Halacha for Thursday 5 Elul 5779 September 5 2019

Question: If one sins and it is difficult for one to repent and one has not yet done so, is there any benefit in one’s Mitzvah observance or is there no point at all?

  מרן זצ"ל בביקור בעיר נצרת, ימי הרחמים והסליחות

Answer: It is well-known that the Teshuva process is usually categorized by “Desist from evil and do good,” i.e. one must first repent for all the sins one has committed against Hashem and only then should one perform Mitzvot and other good deeds which will stand to one’s merit. Indeed, the Rambam writes in his Hilchot Teshuva (Chapter 7): “How lofty is the level of Teshuva as yesterday, one’s sins separated him from his Father in Heaven, as the verse states, ‘Your sins separated between you and your G-d.’ Additionally, he would pray but not be answered, as the verse states, ‘Even if you pray copiously, I shall not listen.’ Moreover, if he performs Mitzvot, they shall be torn to pieces before him as the verse states, ‘Who asked this of you, trampling my courtyards etc. I have no desire for you, so says Hashem, G-d of hosts, I shall not want meal-offerings from your hands; your Olah offerings have outnumbered your sacrifices so that they may eat meat.’ However, today (after one has repented), one cleaves to the holy presence of Hashem, as the verse states, ‘And you are the ones who cleave to Hashem, you are all alive today.’ Furthermore, when he prays he shall be answered immediately, as the verse states, ‘Even before they call me I shall answer.’ When he performs Mitzvot, they shall be accepted joyfully and graciously, as the verse states, ‘For Hashem has already accepted your actions.’”

Based on the words of the Rambam, it would seem that Hashem has no desire for the Mitzvot of one who is still steeped in sin, for this individual is not loved by Hashem and his Mitzvot are torn to pieces before him. If so, any effort one puts forth in one’s Mitzvah observance before becoming a complete Ba’al Teshuva (repentant person) is for naught and it will not benefit the individual at all.

Nevertheless, this is indeed not the case, for the Yalkut Shimoni (Hoshe’a, 529) states that anyone who possesses sins and did not succeed in performing Teshuva may trade them in for good deeds and he should then repent and it will be accepted. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef zt”l explains that the meaning of this Midrash is that if one attempts to repent but has not yet been successful, since one intends to ultimately perform Teshuva, one should not refrain from performing Mitzvot; rather, one should invest in performing Mitzvot and good deeds and then, when one finally succeeds in repenting fully, all of his Mitzvot and good deeds will retroactively be accepted willingly by Hashem.

We must add that the Mitzvot one performs before one succeeds in performing Teshuva will help in eventually repenting fully, for if one sins and then tries to do Teshuva and during that time invests in Torah study and Mitzvah observance, this learning will certainly shower one with holiness and this will in turn assist him to overcome the Evil Inclination from now on. When one later repents, his Teshuva shall be accepted and he shall likewise collect reward for the Mitzvot he has performed.

Maran zt”l uses this concept to explain the incident recorded in the Gemara Masechet Avodah Zara (17a) regarding Rabbi Elazar ben Dordaya, a tremendous sinner who eventually repented. When he realized how great his sins were, he placed his head between his knees and cried so bitterly that his soul departed from him. A Heavenly voice then rang out, “Rabbi Elazar ben Dordaya is invited to enter the World to Come,” for his Teshuva had been accepted. Regarding this story did Rabbi Yehuda Ha’Nassi cry and exclaim, “Some acquire their share in the World to Come in a moment.” The obvious question is: Why would Rabbi Yehuda Ha’Nassi cry about a Ba’al Teshuva’s acceptance into the World to Come? The answer is that Rabbi Yehuda Ha’Nassi cried because Rabbi Elazar ben Dordaya did not have the opportunity to properly amass Mitzvot and good deeds during his lifetime, especially regarding Torah study, and in the World to Come, he would no longer be able to perform the Mitzvot. Were Rabbi Elazar to perform the Mitzvot even before he succeeded in repenting, he would have merited reaping reward for these Mitzvot through his Teshuva and his lot would have been so much greater!

8 Halachot Most Popular

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

Read Halacha

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

Read Halacha

מתנות לאביונים

בהלכה הקודמת, ביארנו באופן כללי את חיוב מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים. מה צריך לתת? ומצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאי לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאביונים ......

Read Halacha

מרור – כורך – שלחן עורך - ותוספת הלכות בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות

אף שעלינו להמשיך בהלכות הפסח, מכל מקום נעמוד גם על כמה דינים ששייכים באופן מיוחד השנה, בשל מגפת "קורונה" והסגר הנהוג בכל המקומות. שריפת חמץ - לגבי שריפת חמץ, שנהגו לצאת ולשורפו ביום ערב פסח, דבר שהשנה לא יתאפשר להרבה בני אדם. הנה בגמרא ובשלחן ערוך (סימן תמה) מבואר, כיצד היא מצות ביעור ח......

Read Halacha


קריאת המגילה – קולות נפץ

כל אדם מישראל חייב בקריאת המגילה ביום הפורים, וצריך לקרותה בלילה ולשוב ולקרותה ביום, שנאמר "אֱלֹהַי, אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דֽוּמִיָּה לִי". ופסוק זה נאמר בספר תהילים בפרק "למנצח על אילת השחר", ואמרו בגמרא (יומא כט.) שאסתר נמשלה לאיילת השחר. ולכן מפרק זה אנו......

Read Halacha

זהירות בעניני חמץ

---------------- מנויים יקרים, אנו שמחים להודיע לבעלי טלפונים חכמים (בהיתר רב), כי מעתה ניתן להוריד את האפליקציה "אינסטרב", בה ניתן לשאול ולקבל תשובות לשאלותיכם ההלכתיות מפי תלמידי חכמים מורי הוראות בישראל.  האפליקציה אינה שייכת ל"הלכה יומית", אולם הרה"ג יעקב ששון ש......

Read Halacha

פרטים בדין קטניות בפסח - נגיף "קורונה"

----------------------- לשאלת רבים: בימים הללו שקיים איום מפני נגיף מסוכן, בודאי שעל פי דיני התורה יש לנהוג על פי הוראות משרד הבריאות, וכפי שכבר הורו גדולי הרבנים ובכללם מורינו הגאון הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א. היודע על אדם, שיש לגביו חשש שהוא נגוע בנגיף ועל פי התקנות עליו לשהות בב......

Read Halacha

ההלל בליל פסח – דין האנשים ודין הנשים

בתוספתא (פ"ג דסוכה) שנינו: שמנה עשר יום ולילה אחד קוראים בהם את ההלל, ואלו הם: שמונת ימי חג הסוכות, שמונת ימי חנוכה, יום טוב הראשון של פסח, ולילו, ויום טוב של עצרת. וכן מבואר עוד בדברי חז"ל, ובמסכת סופרים (פרק כ הלכה ט) שנינו: "ומצוה מן המובחר לקרות את ההלל בנעימה, לקיים מה שנאמר וּנְ......

Read Halacha