Halacha pourיום חמישי כ"ה תשרי תש"פ 24 בoctobre 2019

Déplacer les Nérot de Chabbat (veilleuses ou bougies) pendant Chabbat

Question: Est-il permis de déplacer les Nérot de Chabbat pendant Chabbat?

Réponse: Les Nérot de Chabbat, qui sont allumées depuis l’entrée du Chabbat, qu’elles soient placées sur des bougeoirs ou sur n’importe quel autre support, il est strictement interdit de les déplacer pendant Chabbat, quel que soit le but. Même si on les déplace pour ne pas qu’elles s’éteignent, ou bien pour qu’elles éclairent dans un autre endroit, il est interdit de les déplacer.

La raison de l’interdiction de déplacer les Nérot pendant Chabbat
L’une des catégories de l’interdiction de « Mouktsé » (objets interdits au déplacement pendant Chabbat) est celle du « support à un objet interdit » (« Bassiss La-Davar Ha-Assour »). C'est-à-dire : Un objet qui de par lui-même est permis au déplacement pendant Chabbat, mais sur lequel on a placé un autre objet totalement Mouktsé, il est interdit dans ce cas de déplacer l’objet permis pendant Chabbat, car il est devenu « support à un objet interdit ». Par exemple : des verres dans lesquels on a placé de l’huile et des mèches que l’on a allumées avant Chabbat, bien que les verres ne sont pas par eux-mêmes interdits au déplacements pendant Chabbat, malgré tout, puisqu’ils sont « porteurs » de la flamme qui est réellement interdite au déplacement pendant Chabbat au même titre que des pierres, les verres deviennent eux aussi interdits au déplacement pendant Chabbat, car ils sont « support à un objet interdit ». (Choulh’an ‘Arouh’ chap.279).

Le moment qui détermine l’interdiction
Même si les Nérot se sont éteintes au bout de quelques temps, il est malgré tout interdit de déplacer pendant Chabbat les verres dans lesquels elles brûlaient, car le moment qui détermine si l’objet a oui ou non le statut de « support à un objet interdit » est le moment de « Ben Ha-Chémachot ». Cela signifie que si l’objet était « support à un objet interdit » durant le laps de temps qui s’écoule entre la Chéki’a (coucher du soleil) et Tsèt Ha-Koh’avim (la sortie des étoiles) le vendredi , cet objet reste interdit au déplacement durant toute la durée du Chabbat.

Or, les Nérot étaient allumées vendredi pendant le moment de « Ben Ha-Chémachot », et de ce fait, les verres qui les contenaient sont devenus à ce moment là « supports à un objet interdit », et il est donc interdit de les déplacer durant toute la durée du Chabbat.

Une lumière électrique
De même qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat une veilleuse ou une bougie allumée, ainsi il est interdit de déplacer une lumière électrique, c'est-à-dire, une ampoule.

Dans la prochaine Halacha, nous apporterons – avec l’aide d’Hachem – une solution au problème.

En conclusion: Des Nérot que l’on a allumées la veille de Chabbat, il est interdit de les déplacer pendant Chabbat, même s’il y a un besoin de les déplacer.

Il est également interdit de déplacer le support des Nérot, comme un plateau, des verres ou autres, même si les Nérot sont présentement éteintes.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום חמישי (ליל יום שישי) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק לכל ה......

Lire la Halacha

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

Lire la Halacha

שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו "סוף זמן תפלה - מגן אברהם" ו"סוף זמן תפלה -הגר"א" שמודפס בלוחות השנה?

תשובה: במשנה במסכת ברכות, ובגמרא (דף כז.) אמרו, שזמן תפלת שחרית הוא עד סוף ארבע שעות מהיום. כלומר, מתחילת היום, יש למנות ארבע שעות, שהן שליש היום (כי בכל יום שתים עשרה שעות, וארבע שעות הן שליש היום), ועד סוף ארבע שעות יש להתפלל תפלת שחרית. מאמתי מונים ארבע שעות? בהלכה הקודמת הזכרנו כי סוף זמן קר......

Lire la Halacha

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

Lire la Halacha


ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

Lire la Halacha

הכנת צנימים על גבי פלאטה בשבת

שאלה: האם מותר להניח בשבת פת, פיתה או פרוסת לחם, על גבי "פלאטה" רותחת, בכדי שיהפכו לצנימים קשים ופריכים? תשובה: בנדון השאלה, אם מותר להכין בשבת צנימים מפת שנאפתה כבר לפני שבת, יש לדון מצד שני איסורים. האחד, מצד איסור אפייה בשבת, שכן המבשל תבשיל בשבת, או האופה פת בשבת, הרי זה מחלל את ......

Lire la Halacha

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Lire la Halacha

דיני אכסנאי ואורח והחיילים בצבא

שאלה: מי שיוצא מביתו להתארח או לשרת בצבא בימי החנוכה, כיצד עליו לנהוג? תשובה: היוצא לדרך בימי חג החנוכה ומתארח בבית חברו, יש לדון אם עליו להדליק במקום שנמצא שם או לא. ויש בזה חילוק, אם יש מי שמדליק נרות בביתו, אם לא. מי שמדליקים נרות בביתו הנוסע מביתו, אבל אשתו או אחרים מבני ביתו נמצאים בבית......

Lire la Halacha