Halacha for יום ראשון י"ג אייר תשפ"א 25 בApril 2021

Tying Tzitzit Strings and Plastic Cable Ties on Shabbat

In the previous Halachot we have discussed some basic laws of tying and untying knots on Shabbat. The general rule is any knot that is either “professional,” i.e. requires some skill to make, or “permanent,” i.e. is meant to last for a prolonged amount of time, is forbidden to be made on Shabbat.

Tying an Additional Knot on Top of a Knot Which Existed Before the Onset of Shabbat
We have already mentioned that some authorities rule stringently and prohibit tying a double knot on Shabbat, for this is considered a professional knot. (For instance, when one ties one’s shoes, one usually makes one knot and another bow on top of that. Making another knot on top of the first one makes the knot stronger.)

Thus, the Poskim write that if there was one knot tied before Shabbat, one should not make an additional knot on top of it, for the second knot is the primary knot forbidden on Shabbat. This is similar to a situation where one letter was written before Shabbat and writes another letter on Shabbat thereby completing the word. For instance, if the letter “Alef” was already written and one then adds the letter “Bet” on Shabbat, it is considered that one has written the word “Av” (“father” in Hebrew), a word with a meaning, on Shabbat, which is a Torah prohibition. (It is a rabbinic prohibition to write even one letter on Shabbat.)

Similarly, if one adds another knot to a pre-existing knot on Shabbat, one transgresses the forbidden work of tying on Shabbat. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l rules likewise in his Chazon Ovadia-Shabbat, Part 5, page 68. Although we have written previously that Maran zt”l rules that one who ties a double knot on Shabbat has on whom to rely, it is nevertheless worthy to act stringently regarding this matter.

Tightening Loosened Tzitzit
If one’s Tzitzit loosened on Shabbat, one may not tighten it on Shabbat, for this resembles tying a double not. This is especially true since there is room to say that tying Tzitzit is a kind of “professional” knot and Tzitzit are considered tied “permanently” since one never intends to untie them.

Plastic Cable Ties
The modern-day Poskim discuss whether or not one may use plastic cable ties on Shabbat. Should their use pose a concern of the forbidden works of tying or building on Shabbat? Maran zt”l rules (ibid. page 75) that there is no prohibition involved and one may use them on Shabbat, for this is not considered a “knot”; rather, the plastic cable is only caught and tightened. The Torah never discussed such a reality and our Sages never banned this kind of action, for this does not resemble the forbidden work of tying at all.

Summary: One may not tighten loosened Tzitzit strings on Shabbat. One may use plastic cable ties on Shabbat.

Ask the Rabbi


8 Halachot Most Popular

הדלקת נרות חנוכה

מצוות ההדלקה בכל שמונת ימי החנוכה, שיחלו מיום ראשון (ליל יום שני) שבשבוע הבא, מצוה להדליק נר חנוכה. והספרדים נוהגים שמדליקים מנורת חנוכה אחת בכל בית. ואילו האשכנזים נוהגים שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכה לעצמו. כמות השמן כשמדליקים נרות חנוכה, צריך לדאוג שיהיה בנר מספיק שמן כדי שידלוק ל......

Read Halacha

נר שבת ונר חנוכה, סדר ההדלקה

נחלקו רבותינו הראשונים, מהו סדר הקדימה בהדלקת נרות חנוכה ונרות שבת. כלומר, האם יש להדליק תחילה נרות שבת, ולאחר מכן נרות חנוכה, או שיש להקדים ולהדליק נרות חנוכה קודם? ולדעת הרב בעל הלכות גדולות (המכונה בה"ג), יש להקדים את הדלקת נרות חנוכה להדלקת נרות שבת. וטעמו של בעל הלכות גדולות הוא, משום ש......

Read Halacha

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Read Halacha

דיני אכסנאי ואורח והחיילים בצבא

שאלה: מי שיוצא מביתו להתארח או לשרת בצבא בימי החנוכה, כיצד עליו לנהוג? תשובה: היוצא לדרך בימי חג החנוכה ומתארח בבית חברו, יש לדון אם עליו להדליק במקום שנמצא שם או לא. ויש בזה חילוק, אם יש מי שמדליק נרות בביתו, אם לא. מי שמדליקים נרות בביתו הנוסע מביתו, אבל אשתו או אחרים מבני ביתו נמצאים בבית......

Read Halacha


אדם המתארח במוצאי שבת של חנוכה

שאלה: בן נשוי המתארח אצל אביו לשבת. היכן ידליק נרות במוצאי שבת? תשובה: בן נשוי המתארח אצל אביו, למנהג הספרדים, שרק בעל הבית מדליק נרות, הרי הבן יוצא ידי חובה בהדלקת הנר של אביו, שהוא מתארח אצלו ואוכל משולחנו. (ולמנהג האשכנזים, בלאו הכי כל אחד מבני הבית מדליק בפני עצמו). והשאלה הנשאלת היא לגבי ......

Read Halacha

דיני חג הסוכות

לפי בקשת מנויים רבים ולתועלת הציבור, הנה אנו מגישים קיצור דינים הנצרכים לימי חג הסוכות הבאים עלינו לטובה הסוכה צריכה להעשות משלש דפנות וסכך, ואת הדפנות ניתן לעשות מכל דבר העומד בפני רוח, למעט סדינים וכדומה שאינם כשרים לדפנות. אם עושים את הדפנות מברזל או פלסטיק וכיוצא בזה מדברים שאין......

Read Halacha

דין בן או בת נשואים המתארחים אצל הוריהם, ודין המתארח בבית מלון

בהלכה הקודמת ביארנו שהמתארח אצל חברו בימי חג החנוכה, ואין מי שמדליק עליו בביתו, וכגון שאין לו משפחה, או שמשפחתו נמצאת עמו, צריך להדליק נרות במקום שנמצא, אלא שהוא יוצא ידי חובתו בהדלקת הנרות של בעל הבית המארח, וכל זה דווקא אם בעל הבית מארחו באופן שאינו דורש ממנו תשלום עבור האירוח, אבל אם הוא דורש תשל......

Read Halacha

על הנסים

חיוב הזכרת על הנסים בתפלת ערבית של ליל חנוכה (כלומר, בשנה זו, תשפ"ב, ממוצאי יום ראשון, היום בלילה), אומרים "על הנסים" בתפלה, בתוך ברכת ההודאה (מודים אנחנו לך וכו'), וכפי שנדפס בסידורים. ואף על פי שבשעה זו של תפלת ערבית, רוב הקהל עדיין לא הדליקו נרות חנוכה, מכל מקום אמירת על הנ......

Read Halacha