Palabras de Torá para sábado 4 Adar 5766 4 marzo 2006

פרשת השבוע - פרשת תרומה - אם אין קמח אין תורה

בפרשתינו נצטווינו לעשות מקדש להשם יתברך, ופורטו בפרשה הכלים אשר יש לעשותם כפי שציוה ה' את משה, וכך נאמר "ועשית שלחן עצי שטים", "ועשית מנורת זהב טהור", וכן לגבי כל הכלים, מלבד ארון הברית, שעליו לא נאמר "ועשית ארון", אלא "ועשו ארון עצים שטים", בלשון רבים.

והעניין הוא, משום שבארון הברית נמצאים לוחות הברית וספר התורה, ואמרו רבותינו, תורה לא תמצא לא בתגרים ולא בסוחרים, ולא כל המרבה בסחורה מחכים, אלא אבקשה את שאהבה נפשי, דהיינו התורה ועבודת ה', אבל ביקשתיו ולא מצאתיו, שהרי הסוחרים והטרודים במלאכתם לא יוכלו לשים כל הגיונם בתורה, רק התלמידי חכמים אשר תורתם אומנותם, ושוקדים בתורה יומם ולילה, אבל מצד שני הרי אין להם במה להתפרנס, אם אין קמח אין תורה, ולכן צריכים להיות שניהם שותפים, בעלי בתים ותלמידי חכמים זה עם זה, כמו יששכר וזבולון, שמטילין מלאי לכיס של תלמידי חכמים, ואז: הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, בעל הבית מחזיק והתלמיד חכם הוגה בתורת ה', ומבין שניהם יתקלס השם יתברך, ויקוים בהם הפסוק "עץ חיים היא למחזיקים בה", ואז התלמיד חכם תהיה לו אפשרות לעסוק בתורה, ובין שניהם תתקיים התורה, לכן בארון נאמר "ועשו" ארון, לשון רבים, לרמוז שכולם חייבים בתורה, ויכולים לעשות, זה בכיסו וזה בתורתו.