Halacha pourיום ראשון ו' תמוז תש"פ 28 בjuin 2020

La bénédiction de « Chéhé’héyanou »

Il est enseigné dans la Guémara ‘Erouvinn (40b) que l’on récite la bénédiction de « Chéhé’héyanou » à la vue d’un fruit nouveau qui se renouvelle d’année en année. On récite cette bénédiction même si l’on voit le fruit dans la main de son ami, ou bien même lorsqu’il est encore sur l’arbre.

Mais les décisionnaires, ainsi que MARAN dans le Choul’han ‘Arou’h (chap.225) écrivent que de notre temps, nous avons l’usage de ne réciter cette bénédiction que lorsqu’on s’apprête à consommer le fruit nouveau, et non à sa simple vue.
Différentes raisons ont été données à ce changement:
Le Maguen Avraham écrit que selon l’opinion de nos maitres les décisionnaires médiévaux (le Samak et d’autres), tout fruit nouveau que l’on voit et que l’on a l’intention de consommer, nous devons réciter la bénédiction de « Chéhé’héyanou » au moment de la consommation, car la principale satisfaction du fruit se produit au moment de sa consommation. C’est pourquoi, on a l’usage de réciter cette bénédiction uniquement lors de la consommation.

Malgré tout, si l’on a – pour une quelconque raison – récité la bénédiction de « Chéhé’héyanou » sur le fruit au moment où on l’a vu, on ne récitera pas de nouveau cette bénédiction au moment de sa consommation, car il aura été acquitté de cette bénédiction au moment où on l’a vu.
Mais à priori, il n’est pas juste de modifier l’usage instauré sur l’instruction des grands des générations et tel qu’il est mentionné dans le Chou’lhan ‘Arou’h, de ne réciter cette bénédiction qu’au moment de la consommation.

Quoi qu’il en soit, nous avons appris que la bénédiction de « Chéhé’héyanou » a été essentiellement instaurée sur la satisfaction que l’homme tire du fruit, soit lors de sa vision, soit lors de sa consommation.
Par conséquent, quelqu’un qui ne tire aucune satisfaction du fruit, par exemple, lorsqu’on apporte un fruit nouveau qu’il n’aime absolument pas, et qu’il ne désire que goûter pour en ressentir le goût, ou bien si le fruit nouveau n’est pas assez mûr et dont le goût est acide, dans tous ces cas, on ne doit pas réciter la bénédiction de « Chéhé’héyanou ». C’est ainsi que tranche le Gaon Rabbi Chémouel (Ha-Lévy) WOZNER z.ts.l (Chévett Ha-Lévy vol.4 chap.25), au sujet d’une personne qui sait qu’elle n’aime pas le fruit, elle ne doit pas réciter la bénédiction de « Chéhé’héyanou ». Ses propos sont cités dans le livre Halacha Béroura (chap.225).

De même, nous avons appris qu’étant donné que cette bénédiction a été essentiellement instaurée sur la vision du fruit et sur la satisfaction que son renouveau procure, il est donc évident que même si l’on ne fait que goûter une petite partie du fruit, on peut également réciter la bénédiction de « Chéhé’héyanou », puisqu’on est satisfait et que l’on est heureux de la consommation du fruit qui se renouvelle d’année en année.

Questionner Le Rav


8 Halachot Les plus populaires

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

Lire la Halacha

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Lire la Halacha

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו זמן הדלקת נרות של ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, יש להדליק נרות יום טוב מבעוד יום (כלומר, קודם כניסת החג), כמו בערב שבת. ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, ותדליק ......

Lire la Halacha

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

Lire la Halacha


משנכנס אב ממעטין בשמחה

מחרתיים (ביום שלישי בערב, ליל יום רביעי) יחול יום ראש חודש אב. משנכנס אב אף על פי שבכל ימי בין המצרים נוהגים קצת מנהגי אבלות, וכמו שהזכרנו בהלכות הקודמות, מכל מקום משנכנס חודש אב, ועד לאחר עשירי באב, יש מנהגי אבלות נוספים שיש לנהוג בהם, מפני שבחודש אב אירע החורבן, ואמרו חז"ל, שימים אלו הם ......

Lire la Halacha

חלוקי כפרה

ימי חודש אלול, בהם אנו עומדים, הם ימי תשובה וסליחה וכפרה. כמו שהזכרנו כבר. ועתה נתמקד בסוגי העוונות השונים, איזה עוון חמור יותר, וכיצד ניתן למחות את העוונות לגמרי. ארבעה חלוקי כפרה שנינו בברייתא במסכת יומא (דף פו.), "ארבעה חלוקי כפרה הן". כלומר, יש ארבע דרגות (חלוק, מלשון חלוקה) שונות ......

Lire la Halacha

דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב

אחר צאת הכוכבים בתשעה באב, דהיינו כעשרים דקות אחר שקיעת החמה, מותר לאכול ולשתות, ונוהגים לברך ברכת הלבנה אחר תפילת ערבית במוצאי תשעה באב. וטוב לטעום משהו קודם ברכת הלבנה. ויש נוהגים לנעול נעלים, ולרחוץ פניהם וידיהם קודם ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב. (ויש סוברים שאין לברך ברכת הלבנה במוצאי תשעה באב, או......

Lire la Halacha

לעולם יראה האדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי

אמרו רבותינו (במסכת קדושין דף מ ע"ב), לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת, אוי לו, שהכריע עצמו לכף חובה. עד כאן. וביאור הדברים, שהאדם כל חייו, יראה את עצמו כאילו הוא בינוני, שהרי בודאי שאין לאדם לחשוב את עצמו שהוא צדיק. וכ......

Lire la Halacha