הלכות לפי מילת מפתח:
הלכות לפי נושא:
 
הלכה ל - יום רביעי ,  - 04/03/2015

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור
 הרב אליהו בן פרידה הי"ו
"שהשם יתברך ישלח דברו הטוב וירפאהו רפואה שלימה, ויאריך ימים בבריאות איתנה ונהורא מעליא."

הוקדש ע"י
תלמידיו

* * * * * * * * לחץ כאן להקדשת הלכה * * * * * * * *
ההלכה היומית נשלחת ל 22,271 מנויים יומיים פעילים

מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ה)

סעודת פורים בלילה
שונה הוא חג הפורים משאר החגים שבידינו, שבכל החגים, מצות השמחה בסעודה היא בין ביום ובין בלילה, מה שאין כן חג הפורים, שאין חיוב לעשות סעודת פורים בלילה, אלא ביום בלבד. ומכל מקום כתבו כמה מרבותינו הראשונים, שיש מצוה לעשות סעודת פורים גם בלילה, כמו שאנו עושים בכל החגים. וכן דעת הגאונים. ומכל מקום להלכה, עיקר סעודת פורים היא ביום דוקא. ומי שעשה סעודה רק בלילה, לא יצא ידי חובת סעודת פורים, שנאמר, "ימי" משתה ושמחה. מכאן שיש לעשות את הסעודה ביום. וכשעושים את הסעודה ביום, יש להשתדל לעשותה במקום מואר, ולהרבות בשמחה של מצוה, בדברי תורה, וישמח כל אדם במה שנתן לו ה' יתברך, ושהבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, וחקים טובים ומשפטים ישרים ללכת בהם, ולזכות בהם לחיי העולם הבא.

זמן הסעודה
זמן סעודת פורים בכל השנים, הוא ביום דוקא, כמו שכתבנו. והזהירו הפוסקים בכל שנה ושנה, שאין לעשות לכתחילה סעודת פורים סמוך לשקיעת החמה, כלומר, לקראת מוצאי פורים, משום שאז עיקר השמחה אינה בתוך יום הפורים. ולכן כתבו שיש להקדים את סעודת הפורים. ויש בזה טעמים נוספים.

ורבים נוהגים להתפלל תפלת מנחה "גדולה", כלומר, בשעה מוקדמת, ומיד אחריה אוכלים סעודת פורים. והמדקדקים נזהרים לאכול סעודת פורים בבוקר, עוד לפני שיגיע זמן תפלת מנחה.  שכן דעת כמה פוסקים, ובהם השל"ה הקדוש, שכתבו להקדים ולעשות סעודת פורים בהשכמה, ושכל המזדרז לעשות סעודת פורים הרי זה משובח.

וכן מנהג מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שרגיל לעשות סעודת פורים מיד לאחר תפלת שחרית, כפי שנוהגים בשבת, וכדברי השל"ה הקדוש.

אולם מן הדין אפשר להתחיל בסעודת פורים גם בשעה מאוחרת יותר, וכפי שנהגו רוב העולם.

זמן הסעודה בירושלים בשנה זו
אך בשנה זו, (התשע"ה), יחול יום פורים, י"ד באדר, ביום חמישי הבא עלינו לטובה. ובערים המוקפות חובה מימות יהושע בן נון, כלומר, בעיר הקודש ירושלים, יחוגו את חג הפורים ביום ששי, שהוא יום ט"ו באדר.

וכתב הרמ"א (בס"ק ד) שיש להקדים ולעשות את סעודת הפורים בשעה מוקדמת, מפני כבוד השבת, כדי שבסעודת ליל שבת יוכל לאכול בתאבון, ולא מתוך השובע והעייפות של סעודת הפורים. וכן כתב הגאון המשנה ברורה, שכאשר חל יום פורים ביום ששי, יש להקדים את הסעודה לבוקר, לפני חצות היום (כלומר, לפני השעה עשרה לשתים עשרה בצהריים).

ובדיעבד, אם לא עשה סעודה בבוקר, יעשנה מיד כשיוכל, וישתדל להקדים כמה שניתן, מפני כבוד השבת.

ולסיכום: סעודת פורים, יש לעשותה ביום פורים ולא בלילה. וטוב להקדים את הסעודה כמה שניתן, ובפרט בשנה זו בעיר ירושלים, שיחוגו את הפורים ביום ששי, ועליהם להקדים את הסעודה לבוקר, כדי שיוכלו לאכול בליל שבת בתאבון. ובדיעבד, יעשו את הסעודה מתי שיוכלו.


   
  הלכות אחרונות
מצות סעודת פורים בשנה זו (התשע"ה)
מקרא מגילה – מה יעשה מי שלא שמע קטע בקריאת המגילה
מנהג "זכר למחצית השקל"
מדיני מצות שמחת יום הפורים – הנהגת מרן זצ"ל בפורים
דין שמיעת פרשת זכור
משלוח מנות לחולה סכרת
משלוח מנות מפירות שביעית
מתנות לאביונים
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
משנכנס אדר מרבים בשמחה – פורים בשנת התשע"ה – שנת השמיטה
שעון הפועל על ידי תנועות היד
מתקן כלי בשבת
שאלה: שעון מעורר המצלצל בשבת, האם מותר להפסיק את פעולתו על מנת שלא יגרום לרעש מיותר? וכן האם מותר להרים בשבת את הכפתור הגורם לכך שהשעון יצלצל במהלך השבת?
שאלה: שעון מעורר, האם מותר להכינו מערב שבת, על מנת שיצלצל בעצם יום השבת?
רישיון נהיגה – לשון הרע

עמוד מ 82
1226 הלכות נמצאו

  15 ההלכות הפופולריות
אכילת בשר מראש חודש אב
סדר ראש השנה
דין מוצאי תשעה באב ויום עשירי באב
זמן הדלקת נרות חנוכה
דין משלוח מנות ומתנות לאביונים
שאלה: מהו בשר "חלק" או בשר "גלאט" והאם יש חובה מן הדין להקפיד דווקא על אכילת בשר שכזה?
שבעה עשר בתמוז
נר חנוכה במוצאי שבת - נר חנוכה מנר חשמל
מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל
חיוב נשים בהדלקת נר חנוכה
דינים השייכים להדלקת נרות חנוכה
חג החנוכה
קבלת פסקי מרן השולחן ערוך ורבינו משה איסרליש
הלכות ערב תשעה באב
מנהג תיקון ליל שבועות