Halacha for יום שני ט' טבת תש"פ 6 בJanuary 2020

Showing Honor to One’s Rabbi in the Middle of Keri’at Shema

In the previous Halachot we have explained the laws of rising before a Torah scholar and an elderly man.

Halacha dictates that one should not show honor to a student in the presence of his rabbi, meaning that if there are two Torah scholars in front of an individual and one is the rabbi of the other, one should not show honor to the student in the presence of the rabbi (however, one may certainly degrade him or withhold honor that will cause him to be humiliated). Nevertheless, if the rabbi himself shows honor to the student, one may show honor to the student in the presence of his rabbi.

In a similar vain, when one shows honor to Hashem, it seems that if at the same time one’s rabbi appears before him, one should show honor to one’s rabbi. For instance, if one is sitting in the synagogue reciting Keri’at Shema and its blessings or Pesukei De’Zimra, one must nevertheless rise completely to one’s full height for an elderly man or a Torah scholar who is passing by. Although one is showing honor to Hashem while reading Keri’at Shema and the like and it seems improper to show honor to a rabbi at this time, for the rabbi is considered a student in the presence of his rabbi with respect to Hashem, nevertheless, since Hashem himself has commanded us to rise before an elderly man or a Torah scholar, this is similar to the rabbi showing honor to the student in which case one should likewise show honor to the student in the presence of the rabbi. Maran Ha’Chida writes likewise in his Birkei Yosef.

The same applies to one who is reciting Birkat Hamazon and sees an elderly man or a Torah scholar passing within one’s four Amot in that one must rise in their honor (although Birkat Hamazon retains the same law as the Amida prayer with regards to greeting someone and thus, one may not reply “Shalom” or “Hello” even to a highly-respected individual while reciting Birkat Hamazon as opposed to one reciting Keri’at Shema, nevertheless, one must rise for an elderly man while reciting Birkat Hamazon, for rising silently is not considered an interruption).

Indeed, Hagaon Harav Yosef Chaim Zonnenfeld zt”l was asked about this in the following manner: “Should one reciting Keri’at Shema and its blessings fulfill the Mitzvah of rising for a Torah scholar or an elderly man, for it is possible that we should be concerned for a human being’s honor not being greater than Hashem’s honor since the individual is involved in accepting the yoke of Heaven?” Hagaon Harav Zonnefeld replied: “The same Hashem who has commanded us to recite Keri’at Shema has likewise commanded us to rise before Torah scholars and by doing so, one will only be doing what one was commanded to do.” This ruling is the same as that of Maran Ha’Chida. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l rules likewise.

Ask the Rabbi


8 Halachot Most Popular

סדר ראש השנה – גימטריא "חטא"

נהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה, מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה, ולכן נוהגים לאכול בלילי ראש השנה, רוביא (הנקראת לוביא בערבית), קרא (דלעת), כרתי, סילקא (תרד), תמרים, רימונים, תפוח בדבש וראש כבש. ומקור המנהג, ממה שאמרו בגמרא במסכת הוריות (יב.), לעולם יהא אדם רגיל לראות בראש השנה לסימן טוב, קר......

Read Halacha

ברכת ברקים ורעמים

הרואה ברקים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם". עד מתי אפשר לברך? צריך לברך את ברכות הברקים והרעמים מיד בסמוך לראיית הברק או לשמיעת הרעם. ובכל מקרה אין לברך ......

Read Halacha

אכילה ורחיצה ביום הכפורים

מדיני יום הכפורים  הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ובכלל החיוב גם נשים מעוברות ומניקות שחייבות להתענות בו. וכל אשה שיש חשש לבריאותה מחמת התענית, תעשה שאלת חכם הבקיא בדינים אלו, שיורה לה אם תתענה. ואסור לשום אדם להחמיר על עצמו, ולהתענות כאשר מצב בריאותו אינו מאפשר זאת. שהרי התורה הקדושה אמרה, ......

Read Halacha

דין הזכרת משיב הרוח

מתחילין לומר "משיב הרוח" "משיב הרוח ומוריד הגשם", הוא שבח להשם יתברך, שאנו אומרים אותו בימות החורף, בתפלת העמידה, בברכת "מחיה המתים". וכפי שמופיע בכל הסידורים. מתחילין לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפילת מוסף של חג שמחת תורה, והזכרה זו, אינה שאלה ובקשה......

Read Halacha


הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו

הדלקת נרות בראש השנה, הבעיה המתעוררת בשנה זו זמן הדלקת נרות של ראש השנה ביום טוב ראשון של ראש השנה, יש להדליק נרות יום טוב מבעוד יום (כלומר, קודם כניסת החג), כמו בערב שבת. ואם לא הדליקו נרות מבעוד יום, יכולה האשה להדליק נרות גם ביום טוב עצמו, באופן המותר, דהיינו שתעביר אש מאש שנמצאת כבר, ותדליק ......

Read Halacha

בין כיפור לסוכות - דפנות הסוכה

הימים הללו, שבין יום הכפורים לסוכות, הם ימים מקודשים, ואנו עוסקים בהם במצות הסוכה, ללכת מחיל אל חיל. ואמרו רבותינו, כי ארבע הימים שבין יום הכפורים לחג הסוכות, נזכרים ונעשים כימים המקודשים, והם כימי חול המועד, ובהם עוסקים כל ישראל במצוות, סוכה ולולב, ומעשים הללו מעוררים בלב ישראל לאהוב את ה' יתבר......

Read Halacha

השומע קול רעם בלילה

שתי שאלות: השומע קול רעם מתוך שינה, האם רשאי לברך על הרעם, בלי נטילת ידיים? והאם יש לברך על הברקים בכל פעם, או רק פעם אחת ביום? בהלכות הקודמות ביארנו, שאדם הרואה ברקים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית". והשומע קול רעמים מברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך ה......

Read Halacha

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

Read Halacha