Halacha for יום חמישי ג' ניסן תשע"ז 30 בMarch 2017

Question: How many “Kezayit”s (olive’s volume) of Matzah must one consume during the Pesach Seder?

Answer: One is obligated to eat altogether three “Kezayit”s of Matzah during the Pesach Seder. Every Kezayit amounts to approx. 30 grams of Matzah. Nevertheless, there is room for stringency to eat four or even five “Kezayit”s of Matzah, as we shall now explain.

The Order of the Seder Night
The order for the night of Pesach established by the great and holy Rashi, which we have already discussed, is as follows: Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochtza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan Orech, Tzafun, Barech, Hallel, Nirtzah.

Three Matzot are placed on top of the Seder plate. Upon reaching the part of the Seder entitled, “Yachatz,” the head of the household takes the middle Matzah and splits it into two pieces. He keeps the smaller of the two pieces and the larger of the two pieces is kept for the “Afikomen.”

The First Kezayit
Upon reaching the part of the Seder entitled, “Motzi-Matzah”, the head of the household takes the three Matzot already prepared on the Seder plate. The top and bottom Matzot are whole and the middle Matzah is the one which was broken in half during “Yachatz.” He holds these Matzot in his hands and proceeds to recite the blessing of “Hamotzi Lechem Min Ha’aretz” followed by the blessing of “Al Achilat Matzah.” It is customary that after one recites the blessing of “Hamotzi,” one lets go of the bottom Matzah and continues to recite “Al Achilat Matzah” while holding only the top whole Matzah and the middle split Matzah. The head of the household must then eat a Kezayit of each Matzah.

Thus far, the head of the household will have already eaten two “Kezayit”s during this part of the Seder. However, the other members of the household, who do not have enough to eat two “Kezayit”s from the Matzot of the head of the household should be given a small piece of the head of the household’s Matzah and he will then supplement that with other Matzot that he has until it reaches the amount of a Kezayit. Regarding the members of the household who do not eat a Kezayit from the head of the household’s Matzot, they do not need to be eating two “Kezayit”s; rather, one Kezayit is sufficient according to all opinions. It turns out that the other members of the household (excluding the head of the household) are only eating one Kezayit at this point in the Seder. Even if the head of the household, for whatever reason, did not eat his allotted two “Kezayit”s and has only eaten one Kezayit, he has fulfilled his obligation. Due to time constraints, we will not be able to elaborate on the reasons behind this law any further.

The Second Kezayit
Afterwards, upon reaching the part of the Seder entitled, “Korech,” one takes a Kezayit from the third Matzah on the Seder plate and wraps a Kezayit of Maror in it and then he dips it in Charoset, after which one recites, “Zecher La’Mikdash Ke’Hillel,” and then eats this while leaning on one’s left side. At this point, the head of the household has eaten three “Kezayit”s of Matzah and the rest of the members of the household have eaten only two “Kezayit”s.

The Third Kezayit
Upon reaching the part of the Seder entitled, “Tzafun,” which is after concluding the festive meal, the Matzah hidden under the tablecloth is eaten as the “Afikomen” and another Kezayit must be eaten from this Matzah. (For the other family members, the Seder leader hands out other Matzot in addition to a small piece of the designated “Afikomen” Matzah.) One must be very careful to eat this Matzah while leaning as well, for if one did not, one has not fulfilled his obligation and will need to eat another Kezayit of Matzah while leaning. This may very well lead to a point of excessive eating which can also be a cause of not fulfilling this Mitzvah, as we have already explained.

Some are stringent to eat two “Kezayit”s during “Tzafun”, one in commemoration of the Pesach offering and one in commemoration of the Matzah that was eaten with it. At this point, the head of the household has eaten five “Kezayit”s of Matzah if he is more stringent, and if not, he has only eaten four. The other members of the household will have eaten four “Kezayit”s if they are more stringent, and if they are not, they will have only eaten three.

Ask the Rabbi


8 Halachot Most Popular

אכילת בשר מראש חודש אב

מבואר במשנה במסכת תענית (דף כו:) שגזרו חכמים, שבערב תשעה באב, דהיינו בסעודה המפסקת, שהיא הסעודה האחרונה שאוכל לפני התענית, אין לאכול בשר, וכן אין לשתות יין, ולא יאכל אדם שני תבשילין, כגון אורז וביצה וכדומה, אלא תבשיל אחד בלבד. ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלב......

Read Halacha

דיני ברכת האילנות

זמן ברכת האילנות בדברי חכמינו שתיקנו את ברכת האילנות, וכן בדברי הפוסקים, נזכר כי הזמן הראוי לברכת האילנות הוא בימי ניסן שאז דרך האילנות ללבלב ולהוציא ניצנים. ובפשיטות נראה שדוקא בימי ניסן, תיקנו רבותינו לברך ברכה זו, אבל בזמנים אחרים, אין לברכה. מדינות בהן האילנות פורחות בזמנים אחרים אך בארצות......

Read Halacha

זמן הדלקת נרות חנוכה

לכתחילה, (כלומר, הזמן המועדף ביותר להדלקת נרות חנוכה), צריך להדליק נרות חנוכה מיד בצאת הכוכבים, דהיינו כשתים עשרה דקות לאחר שקיעת החמה בימים אלו, ויש מהאשכנזים שנהגו להדליק מיד עם שקיעת החמה. הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה אין להדליק נרות חנוכה קודם זמן שקיעת החמה או צאת הכוכבים. (מלבד בערב......

Read Halacha

נר חנוכה במוצאי שבת

במוצאי שבת, מדליקים בבית הכנסת נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים על הכוס, כדי לאחר את יציאת השבת כמה שאפשר. ואף על פי שהמדליק נרות חנוכה, פורק מעליו את קדושת השבת, מכל מקום טוב להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת אחר תפלת ערבית, שהרי כל הציבור שאינם מדליקים נרות, נשארים בקדושת השבת עד שיבדילו. וגם כדי שיהיה פרסו......

Read Halacha


"זכר למחצית השקל" – התשע"ז

נוהגים לתת לפני פורים מעות "זכר למחצית השקל", כמו שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. ונוהגים לגבות את המעות בבית הכנסת בליל פורים קודם קריאת המגילה, וכמו שאמרו חז"ל (מגילה דף יג ע"ב) "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים ש......

Read Halacha

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קדש ורחץ כרפס יחץ מגיד רחצה מוציא מצה מרור כורך שולחן עורך צפון ברך הלל נרצה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מקום ספרי "הגדה של פסח" מתוקנים שבהם מפורט היטב כיצד......

Read Halacha

עיקר דין החמץ והקטניות בפסח

מהות החימוץ נאמר בתורה (שמות יג) לענין ימי הפסח: "מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך". וענין החימוץ שאסרה התורה, הוא שבהתחבר קמח דגן עם המים, ושוהה כך זמן מתאים, משתנה ההרכב הפנימי של הקמח ומתחיל להחמיץ, ומרגע שהחמיץ, אסור אותו החמץ בפסח באכילה ובהנאה, ......

Read Halacha

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

Read Halacha