Halacha pourיום רביעי י"ד שבט תשפ"א 27 בjanvier 2021

Règles relatives à la bénédiction des fruits

Dans les précédentes Halachot, nous avons expliqué qu’il existe un ordre de priorité aux bénédictions alimentaires. Par exemple, lorsqu’on s’apprête à consommer des dattes et des pommes, on doit réciter la bénédiction sur les dattes, car elles font partie des 7 espèces.

La priorité dans les bénédictions alimentaires – uniquement à priori (Lé’haté’hila)
MARAN écrit dans le Beit Yossef au nom du RACHBA que toute la notion d’ordre de priorité dans les bénédictions alimentaires n’est en vigueur que « Lé’hatéhila » (à priori), c'est-à-dire que telle est la conduite à adopter. Mais « Bédi’avad » (à postériori), c'est-à-dire si par erreur on a récité la bénédiction sur l’autre aliment, on est quitte de l’obligation de bénédiction et l’on peut consommer les deux aliments dans le cas où ils possèdent la même bénédiction.

Explication: Si l’on a deux catégories de fruits, comme des pommes et des dattes par exemple, dont la bénédiction est la même, c'est-à-dire « Boré Péri Ha-‘Ets », même s’il faut normalement réciter cette bénédiction dans ce cas sur les dattes puisqu’elles font partie des 7 espèces, malgré tout, si par erreur on a récité la bénédiction sur les pommes, on est quitte de l’obligation de la bénédiction, et celle-ci a acquitté aussi les dattes.

Si l’on ne désire pas consommer des deux fruits présents
Le Gaon Rabbi Israël ISSERLEIN (l’auteur du Téroumat Ha-Déchen, il a vécu dans la génération précédant celle de MARAN. Dans l’une de ses responsa, MARAN lui témoigne beaucoup d’égard. Notre maitre le ‘HYDA écrit que Rabbi Israël ISSERLEIN possédait des aptitudes à la « KABBALA appliquée », et en temps de détresse, il a réalisé de nombreux miracles qui ont sauvé Israël) écrit que la règle selon laquelle un fruit a priorité sur un autre pour la bénédiction, ou bien qu’une bénédiction a priorité sur une autre, n’est valable que lorsqu’on désire consommer des deux. Mais lorsqu’on ne désire pas consommer des deux, on récite la bénédiction uniquement sur celui que l’on désire, même si l’autre est aussi présent.

Si les deux sortes ne sont pas présentes en même temps
Notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que même si l’on désire consommer des deux espèces, mais que l’une des deux n’est pas encore présente, on n’est pas tenu d’attendre que l’on apporte l’autre espèce qui est prioritaire pour la bénédiction. Par exemple, lorsqu’on désire consommer aussi bien une pomme qu’une datte, mais que la datte n’est pas encore présente, on peut réciter la bénédiction sur la pomme sans attendre que la datte soit apportée.

En conclusion: Toutes les règles de priorité dans les bénédictions alimentaires ne sont en vigueur que « Lé’haté’hila » (à priori), mais si par erreur on a pris le fruit secondaire pour réciter la bénédiction, on est quitte « Bédi’avad » (à postériori) de la bénédiction et on ne la recommencera pas sur l’autre fruit.
De même, ces règles n’existent que lorsque les deux fruits sont présents en même temps et que l’on désire consommer des deux. Mais si l’un des deux fruits n’est pas présent, ou que l’on ne désire pas le consommer, on est autorisé à réciter librement la bénédiction sur le fruit que l’on désire.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי (ליל יום שישי) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל ה......

Lire la Halacha

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

Lire la Halacha

שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו "סוף זמן תפלה - מגן אברהם" ו"סוף זמן תפלה -הגר"א" שמודפס בלוחות השנה?

תשובה: במשנה במסכת ברכות, ובגמרא (דף כז.) אמרו, שזמן תפלת שחרית הוא עד סוף ארבע שעות מהיום. כלומר, מתחילת היום, יש למנות ארבע שעות, שהן שליש היום (כי בכל יום שתים עשרה שעות, וארבע שעות הן שליש היום), ועד סוף ארבע שעות יש להתפלל תפלת שחרית. מאמתי מונים ארבע שעות? בהלכה הקודמת הזכרנו כי סוף זמן קר......

Lire la Halacha

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

Lire la Halacha


המוצץ פרי בפיו

שאלה: מי שמוצץ בפיו תפוז או אשכולית, ואינו לועס אותו בשיניו, האם מברך על הפרי ברכת בורא פרי העץ כדין ברכת הפירות, או שמברך שהכל, כדין מי ששותה מיץ פירות? תשובה:  הנה אמת הוא, כי אף על פי שהאוכל פרי מברך עליו בורא פרי העץ, מכל מקום, אם לקח את הפרי וסחט ממנו את המיץ, מברך עליו ברכת "......

Lire la Halacha

הכנת צנימים על גבי פלאטה בשבת

שאלה: האם מותר להניח בשבת פת, פיתה או פרוסת לחם, על גבי "פלאטה" רותחת, בכדי שיהפכו לצנימים קשים ופריכים? תשובה: בנדון השאלה, אם מותר להכין בשבת צנימים מפת שנאפתה כבר לפני שבת, יש לדון מצד שני איסורים. האחד, מצד איסור אפייה בשבת, שכן המבשל תבשיל בשבת, או האופה פת בשבת, הרי זה מחלל את ......

Lire la Halacha

המשך דיני קדימה בברכות

בהלכה הקודמת ביארנו, שיש אופנים שיש לתת עדיפות לברך על מאכל מסוים לפני חברו, מפני חשיבות אותו מאכל, כגון שהוא משבעת המינים וכפי שביארנו. וכעת נבאר שיש אופנים שיש להקדים ברכה מסוימת, לא מפני חשיבות המאכל, אלא מפני עניין הברכה. כלל יש בידינו, שככל שהברכה "מבוררת" יותר, כך היא חשובה יותר. ......

Lire la Halacha

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

Lire la Halacha