent une bénédiction, puisqu’en général, ils ne s’accompagnent pas de pain, la bénédiction de Motsi ne peut donc pas les inclure.

L’ordre dans lequel il faut procéder dans le Séder
Voici l’ordre dans lequel nous consommons les « Signes », les soirs de Roch Ha-Chana:
Pour commencer, il faut prendre une datte et réciter la bénédiction de Boré Péri Ha’ets. Si les dattes sont nouvelles, on doit aussi réciter la bénédiction de Chéhéhé’yanou (mais il faut veiller à ne pas les placer sur la table au moment du Kiddouch lorsqu’on récite Chéhéhé’yanou, afin de ne pas les acquitter par le Chéhéhé’yanou du Kiddouch et perdre par cela le Chéhéhé’yanou sur le fruit, il faudra donc les retirer de la table lors du Kiddouch, ou bien les recouvrir). Ensuite, on goûte un peu de la datte, et on dit : « Yéhi Ratson Milefanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Cheyitamou Oyévénou Vésson’énou Véh’ol Mévakché Ra’atenou » (« …que nos ennemis disparaissent… »).

Ensuite, on prend de la grenade et on dit : « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chénihyé Méléim Mitsvot Karimon (« …que nous soyons remplis de Mitsvot comme la grenade), puis on consomme.
Ensuite, on prend la pomme dans le miel et on dit : « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chétith’adèch ‘Alénou Chana Tova Oumétouka (« …que se renouvelle pour nous une bonne et douce année)
(lorsqu’on récite la formule du « Yéhi Ratson… », il faut la dire avec mention du Nom d’Hachem, ainsi que sa Royauté (Chem OuMalh’out)

Après avoir goûté de la pomme dans le miel, on prend des haricots et on dit : « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chéyirbou Za’houyoténou… (« …que nos mérites se multiplient »)
Ensuite, on prend de la courge et on dit : « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chéyikara’ Roa’ Guézar Dinénou, Véyikaréou Léfanéh’a Zah’iyoténou (…que soit déchiré notre mauvais décret et que soient lus devant Toi nos mérites) (certains ont l’habitude de consommer de la carotte avec la courge car on prononce le mot « Guézar » dans le Yéhi Ratson, et il ressemble au mot Guézer qui veut dire « carotte »)
Ensuite, on prend du poireau et on dit: « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chéyikartou Oyévénou Vésson’énou Véh’ol Mévakché Ra’aténou (« …que soient retranchés nos ennemis »)
Ensuite, on prend des épinards et on dit: « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chéyistalékou Oyevénou Vésson’énou Véh’ol Mévakché Ra’aténou (« …que soient retranchés nos ennemis)
Ensuite, on prend de la tête de mouton et on dit: « Yéhi Ratson Miléfanéh’a A.D.O.N.A.Ï Elo-hénou Véélo-hé Avoténou Chénihyé Léroch Vélo Lézanav. En souvenir du bélier d’Itsh’ak Avinou, le fils d’Avraham Avinou (« …Que nous soyons à la tête, et non à la queue et ceci est en souvenir du bélier qui fut sacrifié à la place d’Itsh’ak Avinou)

La Cacherout de la viande
Il faut être très vigilant sur la Cacherout de la viande ou de la tête de mouton, de ne l’acheter seulement lorsqu’on sait explicitement qu’elle est Cacher, que le mouton a été abattu par un Choh’et compétent, qui craint Hachem, et que l’on a vérifié que la viande est « H’alak ». Si l’on ne trouve pas de la tête de mouton sous ces conditions, il est préférable de prendre une tête de poulet ou de poisson, ou de tout autre animal.

Consommation de poisson
Certains ont l’habitude de consommer du poisson pour Roch Ha-Chana, par allusion au fait que nous souhaitons nous multiplier comme les poissons.
Cette tradition est rapportée par Rabbi David ABOUDERHEIM.
Cependant, notre maître le H’YDA rapporte qu’il ne faut pas consommer de poisson pour Roch Ha-Chana, puisque le mot « DAG » (poisson) ressemble au mot « DAAG » (avoir des soucis). Il fonde cette explication à partir du Tikouné Ha-Zohar Ha-Kadoch.
Cependant, lorsque Roch Ha-Chana tombe un Chabbat, il ne faut pas annuler la coutume de manger du poisson le Chabbat.

« Servez Hachem dans la joie, et réjouissez-vous en tremblant » (Téhilim)
Le meilleur signe parmi tous qu’il faut observer le jour de Roch Ha-Chana est d’adopter une conduite calme, paisible et réjouissante au sein du foyer en ces jours-là. Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l servait Hachem avec une joie particulière le jour de Roch Ha-Chana. Il se comportait avec amour et fraternité, avec un visage particulièrement accueillant envers toute personne de son entourage.
Mais l’homme doit savoir être vigilant et ne pas se comporter avec légèreté, ne pas avoir de conversation profane le jour de Roch Ha-Chana, car c’est le jour du Jugement, et il faut le consacrer principalement à la Torah, à la prière et à la lecture des Téhilim ou autre, chacun selon ses capacités.
Un grand a dit un jour : Les gens ont l’usage de ne pas consommer de noix à Roch Ha-Chana car la valeur numérique du mot « Egoz » (noix) est la même que celle du mot « ‘Hett » (faute) [sans le « Alef » dans ‘Hett].
Mais ils oublient que la faute elle-même a pour valeur numérique le mot « ‘Hett ».

La rédaction de la « Halacha Yomit » souhaite Chana Tova à tous ses chers lecteurs et à toutes les personnes qui étudient chaque jour la Halacha Yomit. Qu’Hachem exauce toutes vos demandes pour le bien, et que soient acceptées toutes nos prières, que l’on soit inscrits et scellés pour une longue vie et pour la paix, que l’on ait le mérite de voir la rédemption finale, rapidement et de nos jours. AMEN

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

מתנות לאביונים - קורונה

הזכרנו אתמול באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא ש......

Lire la Halacha

שבת זכור - קורונה

"זכור את אשר לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשפ"א, נקרא בפרשת תרומה), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "פרשת......

Lire la Halacha

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

Lire la Halacha

חג הפסח התשפ"א

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבשבועות הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח, מאחר וכל אדם מישראל צריך להיות בקי בדינים רבים הנוגעים לפסח, בכשרות המאכלים והכלים, בסדר ליל פסח ועוד. אולם השנ......

Lire la Halacha


כלי פסח – קהילות שנהגו להחמיר

ביארנו, שיש להשתמש בפסח בכלים שלא נבלע בהם חמץ, כלומר,כלים חדשים (או מיוחדים לפסח), או כלים שהוכשרו לפסח. ובדרך כלל דרך ההכשר של הכלי הוא כדרך השימוש בו. צלחות וקערות ממתכת או פלסטיק, ששמים בהן מאכלים חמים, אבל לא משתמשים בהן ככלי ראשון ממש, דהיינו שהדרך היא שכששמים בהן מאכל, יוצקים אותו לתוכן מת......

Lire la Halacha

ימי הפורים – משלוח מנות – שנת תשפ"א

ימי הפורים בעוד כשבועיים, יחולו ימי הפורים. והשנה מוטל עלינו לבאר כמה דינים מיוחדים, ראשית, מפני שהשנה יום הפורים, י"ד באדר, יחול ביום שישי. שנית, מפני שבירושלים ינהגו השנה "פורים המשולש", כי יום ט"ו באדר, (שבו מציינים את הפורים בירושלים), יחול ביום שבת, ולכן ישנם דינים מיוחדים ......

Lire la Halacha

כלי כסף – רוב השימוש

שאלה: כלי כסף, כגון גביע של קידוש, האם מותר להשתמש בהם בימי הפסח לאחר שהשתמשו בהם בכל ימות השנה? תשובה: כל הכלים שהשימוש בהם הוא בצונן, כלומר, שמשתמשים בהם רק למאכלים קרים, מותר להשתמש בהם בימות הפסח, ודי בכך שישטפו אותם כראוי קודם לכן. משום שמאכלים צוננים אינם נבלעים בדפנות הכלי, וממילא אין לחוש......

Lire la Halacha

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשפ"א)

סעודת פורים בלילה שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאוני......

Lire la Halacha